Hotarari C L

20242023202220212020201920182017201620152014201320122011
-HOTARARE Nr. 57 cu privire la trecerea din domeniul public al comunei Valea Doftanei, în domeniul public al județului Prahova, a unor imobile terenuri, suprafețe afectate de coridorul de expropriere…
-HOTARARE Nr. 56 cu privire la includerea în domeniul public al comunei Valea Doftanei a unor imobile trenuri , sprafețe afectate de coridorul de expropriere- Reabilitare și modertnizare DJ 102 I,
-HOTARARE Nr. 55 cu privire la preluarea și modificarea contractului de închiriere pajiște permanentă nr. 223. RI. din 28.02.2019-Radila, T 41, Ps 434, ca urmare a decesului locatarului
-HOTARARE Nr. 54 cu privire la prelungirea contractului de închiriere pajiște permanentă nr. 167 RI din 03.05.2017 – Steiasa 3
-HOTARARE Nr. 53 cu privire la modificarea și completarea anexei – art. 1 din HCL nr. 30 din 27.03.2024 cu privire la încheierea unui protocol între Apele Romăne A.B.A. Buzău Ialomoța și comuna Valea
-HOTARARE Nr. 52 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2024 și modificarea programului de investiții
-HOTARARE Nr. 51 cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1, art.1 din HCL nr. 119 din 27.12.2023
-HOTARARE Nr. 50 cu privire majorarea indemnizației lunare a Președintelui S.C. Club Montana Valea Doftanei și prin urmare a majorării bugetului alocat Clubului Montana Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 49 cu privire la încetarea activității de auditor financiar a DASCO AUDIT S.R.L. și numirea unui nou auditor financiar, care să-și exercite activitatea la S.C. Turism Valea Doftanei S.
-HOTARARE Nr. 48 cu privire la asocierea comunei Valea Doftanei cu Consiliul Județean Prahova în vederea realizărtii obiectivului de investiție de interes public Execuție Amenajare parcare zona Popas.
-HOTARARE Nr. 47 cu privire la aprobarea documentației, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general faza DALI „ Execuție Amenajare imbrăcămințiasfaltice străzi Piscului , Convergenței și So
-HOTARARE Nr. 46 cu privire la aprobarea documentației, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general faza DALI „ Execuție betonare străzi Codrului, Salcâmilor și Cimbrului”
-HOTARARE Nr.  45 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2024
-HOTARARE Nr. 44 cu privire la acceptul sponsorizării de la Direcția Silvică Prahova cu un număr de 2000 de puieți din specia forestieră salcâm și 1000 de puieți din specia glădiță
-HOTARARE Nr. 43 cu privire la aprobarea „Studiului de fundamentare pentru atestarea localității Valea Doftanei, Jud. Prahova, ca stațiune turistică de interes local” Etapa a II-a, 1 aprilie 2024 (2)
-HOTARARE Nr. 42 cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2024
-HOTARARE Nr. 41 cu privire la transformarea unor funcții publice de execuție și modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei, Jud. Prahova
-HOTARARE Nr. 40 cu privire la aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare rigolă și trotuare în lungul drumurilor existente, în comuna Valea Doftanei, ( str. Ie
-HOTARARE Nr. 39 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2024 și modificarea programului de investiții
-HOTARARE Nr. 38 cu privire la obținerea acordului pentru amenajarea cu imbrăcăminți asfaltice a pistei aferente stadionului Podul Ristii, Valea Doftanei, sat Trăisteni , str. Stadionului.
-HOTARARE Nr.  37 cu privire la modificarea anexei nr.1 – art.2 și modificarea anexei nr.2 – art.3 la Hotărârea Consiliului Local Valea Doftanei nr. 23 din 28.02.2024
-HOTARARE Nr. 36 cu privire la aprobarea participării la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate pentru obiectivul de investiție Înființare sistem de canalizare
-HOTARARE Nr. 35 cu privire la trecerea din domeniul privat al comunei Valea Doftanei, în domeniul public al comunei Valea Doftanei, a imobilelor terenuri cu numerele cadastrale 27018 și 27104, descrise
-HOTARARE Nr. 34 cu privire la declararea de utilitate publică de interes local a obiectivelor de investiții ce se vor realiza după aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL
-HOTARARE Nr. 33 cu privire la obținerea acordului pentru introducerea în intravilan a terenului în suprafață de 62428 mp, T 38, P F498, F499, situat în extravilanul comunei Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 32 cu privire la acordarea unui mandat special domnului … reprezentantul …, să voteze revocarea Hotărârii Adunării Generale nr.10 din 25.10.2023
-HOTARARE Nr. 31 cu privire la validarea Dispoziției nr.93 din 13.03.2024, pentru rectificarea bugetului local ala comunei Valea Doftaneipe anul 2024, rectificarea bugetului local al comunei Valea Dofta
-HOTARARE Nr. 30 cu privire la încheierea unui protocol între Apele Române A.B.A. Buzău Ialomița și comuna Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 29 cu privire la aprobarea programului de funcționare al S.C.. FORTE GAZ S.R.L. cu sediul în Mun. București, sect.1, str. Spicului, nr.2, ap. camera 2
-HOTARARE Nr. 28 cu privire la aprobarea programului de funcționare al S.C. CORDOȘ TRANS S.R.L. cu sediul în comuna Valea Doftanei, sat Teșila str. Panselelor, nr. 602
-HOTARARE Nr. 27 cu privire la închirierea prin atribuire directă a pajiștilor permanente disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 26 cu privire la aprobarea includerii în domeniul public al comunei Valea Doftanei a obiectivelor de interes public, Captare nr.1 și Captare nr.2 – Ciopârceni cu aducțiunea aferentă acesto
-HOTARARE Nr. 25 cu privire la acordul pentru introducerea obiectivului de investiții Construire Școală Primară cu 10 săli de clasă în satul Teșila, comuna Valea Doftanei, județul Prahova …
-HOTARARE Nr. 24 cu privire la disponibilul de pajiști permanente pentru anul 2024 de la nivelul UAT Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 23 cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectuvul de inves
-HOTARARE Nr. 22 cu privire la aprobarea documentației, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general – faza SF pentru obiectivul de investiție „Execuție extindere rețele electrice în comuna
-HOTARARE Nr. 21 cu privire la prelungirea contractului de închiriere pajiște permanentă nr. 166 din 03.05.2017 – Piciorul Boului 1
-HOTARARE Nr. 20 cu privire la prelungirea contractului de închiriere pajiște permanentă nr. 170 din 04.05.2017 – Baiul Mic 2
-HOTARARE Nr. 19 cu privire la alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 27551 Valea Doftanei, în suprafață de 612 mp, extravilan, și CF nr. 25533 Valea Doftanei, extravilan, în suprafață de 1566 mp
-HOTARARE Nr. 18 cu privire la aprobarea atragerii în intravilanul comunei Valea Doftanei a suprafaței de 292,03 ha terenuri agricole…
-HOTARARE Nr. 17 cu privire la aprobarea încheierii unui protocol între comuna Valea Doftanei și S. C. Construcții Erbașu S.A. pentru utilizarea terenului în suprafață de 9725 mp, înscris în CF nr. 2753
-HOTARARE Nr. 16 cu privire la aprobarea documentației , a indicatorilor Tehnico-economici și a devizului general – faza DALI – Execuției Amenajare Rigolă si trotuare în lungul drumurilor existente, co
-HOTARARE Nr. 15 cu privire la introducerea și completarea HCL nr. 51 din 10.10.2006, referitoare la inventarul bunurilor ce aparțin patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, a bunurilor imobile-
-HOTARARE Nr. 14 cu privire la dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 53.895 mp, înscris în CF nr. 27653 Valea Doftanei, proprietatea publică a comunei Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 13 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
-HOTARARE Nr. 12 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgență familiilor si persoanelor aflate în situații de necesitate
-HOTARARE Nr.  11 cu privire la modificarea și completarea anexei nr.2, art. 2 la HCL nr. 113 din 27.12.2023
-HOTARARE Nr.  10 cu privire la încetarea contractului de închiriere pajiște permanentă nr. 235 din 04.03.2019
-HOTARARE Nr.  9 cu privire la dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 33306 mp, înscris în CF nr. 27107 Valea Doftanei, proprietatea privată a comunei Valea Doftanei
-HOTARARE Nr.  8 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei …
-HOTARARE Nr.  7 cu privire la modificarea anexei nr.1, art.1, la HCL nr. 106 din 29.11.2023
-HOTARARE Nr.  6 cu privire la acordarea unui ajutor de urgență domnului Parnia Ionel, pentru acoperirea cheltuielilor necesare de procurarea unor medicamente
-HOTARARE Nr.  5 cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, și aprilie 2024
-HOTARARE Nr.   4 cu privire la acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor în suprafață totală de 79.861 mp, situate în extravilanul comunei Valea Doftanei, fâneață, conform
-HOTARARE Nr.  3 cu privire la aprobarea încheierii unui protocol între Apele Române A.B.A. Buzău-Ialomița și comuna Valea Doftanei pentru utilizarea terenului aflat în albia minoră a cursului de apă
-HOTARARE Nr. 2 cu privire la Completarea art. 1 din HCL nr. 110 din 15.12.2023, referitoare la probarea PUZ SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (11151 mp) DIN ZONĂ REZIDENȚIALĂ IN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII
-HOTARARE Nr. 1 cu privire la organizarea rețelei școlare pentru anul 2024-2025 la nivelul comunei valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 120 cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV
-HOTARARE Nr. 119 cu privire la modificarea anexei nr. 1 din HCL nr. 58 din 17.05.2022 modificată prin HCL nr. 77 din 31.08.2023…
-HOTARARE Nr. 118 cu privire la încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu S.G.L. Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 117 cu privire la prelungirea contractului de închiriere pajiște permanentă nr. 169 din 03.05.2017 – Pâraie 2
-HOTARARE Nr. 116 cu privire la prelungirea contractului de închiriere pajiște permanentă nr. 171 din 04.05.2017 – Pâraie 1
-HOTARARE Nr. 115 cu privire la prelungirea contractului de închiriere pajiște permanentă nr. 168 din 03.05.2017 – Valea Neagră 2
-HOTARARE Nr. 114 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Apartului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 113 cu privire la stailirea impozitului pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone , a taxelor speciale , a taxelor locale,precum și a
-HOTARARE Nr. 112 cu privire la aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei pentru perioada ianuarie
-HOTARARE Nr. 111 cu privire la prelungirea contractului de comodat nr. 2253 din 03.03.2020, pentru spațiul unde funcționeazăpostul de poliție Valea Doftanei, pentru perioada 01.01.- 31.12.2024
-HOTARARE Nr. 110 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (11151 mp) DIN ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE DRUM ACCES ( Sstud=13261 mp)
-HOTARARE Nr. 109 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2023
-HOTARARE Nr. 108 cu privire la modificarea și completarea art. 2 din HCL nr. 99 din 30.10.2023 referitoare la aprobarea, organizarea și funcționarea Târgului de Crăciun 2023, pe raza comunei Valea Dofta Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2023
-HOTARARE Nr. 107 Cu privire Ia introducerea și completarea HCL nr. 51/10.10.2006, referitoare Ia inventarul bunurilor ce aparțin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei,& bunurilor imobile-terenuri, conform anexei (listă bunuri cu planurile de amplasament)
-HOTARARE Nr. 106 Hotărâre cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Valea Doftanei, modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții
-HOTARARE Nr. 105 Hotărâre cu privire la declararea de utilitate publică de interes local a obiectivelor de investiții ce se vor realiza duîă aprobarea PUZ
-HOTARARE Nr. 104 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 103 Cu privire la aprobarea documentației, a indicatorilor tehnnico-economici și a devizului general – faza Studiu De Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Execuție Amenajare parcare zona Popas în comuna Valea Doftanei, jud. Prahova”, conform anexelor 1 si 2
-HOTARARE Nr. 102 cu privire la modificarea prețului la apa potabilă livrată în comuna Valea Doftanei precum și a tarifului de canalizare, facturate de către S.C. Servicii de Gospodărire Locală Valea Dof
-HOTARARE Nr. 101 cu privire la acordarea unui ajutor de urgență domnișoarei Spiridon Georgiana Bianca, pentru acoperirea cheltuielilor necesare unei intervenții chirurgicale și a tratamentului de specia
-HOTARARE Nr. 100 cu privire la validarea Dispoziției nr.305 din 02.11.2023, rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2023 și modificarea programului de investiții (1)
-HOTARARE Nr. 99 cu privire la aprobarea, organizarea și funcționarea Târgului de Crăciun 2023, pe raza comunei Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 98 cu privire la aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici – faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții Proiect tehnic și Execuție Amenajare platformă
-HOTARARE Nr. 97 cu privire la aprobarea Regulamentului Local Cadru de implicare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului
-HOTARARE Nr. 96 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Dofdtanei pe anul 2023
-HOTARARE Nr. 95 cu privire la trecerea din domeniul public al comunei Valea Doftanei în domeniul public al Județului Prahova a imobilului in suprafață de 412 mp, cu NC 27652
-HOTARARE Nr. 94 cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 30.10.2023 cât și pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024
-HOTARARE Nr. 93 cu privire la acordarea unui mandat special – Costea Lucian Vileford-primar, să voteze și să semneze rezilierea sau nerezilera-Contract delegare -ADI deșeuri PH.
-HOTARARE Nr. 92 cu privire la aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor din cadrul Liceului Tehnologic Carol I – comuna Valea Doftanei, județul Prahova …
-HOTARARE Nr. 91 cu privire la modificarea art.4 din HCL nr. 65 din 17.07.2023
-HOTARARE Nr. 90 cu privire la alegerea unui reprezentant al Consiliului Local Valea Doftanei, care să facă parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Liceului Tehnologic „Carol
-HOTARARE Nr. 89 cu privire la aprobare aderării comunei Valea Doftanei, județul Prahova la teritoriul eligibil reprezentat de Asociația FLAG Prahova
-HOTARARE Nr. 88  cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2023
-HOTARARE Nr. 87  Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului ce vizează soluționarea cererilor de rectificare depuse în perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului sistematic pentru UAT Valea Doftanei, Județ Prahova
-HOTARARE Nr. 86  Hotărâre cu privirea la introducerea și completarea HCL nr. 51 din 10.10.2006, referitoare la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Doftanei, a bunurilor imobile – terenuri, conform anexei
-HOTARARE Nr. 85  Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2023
-HOTARARE Nr. 84  Hotărâre cu privire la rectificarea HCL nr. 76 din 31.08.2023
-HOTARARE Nr. 83  Hotărâre cu privire la la aprobarea PUZ- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN -( S= 4029 mp) DIN ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI AMENAJARE ACCES (Sstud=4347 mp)
-HOTARARE Nr. 82  Hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Valea Doftanei, a unui imobil- teren în suprafață de 20597 mp, cu categoria de folosință drum, situat în intravilanul si în extravilanul comune
-HOTARARE Nr. 81  Hotărâre cu privire la alegerea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Valea Doftanei, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Carol I, pentru anul școlar 2023 – 2024
-HOTARARE Nr. 80 Hotărâre cu privire la însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 79  cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2023
-HOTARARE Nr. 78 cu privire la aprobarea regulamentului cadru privind organizarea și desfășurarea Festivalului Cașcavelei
-HOTARARE Nr. 77 cu privire la modificarea anexei nr. 1, art. 1 din HCL nr. 58 din17.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „ Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul comunei Valea Dofanei”
-HOTARARE Nr. 76 cu privire la dezmembrarea imobilului teren înscris în CF nr. 25956 Valea Doftanei, a imobilului teren înscris în CF nr. 26495 Valea Doftanei și a imobilului teren înscris în CF nr. 271
-HOTARARE Nr. 75 cu privire rectificarea bugetului locsl sl comunei Valea Doftanei pe anul 2023
-HOTARARE Nr. 74 cu privire la aprobarea Raportului de activitate desfășurat de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I, anul 2023
-HOTARARE Nr. 73 cu privire la aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr. 25935 Valea Doftanei. CF nr. 25895 Valea Doftanei, CF nr. 25923 Valea Doftanei, CF nr. 27559 Valea Doftanei, ce aparț
-HOTARARE Nr. 72 cu privire la revenirea asupra art. 6 și art. 7 din HCL nr. 71 din 31.07.2023 privind vânzarea prin licitaie publică a unor terenuri, care fac parte din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 71  cu privire la vânzarea prin licitație publică a unor terenuri, care fac parte din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, cuprinse și identificate cu nr. cadastrale și planuri de
-HOTARARE Nr. 70 cu privire la aprobarea unui schimb de terenuri între UAT Valea Doftanei și S.C. COMSERVFOREST S.R.L.
-HOTARARE Nr. 69  cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie
-HOTARARE Nr. 68 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2023
-HOTARARE Nr. 67 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal- RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂDE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (S= 9458 mp) DIN „ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI S
-HOTARARE Nr. 66  cu privire la stabilirea datei de desfășurare a Festivalului Cașcavelei 2023, ediția XX, a modului de organizare cât și a valorii estimate pentru costurile de organizare ale Festivalului Cașcavelei 2
-HOTARARE Nr. 65 cu privire la implementarea proiectului „Dotarea Biroului Administrativ, Transporturi și Întreținere spații verzi, cu echipamente și accesorii pentru efectuarea unor servicii publice …..
-HOTARARE Nr. 64 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2023
-HOTARARE Nr. 63 cu privire la dezmembrarea imobilului în suprafață de 9908 mp, CF 27494, a imobilului în suprafață de 1105 mp, CF. 37307 și a imobilului în suprafață de 4101 mp, CF. 25942…
-HOTARARE Nr. 62 cu privire la acordarea unui mandat special domnului Costea Lucian Vileford, reprezentantul comunei Valea Doftanei, să voteze și să semneze Statutul actualizat al A D I „ Parteneriatul
-HOTARARE Nr. 61 cu privire la aprobarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, actualizat
-HOTARARE Nr. 60 cu privire la transformarea unor functii publice de execuție și modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei, jud Prahova
-HOTARARE Nr. 59 cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară , din data de 22.06.2023
-HOTARARE Nr. 58 cu privire la introducerea și completarea HCL nr. 51 din10.10.2006, referitoare la inventarul bunurilor ce aparțin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei , a bunurilor imob
-HOTARARE Nr. 57 cu privire la aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici – faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Proiect tehnic+Execuție – Amenajare cu îmbracăminți asfalti
-HOTARARE Nr. 56 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 55 privind aprobarea delegării către Județul Prahova, în vederea depunerii proiectului „Transportul elevilor adaptați mobilității fără CO2- TEAM-CO2”
-HOTARARE Nr. 54 cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară convocată de îndată, din data de 08.06.2023
-HOTARARE Nr. 53 cu privire la disponibilul de pajiști permanente pentru anul 2023 de la nivelul UAT Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 52 cu privire la includerea în domeniul public al comunei Valea Doftanei a unor imobile terenuri, categoria de folosință drum, conform anexei- completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin patrimoniului p
-HOTARARE Nr. 51 cu privire la aprobarea introducerii și completării HCL nr.51 din 10.10.2006 , referitoare la inventarul bunurilor ce aparțin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei, a bunurilor imobile – terenuri, confo
-HOTARARE Nr. 50 cu privire la actualizarea contravalorii alocației valorice a normelor de hrană acordate personalului poliției locale, pentru perioada iunie – decembrie 2023
-HOTARARE Nr. 49 cu privire la transformarea unor funcții publice de execuție și modificarea statului de funcții pentru apratul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei, jud. Prahova
-HOTARARE Nr. 48 cu privire la dezmembrarea imobilului în suprafață de 3440 mp, număr cadastral 27334, T 50, N692 1 1 extravilan, ce aparține domeniului privat al comunei Valea Doftanei în 3 loturi
-HOTARARE Nr. 47 cu privire la dezmembrarea imobilului în suprafață de 3699 mp, număr cadastral 25515, str. Calea Brașovului, nr. 802, T 72, P979 4, extravilan, în 2 loturi
-HOTARARE Nr. 46 cu privire la aprobarea alipirii imobilelor inscrise în CF 25578 Valea Doftanei, sat Teșila, T 40, N 591, intavilan- extravilan, în suprafață de 16002 mp și CF 27099 Valea Doftanei, sat Tesila T 50, Ds 692- 4595
-HOTARARE Nr. 45 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici- faza proiect tehnic și a devizului general, pentru obiectivul de investiții Reabilitare Modernizare străzi în comuna Valea Doftanei – zona 3 Șețu
-HOTARARE Nr. 44 cu privire la modificarea art. 1 din HCL nr. 106 din 24.11.2023, referitoare la majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Locală Valea Doftanei
-HOTARARE Nr.  43 cu privire la participarea comunei Valea Doftanei, județul Prahova, la parteneriatul LEADER cu denumirea GAL Dealurile Sultanului
-HOTARARE Nr. 42 cu privire la aprobarea comăpletării art.1 din capitolul V „Drepturile locatarului”, al contractului de inchirierere nr. 4862 din 2.,05.2022, încheiat între Comuna Valea Doftanei și Cooperativa Agricolă Valea Doftanei
-HOTARARE Nr. 41 cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului în suprafață de 417 mp, cu nrumăr cadastral 25940, tarla 73, parcela F 481 intravilan, ce aparține domeniului privatal comunei Valea Doftanei, în 2 loturi
-HOTARARE Nr. 40 cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
-HOTARARE Nr. 39 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei, județul Prahova
-HOTARARE Nr. 38 cu privire la transformarea unor funcții publice de execuție și modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Dofatnei, județul Prahova
– HOTARARE Nr. 37 cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai. iunie și iulie
– HOTARARE Nr. 36 cu privire la aprobarea instituirii Programului multianual de interes public „Programul Rabla Local”, denumit în 2023 în continuare Program, privind casarea autovehiculelor uzate
– HOTARARE Nr.35 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2023
– HOTARARE Nr. 34 cu privire la aprobarea introducerii și completării HCL nr. 51 din 10.10.2006, referitoare la inventarul bunurilor ce aparțin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei, bunurilor imobile conform anexei
– HOTARARE Nr. 33 cu privire la atribuirea a două autorizații de taxi, pentru realizarea serviciului de transport de persoane în regim de taxi, pe o perioadă de 5 ani …
– HOTARARE Nr. 32 cu privire la aprobarea tarifelor maximale pentru transportul public de persoane în regim de taxi, pe raza comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 31 cu privire la inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Malurile Barajului Paltinu
– HOTARARE Nr. 30 cu privire la aprobarea realizării „Studiului de fundamentare pantru atestarea localității Valea Doftanei , județul Prahova, sau al unui areal al acesteia, ca stațiune turistică de interes local”
– HOTARARE Nr. 29 cu privire la modificarea programului de funcționare al S.C. ADGIVA CONS S.R.L. cu sediul în comuna Drăgănești, sat Drăgănești, nr. 211, jud. Prahova
– HOTARARE Nr. 28 cu privire la modificarea programului de funcționare al S.C. CEM POWER INTERNAȚIONAL S.R.L. cu sediul în localitatea Șirna, str. Tăriceni, nr. 412, jud. Prahova
– HOTARARE Nr. 27 cu privire la modificarea art. 1 din HCL nr.15 din 23.02.2023
– HOTARARE Nr. 26 cu privire la modificare art.4, alin.1, referitor la taxele pentru eliberarea permisului de liberă trecere pentru autovehiculele cu greutate m,aximă autorizată maximă autorizată de 5t…
– HOTARARE Nr. 25 cu privire la prelungirea contractului de comodat nr. 2256 din 03.03.2020, pentru spațiul unde funcționează Postul de poliție Valea Doftanei, pentru perioada 04.03.-31.12.2023
– HOTARARE Nr. 24 cu privire la validarea Dispoziției nr. 107 din 16.03.2023, pentru rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2023
– HOTARARE Nr. 23 cu privire la aprobarea unui schimb de terenuri între UAT Valea Doftanei și Spiridon Gheorghe Adrian cu Spiridon Mihaela
– HOTARARE Nr. 22 cu privire la revocarea HCL nr. 123 din 28.12.2022
– HOTARARE Nr. 21 cu privire la aprobarea Raportului de activitate desfășurat de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul al II- lea anul 2022
– HOTARARE Nr. 20 cu privire la însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 19 cu privire la trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Valea Doftanei, a suprafeței de teren de 58159 mp, nr. cadastral 25956, zona Popas, și, declararea parcului de relaxare , picnic și agreme
– HOTARARE Nr. 18 privind participarea UAT Vlaea Doftanei la proiectul „PH BIBLIOHUB”
– HOTARARE Nr. 17 privind participarea UAT Valea Doftanei la proiectul ”Școli Motivate Adaptate Ritmului Tehnologic – PH – SMART”
– HOTARARE Nr. 16 cu privire la aprobarea introducerii și completării HCL nr. 51 din 10.10.2006 referitoare la inventarul bunurilor ce aparțin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 15 cu privire la completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului public al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 14 cu privire la modificarea programului de funcționare al S.C. Pram Maya S.R.L. cu sediul în comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 13 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2023
– HOTARARE Nr. 12 privind concesionarea fără licitație publică, a spațiului de folosință comună către CMI Dr. Brătilă Cristina.
– HOTARARE Nr. 11 privind concesionarea fără licitație publică, a spațiului în suprafață de 12,05 mp exclusivă și a spațiilor de folosință comună către CMI Dr. Săvulescu Gabriela.
– HOTARARE Nr. 10 privind concesionarea fără licitație publică, a spațiului în suprafață de 14,22 mp exclusivă și a spațiilor de folosință comună către CMI Dr. Iordache Ionel.
– HOTARARE Nr. 9 cu privire la aprobarea vânzării terenului în suprafață de 2849 mp, extravilan, proprietatea privată a comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 8 cu privire la organizarea rețelei școlare pentru anul 2023-2024 la nivelul comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 7 cu privire la aprobarea unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidarității Sociale
– HOTARARE Nr. 6 cu privire la alegerea președintelui de ședință
– HOTARARE Nr. 5 cu pivire la actualizarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizatiei de funcționare pentru agentii economici
– HOTARARE Nr. 4 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru asitenții personali
– HOTARARE Nr. 3 cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului in suprafață de 1169 mp
– HOTARARE Nr. 2 cu privire la aprobarea planului de acțiuni de interes local pe anul 2023
– HOTARARE Nr. 1 cu privire la aprobarea bugetului local al com. Valea Doftanei pe anul 2023 și estimările pe 2024
– HOTARARE Nr. 137 cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 90/15.09.2022, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor Speciale pentru anul 2023
– HOTARARE Nr. 136 cu privire la validarea Dispozitiei nr. 429 din 27.12.2022, pentru rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 135 cu privire la validarea Dispozitiei nr. 427 din 20.12.2022, pentru rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 134 Cu privire la aprobarea completarii HCL nr. 51/10.10.2006, referitoare la inventaru/ bunurilor ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei, conform anexei nr. 1 (lista bunuri) si anexei nr. 2 (plan amplasament)
– HOTARARE Nr. 133 cu privire la majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri pentru cladirea neingrijita situata in comuna Valea Doftanei la adresa: Sat Tesila, Str.Calea Dofta11ei, Nr.350, Bloc A+Al, Parter, zona A, Spatiu comercial, proprietar Barboi Valerian Liviu
– HOTARARE Nr. 132 cu privire la majorarea cu 500 % a impozitului pe claidiri pentru cladirea neingrijita situata in comuna Valea Doftanei la adresa: sat Traisteni, str.Calea Brasovului nr.617, zona A, „Cladire Remiza Atelier”, proprietar S.C. SUINTEST S.A.
– HOTARARE Nr. 131 cu privire la majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri pentru cladirea neingrijita situata in comuna Valea Doftanei la adresa: sat Triaisteni, str.Calea Brasovului nr.617, zona A, „Cladire Sector Traisteni”, proprietar S.C. SUINTEST S.A.
– HOTARARE Nr. 130 cu privire la majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri pentru cladirea neingrijita situata in comuna Valea Doftanei la adresa: Sat Traisteni, Str.Calea Brasovului Nr. 799, zona A, „Cladire Remiza tractoare”, proprietar Draganescu Remus
– HOTARARE Nr. 129 cu privire la majorarea cu 500 °% a impozitului pe cladiri pentru cladirea neingrijita situata in comuna Valea Doftanei la adresa: sat Triaisteni, str.Calea Brasovului nr. 799, zona A, „Cladire Magazie furaje” , proprietar Draganescu Remus
– HOTARARE Nr. 128 cu privire la majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri pentru cladirea neingrijita situata in comuna Valea Doftanei la adresa: sat Tesila, Fdt.Pietei, nr.523, zona A, locuinta, proprietari Tolea Viorel si Ursuleanu Cicilia
– HOTARARE Nr. 127 cu privire la majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri pentru cladirea neingrijita situata in comuna Valea Doftanei la adresa: sat Triaisteni, str.Calea Brasovuli, nr.617, zona A, „Cladire Grup social anexa”, proprietar S.C. SUINTEST S.A.
– HOTARARE Nr. 126 cu privire la majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri pentru cladirea neingrijita situata in comuna Valea Doftanei la adresa: sat Tesila, str.Calea Doftanei, nr.119, zona A, Dispensar veterinar, proprietar Cabinet Medical Veterinar Dr. Cojocaru Marius lulian
– HOTARARE Nr. 125 HOTARARE cu privire la majorarea cu 500 °% a impozitului pe cladiri pentru cladirea neingrijita situata in comuna Valea Doftanei la adresa: sat Traisteni, str.Calea Brasovului Nr. 799, zona A, Cladire „Depozit carburanti”, proprietar Draganescu Remus
– HOTARARE Nr. 124 HOTARARE cu privire la majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri pentru cladirea neingrijita situata in comuna Valea Doftanei la adresa: sat Triaisteni, str.Calea Brasovului nr.617, zona A, „Cladire Baie muncitori”, proprietar S.C. SUINTEST S.A.
– HOTARARE Nr. 123 HOTARARE cu privire la majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri, pentru cladirea neingrijita, situata in comuna Valea Doftanei la adresa : sat Triaisteni, str.Calea Brasovului, nr. 799, zona A, „Cladire Atelier Traisteni”, proprietar Draganescu Remus
– HOTARARE Nr. 122 HOTARARE cu privire la aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale din cadrul aparatulului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei, pentru perioada ianuarie-decembrie 2023
– HOTARARE Nr. 121 HOTARARE cu privire la aprobarea ,,Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Valea Doftanei pentru perioada 2023-2028″
– HOTARARE Nr. 120 HOTARARE cu privire la aprobarea contului de execufie al bugetului local de venituri si cheltuieli la 08.12.2022
– HOTARARE Nr. 119 privind participarea comunei Valea Doftanei alaturi de Judetul Prahova, in parteneriat cu unitati administrativ teritoriale din cadrul judetelor Prahova, Buzau si Vrancea la implementarea proiectului „Velo Valahia” din Investitia 1.4 „lmplementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national” finantat din PNRR, Componenta 11-Turism si cultura
– HOTARARE Nr. 118 cu privire la conferirea Titlului de ,,Cetatean de Onoare al Comunei Valea Doftanei”, respectiv a Certificatului de ” Fiica a Comunei Valea Doftanei”, doamnei Richea Georgeta
– HOTARARE Nr. 117 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru conferirea Titlului de,,Cetatean de Onoare al Comunei Valea Doftanei”, respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiica al/a Comunei Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 116 cu privire la validarea Dispozitiei nr. 374 din 8.12.2022, pentru rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 115 privind participarea Comunei Valea Doftanei in parteneriat cu Judetul Prahova si unitatii administrative din cadrul judetului la implementarea proiectului ,,VELO Valahia din investitia 1.4 ,,Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national” finantat din PNRR, Componenta 11 – Turism si cultura
– HOTARARE Nr. 114 cu privire la alocarea unei sume banesti Asociatiei Tinerilor din Valea Doftanei pentru organizarea evenimentelor prilejuite cu ocazia Sarbatorii Craciunului
– HOTARARE Nr. 113 cu privire la delimitarea unui suprafete de 2.500 m.p din totalul de 37,4229 mp-lslaz Prislop, inscris in cartea funciara nr. 23652, avand numar cadastral 23652, apartinand domeniului privat al comunei Valea Doftanei, care face obiectul contractului de inchiriere nr. 8462 din 25.05.2022, incheiat cu Cooperativa Agricola Valea Doftanei, pentru acordarea dreptului de superficie catre Cooperativa Agricola. in vederea accesarii unor fonduri prin programele de sprijin pentru zona montana-programul de investitii pentru infiintarea centrelor de co!ectare si/sau prelucrare a laptelui
– HOTARARE Nr. 112 cu privire la organizarea si functionarea Targului de Craciun pe anul 2022, pe raza comunei Valea Doftanei,
– HOTARARE Nr. 111 cu privire la incheierea unui Acord de Parteneriat intre UAT judetul Prahova si UAT comuna Valea Doftanei, in vederea realizarii, reabilitarii, extinderii si modernizarii unor obiective de investitii in sistemul de alimentare cu apa si canalizare destinate imbunatatirii sanatatii publice si mediului in conformitate cu indeplinirea obligatiilor privind gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabila,
– HOTARARE Nr. 110 cu privire la „Regulamentul de autorizare, organizare, atribuirea in gestiune delegata si controlul executarii serviciului de transport in regim de taxi pe raza comunei Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 109 cu privire la numarul burselor sl cuantumul acestora pentru elevii Liceului Tehnologic Carol I, Valea Doftanei in anul scolar 2022-2023,
– HOTARARE Nr. 108 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice fara personalltate juridica aflate in subordlnea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, judet Prahova, incepand cu data de 01 decembrie 2022
– HOTARARE Nr. 107 cu privlre la repartizarea de sume banesti unor unitati de cult religios, respectiv pentru Parohia Tesila I, cu hramul « Adormirea Maicii Domnului »,sat Tesila, comuna Valea Doftanel, judet Prahova
– HOTARARE Nr. 106 cu privire la majorarea capitalului social al SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL
– HOTARARE Nr. 105 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2026 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 104 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 103 cu privire la actualizarea componentei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local Valea Doftanei-” Comisia pentru munca si protectie sociala”
– HOTARARE Nr. 102 privind alegerea preisedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 si ianuarie 2023
– HOTARARE Nr. 101 pentru validarea Dispoztiei nr. 226/26.09.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 100 privind modificarea H.C.L. nr. 31/21.03. 2022, prin indreptarea erorii materiale strecurata in cuprinsul acesteia
– HOTARARE Nr. 99 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare aferente Contractului nr.1792/13.09.2016 pentru 11 Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 2 – Boldesti Scaeni si 6 Valea Doftanei 11 , operator SC ROSAL GRUP SA
– HOTARARE Nr. 98 privind implementarea proiectului ,,Dotarea biroului administrativ, transporturi si intretinere spatii verzi in comuna Valea Doftanei, judetul Prahova” prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 – FEADR – Masura M2/6B – ,,Dezvoltarea investitiilor publice pentru infrastructura turistica la scara mica, infrastructura de agrement, culturala side amenajare peisagistica a localitatilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale si pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie”, Submasura 19.2 – ,,Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” prin Grupul de Actiune Locala – Dealurile Sultanului
– HOTARARE Nr. 97 privind aprobarea modificarii programului de investitii pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 96 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022 Avand in vedere :
– HOTARARE Nr. 95 privind aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura pentru biciclete la nivel local, in comuna Valea Doftanei, judetul Prahova” in cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/1.1.4 – Fondul local 1.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura pentru biciclete (si alte vehicule electrice Usoare) la nivel local/metropolitan
– HOTARARE Nr. 94 privind Infiintarea Substatiei Valea Doftanei in cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova
– HOTARARE Nr. 93 privind aprobarea darii in folosinta gratuita si incheierii contractului. de comodat a unui spatiu din imobilul situat in Comuna Valea Doftanei, sat Traistem, str. Nicolae Grigorescu, judet Prahova – Primaria Veche.
– HOTARARE Nr. 92 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftanei al domnului Savu Daniel si vacantarea locului de consiler local
– HOTARARE Nr. 91 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Liceului Tehnologic „Carol I „, comuna Va lea Doftanei, judetul Prahova, in cadrul continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 300 de unitati de invatamant preuniversitar de stat,, aprobat prin Ordonanta de Urgenta nr. 105 din 30 iunie 2022
– HOTARARE Nr. 90 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023
– HOTARARE Nr. 89 privind modificarea H.C.L nr. 51/10.10.2006 cu privire la trecerea unor imobile in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei. prin completarea inventarului bunurilor imobile ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 88 privind completarea Anexei nr. 99 – lnventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Doftanei la H.C.L. nr. 45/30.08.1999 cu privire la inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului public al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 87 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Valea Doftanei in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) a Liceului Tehnologic „Carol I”, pentru anul 2022-2023
– HOTARARE Nr. 86 privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local al comunei Valea Doftanei in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic „Carol I”, pentru anul 2022-2023
– HOTARARE Nr. 85 privind aprobarea modificarii programului de investitii pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 84 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 83 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 74/28.07.2022 privind stabilirea datei organizarii celei de-a XIX-a editii a Festivalului Cascavelei, a modului de organizare si valoarea estimata privind cheltuielile necesare
– HOTARARE Nr. 82 privind majorarea capitalului social al S.C. TURISM VALEA DOFTANEI S.R. L.
– HOTARARE Nr. 81 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurat de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestrul I al anului 2022
– HOTARARE Nr. 80 privind aprobarea modificarii programului de investitii pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 79 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 78 privind completarea „Anexei nr. 99 – lnventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Doftanei la H.C.L nr. 45/30.08.1999 cu privire la inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului public al comunei Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 77 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliulu Local al Comunei Valea Doftanei, pentru perioada august 2022 – octombrie 2022
– HOTARARE Nr. 76 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) CHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA REZIDENTIALA (S = 264 MP) SI EXTINDERE INTRAVILAN (S = 67128 MP) PENTRU ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE/INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA (Sst=68435 mp)”
– HOTARARE Nr. 75 privind aprobarea modificarii H.C.L nr. 51/10.10.2006 cu privire lat imobile in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, prin completarea bunurilor imobile ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei imobile conform Anexei Avand in vedere: cerea unor ventarului cu bunurile
– HOTARARE Nr. 74 privind stabilirea datei organizarii celei de – a XIX-a editii a festivalului Cascavelei, a modului de organizare si valoarea estimata privind cele necesare
– HOTARARE Nr. 73 privind aprobarea INDICATORILOR TEHNNICO-ECONOMICI aferenti obiectivului de investitii I Proiect tehnic+Executie „Amenajare cu imbracaminti asfaltice str. Florilor, Pacific partial, Frasinilor partial, Vaisoara, Carierei partial, lederei partial, Salcamilor (sat Traisteni), in comuna Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 72 privind aprobarea modificarii programului de investitii pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea · oftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 71 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comune Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 70 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Valea Doftanei, judetul Prahova
– HOTARARE Nr. 69 privind infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata de drept privat si interes local avand ca asociat unic Consiliul Local al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 68 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general actualizat si a devizului rest de executat pentru obiectivul de investitie „Modernizare drumuri locale in comuna Valea Doftanei-Proiect 3” conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturlior contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilo/cadru
– HOTARARE Nr. 67 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 153/15.12.2021 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2022, cu completarea lit, d) la art.12
– HOTARARE Nr. 66 privind aprobarea modificării programului de investiţii pentru anul 2022 si estimările pentru anii 2023-2025 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova
– HOTARARE Nr. 65 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 64 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie si modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova
– HOTARARE Nr. 63 Privind inchirierea, prin atribuire directa, a unei suprafete de 275.5301 ha, ce face parte din islazurile (pajistile permanente aflate in proprietatea privata a comunei Valea Doftanei:Funduri, Negras, Prislop, si Rusu cu Lacuri) catre Cooperativa Agricola Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 62 privind numirea administratorului/directorului societatii comerciale Cu activitate turistica, avand ca unic actionar Consiliul Local al comunei Valea Doftanei si care va functiona in subordinea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, precum si imputernicirea acestuia in vederea infiintarii societatii
– HOTARARE Nr. 61 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetica aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale (4 blocuri), in comuna Valea Doftanei” (denumirea de la noi din programul de investitii) in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/c5/1/a.3.1/1, PNRR/2022/c5/1/a.3.2/1 – Componenta C5
– HOTARARE Nr. 60 cu privire la aprobarea imputernicirii secretarului general al UAT Valea Doftanei, drei. Dracea ileana Carmen, de catre Consiliul Local Valea Doftanei, in vederea semnarii in fata notarului public a tuturor documentelor ce privesc bunurile proprietate publica si privata ale cornunei Valea Doftanei.
– HOTARARE Nr. 59 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local at Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 58 privind aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Valea Doftanei” in cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/ClO/l.1.2-Fondul local I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); Avand in
– HOTARARE Nr. 57 privind acceptul sponsorizarii de la Directia Silvica Prahova cu un numar de 5000 de puieti din diverse specii tari, care vor fi plantati in vederea stabilizarii unor terenuri neproductive ale comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 56 privind aprobarea modificarii art.12 din HCL nr.153/15.12.2021 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2022
– HOTARARE Nr. 55 cu privire la aprobarea regulamentului privind procedura de eliberare a autorizatiei de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert/servicii/alimentatie publica la nivelul UAT Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 54 cu privire la aprobarea regulamentului privind circulatia ATV-urilor in comuna Valea Doftanei si stabilirea traseelor destinate pentru circulatia acestora pe raza UAT Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 53 privind aprobarea modificarii programului de investitii pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 52 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 51 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile mai, iunie, iulie 2022
– HOTARARE Nr. 50 privind aprobarea initierii procedurilor pentru infiintarea unei societati comerciale avand ca unic actionar Consiliul Local al comunei Valea Doftanei si care va functiona in subordinea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 49 cu privire la aprobarea acordarii unui premiu dnei Sfetcu Zmaranda, care a implinit varsta de 100 de ani
– HOTARARE Nr. 48 privind aprobarea modificarii programului de investitii pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 47 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 46 cu privire la aprobarea modificarii art.4 din HCL nr.130/25.11.2021 privind implementarea proiectului „achizitie utilaj multifunctional-tractor” in comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 45 privind aprobarea depunerii solicitarii de finantare prin Programul National de lnvestitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investitii,,lnfiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in Judetul Prahova – Comunele Talea, Adunati, Secaria, Sotrile, Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 44  cu privire la aprobarea reluarii activitatii de asistenta medicala stomatologica, de catre doamna Satnoianu Livia Raluca in spatiul destinat cabinetului stomatologic din cadrul Dispensarului Uman Tesila si prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.5165/11.05.2017 incheiat intre comuna Valea Doftanei si doamna Satnoianu Livia Raluca29.03.2022
– HOTARARE Nr. 43 HCL 43 DIN 29privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Bulei, reprezentata prin doamna Bulei Rodica, pentru acoperirea pagubelor produse in incendiul din data de 24.03.2022 la locuinta sa.03.2022
– HOTARARE Nr. 42 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Prahova si Unitatile Administrativ Teritoriale Talea, Adunati, Secaria Sotrile’ Valea Doftanei, in vederea includerii in Programul National de ‘ ‘ ‘ lnvestitii „Anghel Saligny”
– HOTARARE Nr. 41 privind modificarea art.2 din HCL nr.26/22.02.2022 „cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, a rapoartelor de evaluare, a vanzarii si a documentatiei pentru vanzare(caietul de sarcini, fisa de date a procedurii, contractul cadru continand clauze obligatorii, formulare si modele de documente) prin licitatie publica conform anexei nr.1”
– HOTARARE Nr. 40 privind actualizarea devizului general-(lndicatorilor Tehnico-economici) dupa finalizarea procedurii de achizitie publica si incheierea contractului de proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul de investitii Lot 2- ,,Refacere drumuri locale L=0,600 Km”
– HOTARARE Nr. 39 privind actualizarea devizului general-(lndicatorilor Tehnico-economici) dupa finalizarea procedurii de achizitie publica si incheierea contractului de proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul de investitii Lot 1- ,,Consolidare versant S=O, 150 ha”
– HOTARARE Nr. 38  Privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajistilor permanente(islaz) din proprietatea privata a comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 37 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul2022
– HOTARARE Nr. 36 privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare cu doamna Faur Alina Mihaela in sensul desfasurarii tuturor operatiunilor cantabile ale Clubului Sportiv Montana Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 35 cu privire la constituirea comisiei pentru verificarea in terena amplasamentului imobilelor si accesul la acestea
– HOTARARE Nr. 34 privind completarea HCL nr. 40 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea denumirilor strazilor din comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
– HOTARARE Nr. 33 cu privire la aprobarea statutului Asociatiei de D0zvoltare lntercomunitara « Parteneriatul pentru Managcmeutul Deseurilor-Prahova
– HOTARARE Nr. 32 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 31 privind aprobarea dreptului de servitute catre doamna Cochintu Alexandra Maria asupra suprafetei de 351 mp, din totalul de 3·,4J3 mp, inscris in cartea funciara Nr. 25957, a localitatii Valea Doftanei, apartinand domaniulu. privat al comunei ,care se invecineaza cu proprietatea doamnei Cochint Alexandra, inscris in cartea funciara Nr. 22789, pentru a asigur;e. accesul la proprietate
– HOTARARE Nr. 30 privind modificarea art.1 si art.2 clin HCL nr.26/22.02.2022 „cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unor terenllri din patrimonilll privat al comunei Valea Doftanei, a rapoartelor de evaluare, a vanzarii si a documentatiei pentru vanzare(caietul de sarcini, fisa de date a procedurii, contractul cadru continand clauze obligatorii, form ulare si modele de documente) prin licitatie publica conform anexei nr.1”
– HOTARARE Nr. 29 cu privire la acordarea mandatului special cu drept de vot in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ,, Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova” in vederea aprobarii Statutului actualizat in sedinta Adunarii Generale a Asociatilor
– HOTARARE Nr. 28 privind aprobarea modificarii programului de investitii pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 27 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 26 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, a rapoartelor de evaluare, a vanzarii_si a documentatiei pentru vanzare (caietul de sarcini, fisa de date a proceduii, contract continand clauze obligatorii, formulare si modele de documente} prin licitatie  publica conform anexei nr. 1
– HOTARARE Nr. 25 privind aprobarea transmiterii in folosinta S.C. „Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei” SRL a utilajului Buldoexcavator JCB 4 CX, proprietatea comunei Valea Doftanei, prin incheierea unui contract de imprumut de folosinta
– HOTARARE Nr. 24 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Liceului Tehnologic „Carol I ” comuna Valea Doftanei, judetul Prahova, in cadrul programului ” Servicii de catering pentru prescolarii si elevii Liceului Tehnologic” Carol I”, comuna Valea Doftanei, judetul Prahova, conform O.U.G. nr. 91/2021, privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru pre,colarii ‘i elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 306/2021 „
– HOTARARE Nr. 23 cu privire la stabilirea destinatiei pajistilor permanente disponibile(islaz) conform HCL nr .13/31.01.2022
– HOTARARE Nr. 22 cu privire la aprobarea modificarii art.1 si art.2 din HCL nr.155/15.12.2021 privind aprobarea Procedurii pentru anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al U.A.T.C. VALEA DOFTANEI, conform O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata prin O.U.G. nr.19/2021
– HOTARARE Nr. 21 cu privire la aprobarea modificarii art.1 si art.3 din HCL nr.112/28.10.2021 privind aprobarea numarului burselor aferente semestrelor I si II si cuantumul acestora pentru elevii Liceului Tehnologic Carol I, Valea Doftanei in anul scolar 2021-2022
– HOTARARE Nr. 20 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent ca sursa de finanatare pentru sectiunea de dezvoltare
– HOTARARE Nr. 19 privind aprobarea programului de investitii pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 18 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2022
– HOTARARE Nr. 17 privind sustinerea infiintarii unei cooperative agroturistice in comuna Valea Doftanei.
– HOTARARE Nr. 16 cu privire la modificarea art.21 si art.22 din statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara « Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova
– HOTARARE Nr. 15 cu privire la mandatarea unui reprezentant al UAT Valea Doftanei, in vederea votarii in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara « Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova
– HOTARARE Nr. 14 cu privire la aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajistei permanente din proprietatea privata a comunei Valea Doftanei in suprafata de 20 ha-lot 6,Rusu cu Lacuri T18 Ps141 T20,Ps145 ramasa disponibila in urma rezilierii contractului ‘ ‘ ‘ ‘ de inchiriere nr. 314Rl/25.03.2019;
– HOTARARE Nr. 13 cu privire la disponibilul de pajisti permanente pentru anul 2022 de la nivelul UAT Valea Doftanei si stabilirea destinatiei acestora
– HOTARARE Nr. 12 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei si serviciilor publice , fara personalitate juridica , aflate in subordinea consiliului local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova,incepand cu luna ianuarie 2022, aprobarea acordarii voucherelor de vacanta si revocarea HCL nr.151/15.12.2021
– HOTARARE Nr. 11 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local Valea Doftanei nr.2/06.01.2022 privind „modificarea art. 1 din HCL nr. 156/15.12.2021 cu privire la aprobarea dezmembrarii imobilelor in suprafata de: 3000 mp situat in punctul ,,Varianta Tesila” in 2 loturi; 710 mp situat in punctul ,,Calea Apelor”, Tesila in 3 loturi; 4041 mp situat in punctul ,,Varianta” Traisteni in 2 loturi „
– HOTARARE Nr. 10 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile februarie, martie, aprilie 2022
– HOTARARE Nr. 9 cu privire la aprobarea Raportului de activitate desfasurat de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestrul II al anului 2021
– HOTARARE Nr. 8 cu privire la aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
– HOTARARE Nr. 7 cu privire la probarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a INDICATORILOR TEHNNICOECONOMICI pentru obiectivul de investitii” Consolidare versant S=0.150 ha”
– HOTARARE Nr. 6 cu privire la probarea DALI si a INDICATORILOR TEHNNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investitii” Refacere drumuri locale L=0.600 km”
– HOTARARE Nr. 5 cu privire la aprobarea incheierii contractului de inchiriere pentru spatiul in suprafata de 58 mp din cadrul Dispensarului Uman Traisteni, conform Legii nr. 114/1996 privind locuintele
– HOTARARE Nr. 4 cu privire la stabilirea destinatiei spatiului in suprafata de 58 mp aferent etajului cladirii Dispensarului Uman Traisteni, in locuinta sociala
– HOTARARE Nr. 3 cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 2 cu privire la modificarea art. 1 din HCL nr. 156/15.12.2021 cu privire la aprobarea dezmembrarii imobilelor in suprafata de: 3000 mp situat in punctul ,,Varianta Tesila” in 2 loturi; 710 mp situat in punctul ,,Calea Apelor”, Tesila in 3 loturi; 4041 mp situat in punctul ,,Varianta” Traisteni in 2 loturi
– HOTARARE Nr. 1 cu privire la stabilirea retelei scolare pentru anul 2022-2023 la nivelul comunei Valea Doftanei

 

– HOTARARE Nr. 158 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 157 cu privire la validarea Dispozitiei nr. 367/24.12.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 156 cu privire la aprobarea dezmembrarii imobilelor in suprafata de: 3000 mp situat in punctul ,,Varianta Tesila” in 2 loturi; 710 mp situat in punctul ,,Calea Apelor”, Tesila in 3 loturi; 4041 mp situat in punctul ,,Varianta” Traisteni in 2 loturi
– HOTARARE Nr. 155 cu privire la aprobarea Procedurii pentru anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al U.A.T.C. VALEA DOFTANEI , conform O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata prin O.U.G. nr.19/2021
– HOTARARE Nr. 154 cu privire la aprobarea zonarii fiscale pentru comuna Valea Doftanei, satele Tesila si Traisteni
– HOTARARE Nr. 153 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2022
– HOTARARE Nr. 152 cu privire la aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale din cadrul aparatulului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei, aferenta anului 2022 (ianurie-decembrie)
– HOTARARE Nr. 151 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice fara personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, judet Prahova, pentru anul 2022
– HOTARARE Nr. 150 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 149 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 148 cu privire la modificarea/completarea art. 1, art. 2 si art. 3 din HCL nr. 105 din 18.10.2021 privind aprobarea documentatiei aferente Delegarii gestiunii activitatii de administrare a depozitului de deseuri municipal Boldesti-Scaeni in cadrul SMID Prahova si acordarea unui mandate special domnului Glesnea Vasile, reprezentantul comunei Valea Doftanei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara „Parteneriatul pentru managementul deseurilor Prahova”
– HOTARARE Nr. 147 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 146 privind aprobarea modificarii anexei 1 parte integranta din HCL nr. 128 din 11.11.2021 privind organizarea si functionarea targului de Craciun pe raza comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 145 cu privire la initierea demersurilor de elaborare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ), in zona centrala Tesila, comuna Valea Doftanei, Judet Prahova
– HOTARARE Nr. 144 cu privire la initierea demersurilor de elaborare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ), in zona centrala Tesila, comuna Valea Doftanei, Judet Prahova
– HOTARARE Nr. 143 cu privire la initierea demersurilor de elaborare a documentatiei de urbanism;. „. …. Plan Urbanistic Zonal (PUZ), in zona Lazul Morii, sat Traisteni, comuna Valea . ‘ Doftanei, Judet Prahova
– HOTARARE Nr. 142 cu privire la initierea demersurilor de elaborare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ), in zona islaz Negras, sat Traisteni, comuna Valea Doftanei, Judet Prahova
– HOTARARE Nr. 141 cu privire la initierea demersurilor de elaborare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) in zona industriala Tesila, Comuna Valea Doftanei, Judet Prahova
– HOTARARE Nr. 140 cu privire la declararea zonei Vaii Negrasului ca zona de interes turistic local
– HOTARARE Nr. 139 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de resurse umane si asistenta sociala organizat la nivelul comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 138 cu privire la nominalizarea operatorilor economici din reteaua comerciala a comunei Valea Doftanei, Judet Prahova, care vor distribui produse rationalizate catre populatie la mobilizare sau razboi
– HOTARARE Nr. 137 cu privire la aprobarea actualizarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 136 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport scolar
– HOTARARE Nr. 135 cu privire la aprobarea activitatilor care se desfasoara in cadrul Biroului administrativ, transporturi si intretinere spatii verzi, ca servicii publice
– HOTARARE Nr. 134 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 99/2019 privind stabilirea modului in care se asigura paza unitatiilor de invatamant din comuna Valea Doftanei, incepand cu luna ianuarie 2022
– HOTARARE Nr. 133 cu privire la trecerea unor bunuri/terenuri din domeniul privat al UAT Valea Doftanei in domeniul public al aceluiasi titular al dreptului de proprietate in vederea realizarii unor parcuri de agrement pentru copii, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare
– HOTARARE Nr. 132 cu privire la aprobarea oportunitatii realizarii unei remize de pompieri pe terenul apartinand domeniului privat al comunei Valea Doftanei, in suprafata de 1315 mp, avand nr. cadastral 25207, situat instr Calea Brasovului sat Traisteni, Jud Prahova
– HOTARARE Nr. 131 cu privire la modificarea art. 2 din HCL nr. 25 din 29.03.2021 privind situatia terenurilor ramase disponibile in urma licitatiei publice de vanzare, desfasurata in luna februarie a acestui an si stabilirea destinatiei acestora, cat si identificarea terenurilor pentru care s-au inregistrat cereri de cumparare in vederea organizarii procedurii de licitatie
– HOTARARE Nr. 130 Privind implementarea proiectului „Achizitie utilaj multifunctional-tractor”in comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 129 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 128 privind aprobarea organizarii Targului de Craciun precum si stabilirea modului de functionare a acestuia, in comuna Valea Doftanei, Judet Prahova
– HOTARARE Nr. 127 cu privire la aprobarea imputernicirii secretarului general al UAT Valea Doftanei, postol Cristina Elena, de catre Consiliul Local Valea Doftanei, in vederea semnarii in fata notarului public a tuturor documentelor ce privesc bunurile proprietate publica si privata a comunei Valea Doftanei.
– HOTARARE Nr. 126 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 125 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 124 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei I uni, respectiv lunile noiembrie, decembrie 2021-ianuarie 2022
– HOTARARE Nr. 123 privind aprobarea cererilor de finantare si a devizelor generale estimative pentru . obiectivul de investitie „Modernizare si extindere retele de apa in comuna Valea Doftane1, judetul Prahova, in 3 etape”, in vederea depunerii in cadrul Programului National de lnvestitii ,,Anghel Saligny”
– HOTARARE Nr. 122 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie „Reabilitare/Modernizare strazi in comuna Valea Doftanei – zona 6″, in vederea depunerii in cadrul Programului National de lnvestitii ,,Anghel Saligny”
– HOTARARE Nr. 121 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie „Reabilitare/Modernizare strazi in comuna Valea Doftanei – zona 5″, in vederea depunerii in cadrul Programului National de lnvestitii ,,Anghel Saligny”
– HOTARARE Nr. 120 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie „Reabilitare/Modernizare strazi in comuna Valea Doftanei – zona 4″, in vederea depunerii in cadrul Programului National de lnvestitii ,,Anghel Saligny”
– HOTARARE Nr. 119 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie „Reabilitare/Modernizare strazi in comuna Valea Doftanei – zona 3″, in vederea depunerii in cadrul Programului National de lnvestitii ,,Anghel Saligny”
– HOTARARE Nr. 118 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie „Reabilitare/Modernizare strazi in comuna Valea Doftanei – zona 2″, in vederea depunerii in cadrul Programului National de lnvestitii ,,Anghel Saligny”
– HOTARARE Nr. 117 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie „Reabilitare/Modernizare strazi in comuna Valea Doftanei – zona 1 „,in vederea depunerii in cadrul Programului National de lnvestitii ,,Anghel Saligny”
– HOTARARE Nr. 116 cu privire la modificarea HCL nr.60129.06.2021 privind aprobarea transferului drumurilor forestiere Va/ea Lunga, Negras prelungire, Subtirica si Carabineasa, drumuri secundare din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, in domeniul public al comunei Va/ea Doftanei si in administrarea Consiliului Local al acesteia, in sensul ca aceste drumuri forestiereL Va/ea Lunga, Negras prelungire, Subtirica si Carabineasa, se transmit (nu se transfera) din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, in domeniul public al comunei Valea Doftanei si in administrarea Consiliului Local al acesteia
– HOTARARE Nr. 115 cu privire la modificarea HCL nr.55/27.05.2021 privind aprobarea transferului drumurilor forestiere Florei, Musita (partial) si Ermeneasa din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, in domeniul public al comunei Valea Doftanei si in administrarea Consiliului Local al acesteia, in sensul ca aceste drumuri forestiere Florei, Musita (partial) si Ermeneasa, se transmit (nu se transfera) din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, in domeniul public al comunei Valea Doftanei si in administrarea Consiliului Local al acesteia
– HOTARARE Nr. 114 cu privire la aprobarea schimbului de terenuri dintre S.C Stalex PR&Media Events S.R.L (teren in suprafata de 760 mp) si UAT Valea Ooftanei (2 terenuri in suprafata de 659 mp si 130 mp), conform raportului de evaluare intocmit de catre SC Seval SRL
– HOTARARE Nr. 113 cu privire la aprobarea oportunitatii efectuarii unui schimb de terenuri intre S.C Stalex PR&Media Events S.R.L (teren in suprafata de 760 mp) si UAT Valea Doftanei (2 terenuri in suprafata de 659 mp si 130 mp)
– HOTARARE Nr. 112 cu privire la aprobarea numarului burselor aferente semestrelor I si II si cuantumul acestora pentru elevii Liceului Tehnologic Carol I, Valea Doftanei in anul scolar 2021-2022
– HOTARARE Nr. 111 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Valea Doftanei care sa faca parte din comisia pentru evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct
– HOTARARE Nr. 110 cu privire la aprobarea majorarii capitalului social al SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL
– HOTARARE Nr. 109 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 108 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 107 cu privire la reconfigurarea drumului de pamant pe islazul Negras in vederea refacerii platformei de drum
– HOTARARE Nr. 106 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimati actualizati, a devizului general actualizat si a devizului rest de executat pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri locale in comuna Valea Doftanei, jud. Prahova-Proiect 3″, conform prevederilor OG nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
– HOTARARE Nr. 105 privind aprobarea documentatiei aferente delegarii gestiunii activitatii de administrare a depozitului de deseuri municipal Boldesti Scaieni in cadrul SMID Prahova si acordarea unui mandat special Domnului Glesnea Vasile, reprezentantul Comunei Valea Doftanei, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”
– HOTARARE Nr. 104 cu privire la revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL, a dnei Tocitu Camelia si alegerea unui nou membru
– HOTARARE Nr. 103 cu privire la numirea unui nou administrator-director al Societatii Comerciale Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL
– HOTARARE Nr. 102 cu privire la revocarea-demiterea administratorului -directorului Societatii Comerciale Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL
– HOTARARE Nr. 101 cu privire la rezilierea contractului de finantare nr. C1920074A219333104872/09.07.2019/17.07.2019, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in coriditiile Programului National Pentru Dezvoltare Rurala – pentru proiectul „Construire vestiare si gradene pentru Stadionul Traisteni in comuna Va lea Doftanei, sat Traisteni, punct Podul Ristii”, in vederea accesarii unor noi fonduri disponibile in Programul Gal – Dealurile Sultanului
– HOTARARE Nr. 100 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 99 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 98 cu privire la efectuarea procedurilor de demitere a Directorului si a Administratorului S.C Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei, dna Tocitu Camelia
– HOTARARE Nr. 97 c privire la mandatarea unui reprezentant al UAT Valea Doftanei, in vederea Rezilierii sau Acceptarii angajamentului de plata cu privire la esalonarea redeventei, propus de catre SC Rosal Grup S.A la contractul de ,,Delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2-Boldesti Scaieni si 6-Valea Doftanei”, cu nr. 1792/13023 din 13.09.2016
– HOTARARE Nr. 96 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 95 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 94 cu privire la aprobarea predarii catre Ministerul Educatiei « Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare »a amplasamentului-teren intravilan in suprafata de 2442 mp, identificat potrivit Cartii Funciare cu nr. 26560, aflat in sat Tesila, Str. Calea Doftanei, nr. 155, comuna Valea Doftanei, jud. Prahova, in vederea realizarii obiectivului de investitii « Construire Gradinita cu program normal cu 3 sali de grupa, in satul Tesila, comuna Valea Doftanei, judetul Prahova »
– HOTARARE Nr. 93 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 92 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 91 privind asocierea comunei Valea Doftanei cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public ,,Lucrari de reparatii la Liceul Tehnologic Carol I, Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 90 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 89 privind delegarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Valea Doftanei, pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Liccului Tehnologic „Carol I”, pentru anul 2021-2022
– HOTARARE Nr. 88 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Valea Doftanei in Comisia pentru cvaluarea si asigurarea calitatii (CEAC), pentru anul scolar 2021-2022, in cadrul institutiilor invatamantului prcuniversitar de stat din Comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 87 priviod aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Liceului Tehoologic „Carol I” comuna Valea Doftanei, judetul Prahova, in cadrul continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prscolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, aprobat prin Ordonanta de urgenta nr.91 din 19 august 2021
– HOTARARE Nr. 86 cu privire la aprobarea actualizarii nivelului taxei speciale aferenta serviciului de salubrizare, incepand cu data de 01.08.2021
– HOTARARE Nr. 85 privind aprobarea unor masuri referitoare la modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 84 cu privire la aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a spatiului comercial in suprafata de 75 mp, situat in comuna Valea Doftanei, sat Tesila, str. Calea Doftanei, nr. 111, parter, judet Prahova;
– HOTARARE Nr. 83 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr. 12428/2016 incheiat intre Primaria Valea Doftanei si SC Magda Farm SRL prin act aditional
– HOTARARE Nr. 82 cu privire la aprobarea anularii organizarii Festivalului Cascavelei, editia a XIX-a, stabilita prin HCL nr. 61/29.06.2021;
– HOTARARE Nr. 81 cu privire la revocarea HCL nr. 30/29.03.2021 privind restituirea chi1riei incasata in plus pentru suprafata de teren de 26,7768 ha de catre di Clinci Gheorghe, conform contractului de inchiriere 8161/05.06.2014, pentru pasunea Orjogoaia;
– HOTARARE Nr. 80 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estumarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugctul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 79 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pc anul 2021
– HOTARARE Nr. 78 cu privire la aprobarea desfintarii cladirilor aflate pe terenul din curtea ,,Liceului Tehnologic Carol I Valea Doftanei” apartinand domeniului public al comunei Valea Doftanei in vederea realizarii unei parcari si amenajarea cladirii existente, cladire achizitionata de catre Consiliul Local prin contractul de vanzare cumparare nr. 7245/2004.
– HOTARARE Nr. 77 cu privire la modificarea art. 1 din HCL nr. 19/25.02.2021 referitor la suplimentarea indicatorilor tehnico-economici, conform devizului general atasat, pentru obiectivul de investitii ,,Proiectare si executie amenajare cu imbracaminti asfaltice str. Calea Mogosoaiei, in comuna Valea Doftanei, judet Prahova, obiectiv ce va fi realizat ca o continuare a lucrarilor ce au la baza AC nr. 10/2021 – Refacere drumuri locale-patru zone
– HOTARARE Nr. 76 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 75 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 74 privind alegerea presedintelui de !sedinta pentru perioada lunilor august, septembrie si octombrie 2021
– HOTARARE Nr. 73 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei ,,Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in Judetul Prahova – comunele Talea, Adunati, Secaria, Sotrile, Valea Doftanei”.
– HOTARARE Nr. 72 cu privire la indreptarea erorii materiala cuprinsa in actul aditional nr. 2 din 31 .03.2021, la contractul nr.2933/30.03.2011 , incheiat intre Consiliul Local al comunei Valea Doftanei si SC Ferma IP Valea Doftanei SRL, prin rectificarea datei incheierii acestuia, respectiv din 31 .03.2021 , in 30.03.2021
– HOTARARE Nr. 71 cu privire la aprobarea acordarii unui premiu dnei Carabelea Elena, care a implinit varsta de 100 de ani
– HOTARARE Nr. 70 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 6643 din 14.06.2016, incheiat intre Primaria Valea Doftanei si dna. Stancu Maria pentru apartamentul in suprafata de 79,56 mp situat in cadrul cladirii Dispensarului Uman Traisteni, avand destinatia de locuinta
– HOTARARE Nr. 69 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.7429 din 25.07.2016 incheiat intre Primaria Valea Doftanei si dna. Bucur Arghira Lucia, pentru aparatamentul in suprafata de 83 mp, aflat in str. Galea Doftanei, nr. 350, bl A-A 1, avand destinatia de locuinta
– HOTARARE Nr. 68 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.7323 din 27.07.2016 incheiat intre Primaria Valea Doftanei si di. Micu Ion pentru garsoniera in suprafata de 47,75 mp, aflat in str.Calea Doftanei, nr.350, bl A 1, et 2, ap 4, avand destinatia de locuinta
– HOTARARE Nr. 67 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 66 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 65 cu privire la aprobarea imputernicirii secretarului general al UAT Valea Doftanei, dna. Bran loana Mihaela, de catre Consiliul Local Valea Doftanei, in vederea semnarii in fata notarului public a tuturor documentelor ce privesc bunurile proprietate publica si privata a comunei Valea Doftanei.
– HOTARARE Nr. 64 privind modificarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 63 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 62 cu privire la prelungirea perioadei de acordare a normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale din cadrul aparatulului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei, respectiv iunie-decembrie 2021
– HOTARARE Nr. 61 privind stabilirea datei pentru organizarea celei de – a XlX-a ediţii a Festivalului Cascavelei, a tarifelor pe standurile comerciale si expozitionale, suprafaţa acestora si valoarea estimata privind costurile de organizare ale Festivalului Cascavelei 2021
– HOTARARE Nr. 60 cu privire la aprobarea transferului drumurilor forestiere Valea Lunga, Negras prelungire, Subţirica si Carabineasa, drumuri secundare din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Naţionale a Padurilor-Romsilva, in domeniul public ai comunei Valea Doftanei si in administrarea Consiliului Local al acesteia
– HOTARARE Nr. 59 cu privire la aprobarea completării HCL nr. 47 din 27.05.2021 privind concesionarea prin licitaţie publica a terenului in suprafaţa de 31.439 mp, punct Rapa Ghenii, sat Tesila, comuna Valea Doftanei, nr. cadastral 25957, situat pe domeniul privat al comunei Valea Doftanei in vederea punerii in valoare a zonei turistice din vecinătatea Lacului Paltinu, in sensul stabilirii comisiei de licitaţie si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
– HOTARARE Nr. 58 cu privire la aprobarea completării art. 3 (si anume comisia de atribuire directa) si art.4 (comisia de soluţionare a contestaţiilor) din HCL nr. 46 din 27.05.2021 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajistei permanente din proprietatea privata a comunei Valea Doftanei in suprafaţa de 7,00 ha din islazul Funduri, ramasa disponibila in urma rezilierii contractului de închiriere nr. 440/2019
– HOTARARE Nr. 57 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 56 cu privire la aprobarea modificării HCL nr. 45/30.08.1999 cu privire la inventarul bunurilor ce aparţin patrimoniului public al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 55 cu privire la aprobarea transferul drumurilor forestiere Florei, Musita (partial) si Ermeneasa din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Naţionale a Padurilor-Romsilva, in domeniul public al comunei Valea Doftanei si in administrarea Consiliului Local al acesteia
– HOTARARE Nr. 54 cu privire la trecerea bunului in suprafaţa de 151 mp, situat in str. Calea Doftanei, in, sat Tesila, comuna Valea Doftanei, Judeţ Prahova,din domeniul privat al comunei Valea Doftanei, in domeniul public al aceluiaşi titular al dreptului de proprietate
– HOTARARE Nr. 53 cu privire la aprobarea oportunităţii achiziţionării terenului in suprafaţa de 14.788 mp, situat in sat Tesila, in intravilanul comunei Valea Doftanei, aflat in proprietatea dlui Hossu luliu, in vederea dezvoltării zonei prin activitatii sportive si de agrement
– HOTARARE Nr. 52 cu privire ia aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul in suprafaţa de 58 mp din cadrul Dispensarului Uman Traisteni, conform Legii nr. 114/1996 privind locuinţele
– HOTARARE Nr. 51 cu privire la stabilirea destinaţiei spaţiului in suprafaţa de 58 mp aferent etajului clădirii Dispensarului Uman Traisteni, ca locuinţa sociala
– HOTARARE Nr. 50 cu privire la constituirea dreptului de titlu oneros pentru terenul in suprafaţa de 225 mp, situat in comuna Valea Doftanei, Judeţ Prahova, identificat prin număr cadastral 23851 in favoarea SC RCS&RDS, in vederea instalării unor echipamente si instalaţii pentru statii de comunicaţii mobile, a HCL nr. 86/2018 privind stabilirea condiţiilor in care se acorda către SC RDS&RCS S.A dreptul de acces pe terenul in suprafaţa de 144, 00 mp domeniul privat al comunei Valea Doftanei, in vederea instalării de infrastructura de comunicaţii electronice, conform dispoziţiilor Legii nr. 159/2016 si a HCL nr. 26/2019 cu privire la modificarea art. 1, alin (1,2) al HCL nr. 86/2018;
– HOTARARE Nr. 49 cu privire la analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agicol si aprobarea ului pentru verificarea concordantei dintre evidenta registrului agricol si evidenta fiscala pentru lunile ianuarie-decembrie 2021
– HOTARARE Nr. 48 cu privire la aprobarea acordării unui premiu dnei Draganescu Elena, care a implinit varsta de 100 de ani
– HOTARARE Nr. 47 cu privire la aprobarea concesionarii prin licitaţie publica a terenului in suprafaţa de 31.439 mp, apa Ghenii, sat Tesila, comuna Valea Doftanei, nr. cadastral 25957, situat pe domeniul privat al comunei Valea Doftanei in vederea punerii in valoare a zonei turistice din vecinătatea Lacului  Paltinu
– HOTARARE Nr. 46 cu privire la aprobarea închirierii prin atribuire directa a pajistei permanente din proprietatea privata a comunei Valea Doftanei in suprafaţa de 7,00 ha din islazul Funduri, ramasa disponibila in urma rezilierii contractului de închiriere nr. 440/2019;
– HOTARARE Nr. 45 cu pririvire la aprobarea achiziţiei unor servicii de avocatura pentru cazul ‘Draganescu, (punerea in executare a sentinţei civile nr. 1101/2018 pentru reconstituirea dreptului de proprietate a moştenitorilor def. Draganescu H. loan), considerat o speţa complexa
– HOTARARE Nr. 44 cu privire la aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 38 din 30.04.2020 privind stabilirea modului de reprezentare in instanta a litigiilor aflate in curs de judecata ale comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 43 cu privire la aprobarea modificării HCL 65/2020 cu privire la membrii comitetului Director al SC Club Montana Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 42 cu privire la aprobarea accesibilizarea drumului spre Golul Alpin Vârful Negrasului in vederea realizării unei conexiuni intre drumul Stanelor si caile rutiere comunale
– HOTARARE Nr. 41Privind alegera presedintelui de sedinta pentru perioada lunilor mai, iunie si iulie 2021
– HOTARARE Nr. 40cu privire la mandatarea viceprimarului comunei Valea Doftanei, dl Glesnea Vasile in vederea semnarii actului aditional nr. 8 la contractul nr. 1792/13.09.20’16 ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2-Boldesti Scaieni si 6-Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 39 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei, pe anul 2021
– HOTARARE Nr. 38 privind aprobarea programului de investitii pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ce se vor realiza din bugetul local al comunei Valea Doftaneii sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr. 37 privind arobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe an1ul 2021
– HOTARARE Nr. 36 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, actualizati in urma Legii nr. 12/2021, aprobati initial prin HCL nr. 75/22.10.2020 pentru investitia „Refacere drum de acces strada Lacului in comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
– HOTARARE Nr. 35 privire la aprobarea unui acord pentru realizarea obiectivului de investitii « Varianta ocolitoare Banesti-Valea Doftanei »
– HOTARARE Nr. 34 cu privire la aprobarea schimbului de terenuri in suprafata de 111’2 mp si 826 mp, ambele aflate in punct Peste Vale, sat Traisteni, judet Prahova, apartinand domeniului privat al comunei Valea Doftanei, cu o suprafata de 2048 mp, aflat in str. lntrarea Confluentei, sat Tesila, comuna Valea Doftanei, Judet Prahova, proprietatea dnei Topala Lorena Elena, conform raportului de evaluare intocmit de catre SC Seval SRL
– HOTARARE Nr. 33 cu privire la modificarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii « Reabilitare, modemizare, dotare si extindere a Caminului Cultural, sat Tesila, str. Calea Doftanei, nr. 413, comuna Valea Doftanei, T 47, P 286, jud. Prahova »in confonnitate cu Legea nr. 12/2021
– HOTARARE Nr. 32 cu privire la aprobarea acordarii unui premiu dnei Manea Marica-Mari;a, care a implinit varsta de 100 de ani
– HOTARARE Nr. 31 cu privire la aprobarea cesiunii si reinoirea contractului de concesiune nr. 413312001 incheiat inTre comuna Valea Doftanel sl SC Noll Propan lmpex SRl, catre SIC Forte Gaz SRL
– HOTARARE Nr. 30 cu privire la aprobarea restituiril chirlei lncasata in plus pentru suprafata de teren de 26,7768 ha de catre di Clinci Gheorghe, conform contractului de lnchlriere 8161/05.06.2014, pentru pasunea Orjogoaia
– HOTARARE Nr. 29 cu privire la modificarea contractulul de lnchlriere nr. 231/Rl/04.103.2019 lnchelat intre Comuna Valea Doftanel si dl Tabaras Dorel Danut Crinu, In sensul case modifica amplasamentul celor 65 de ha, pe terltoriul UAT Azuga., prln lnchelerea unul act aditional
– HOTARARE Nr. 28 cu privire la modiflcarea contractului de inchirlere nr. 233/Rl/04.03.2019 lnchelat intre Comuna Valea Doftanei si di Clinci Gelu lulian, in sensul case diminueaza suprafata de 77,5 ha la 50,73 ha, din care 21,63 ha pe teritoriul UAT Valea Doftanei si 29,10 ha pe teritoriul UAT Azuga, prin incheierea unui act aditional
– HOTARARE Nr. 27 cu privire la prelungirea contractului de asociere nr. 2933/30.03.201 ‘I incheiat intre Consiliul local al comunei Valea Doftanel si Societatea Comerclala Ferma l.P Valea Doftanei SRL, cu o perioada de 5 ani, respectlv 30.03.2026
– HOTARARE Nr. 26 cu privire la identificarea si stabilirea destinatiei terenurilor pentru care s-au depus solicitari privind inchirierea acestora, atat din extravilanul localitatii, cat si din intravilanul acesteia
– HOTARARE Nr. 25 cu prlvire la situatia terenurilor ramase disponibile in urma licitatiei publice de vanzare, desfasurata in luna februarie a acestui an si stabilirea destinatiei acestora, cat si identificarea terenurilor pentru care s-au inregistrat cereri de cumparare in vederea organizari procedurii de licitatie
– HOTARARE Nr. 24 cu privire la dlsponibllul de pajisti permanente pentru anul 2021 de la nivelul UAT Valea Doftanei si stabilirea destinatlei acestora
– HOTARARE Nr. 23 cu privire la aprobarea unui acord pentru realizarea oblectivului de investitii « Varianta ocolitoare Banesti-Valea Doftanei »,
– HOTARARE Nr. 22 cu privire la modificarea art. 1, lit a din HCL nr. 95 din 30.12.2020 privind modificarea art. 2, lit b) din HCL nr. 82/27.11.2020 cu privire la aprobarea numarului burselor si cuantumul acestora pentru elevii Liceului Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, in anul scolar 2020-2021
– HOTARARE Nr. 21 cu privire la aprobarea utilizarii excedentului anului precedent ca sursa de finantare pentru sectiunea de dezvoltare
– HOTARARE Nr. 20 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici dupa procedura de licitatie pentru obiectivul de investitii: „Refacere pod cartier Negras-islaz Negras”
– HOTARARE Nr. 19 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici dupa procedura de licitatie pentru obiectivul de investitii: « Refacere drumuri locale-patru zone;4,700 km, Zona Podul Musitii, str. Castelului-1,000 km, Zona ,,Piciorul Manzului” (str. Podul lnalt, str. G-ral Eremia Grigorescu, str. Soseaua Nordului-1,000 km, Zona ,,PoduriCotul lui lepure” (str. Calea Brasovului, str. Sorica, str. Rasaritului, str. M.S Mihai 1)-2000 km, zona « Cioparceni » (str. Calea Mogosoaiei)-0, 700 km »
– HOTARARE Nr. 18 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici dupa procedura de licitatie pentru obiectivul de investitii: « Refacere poduri peste paraul Ermeneasa si peste paraul Doftana (pod Musita) »
– HOTARARE Nr. 17 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici du pa procedura de licitatie pentru obiectivul de investitii:”Refacere strada Malul Negrasului:0,200 km”
– HOTARARE Nr. 16 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici dupa procedura de licitatie pentru obiectivul de investitii: ,,Refacere strada Lacului:0,300 km”
– HOTARARE Nr. 15 cu privire la stabilirea retelei scolare pentru anul 2019-2020 la nivelul comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 14 privind aprobarea completarii si modificarii Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta, famililor si persoanelor aflate in situatii de necesitate, aprobat prin HCL nr. 47/2019
– HOTARARE Nr. 13 privmd trecerea unor imobile-terenuri din domeniul public al comunei Valea Doftanei in domeniul public al judetului Prahova
– HOTARARE Nr. 12  cu privire la aprobare schimbarii destinatiei spatiului aferent Salii de conferinta, 2 birouri, 2 holuri si toalete situate in incinta Caminului Cultural Traisteni, in centrul de vaccinare impotriva Covid 19, pe perioada desfasurarii activitatii de vaccinare
– HOTARARE Nr. 11 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al prirnarului si serviciile publice fara personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, judet Prahova
– HOTARARE Nr. 10 cu privire la aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 , pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social, care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Leg ii nr. 416/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare
– HOTARARE Nr. 9 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu data de 01.01.2022, pentru cladirea situata in Comuna Valea Doftanei, sat Tesila, strada Calea Doftanei, nr. 157, Judet Prahova, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita
– HOTARARE Nr. 8 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri , incepand cu data de 01.01.2022, pentru cladirea situata in comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, strada Nicolae Grigorescu, nr. 4, Judet Prahova, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita
– HOTARARE Nr. 7 privind aprobarea cumpararii prin negoiciere directa a terenurilor in suprafata de 971 m.p, proprietatea dlui Popa Vasile si in suprafata de 738 m.p proprietatea dlui Mosor Gheorghe Nicusor, necesare construirii unei gradinite finantata din fonduri de la Ministerul Educatiei Nationale prin programul Reforma Educatiei Timpurii si aprobarea raportului de evaluare intocmit in acest sens
– HOTARARE Nr. 6 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada lunilor februarie-aprilie 2021
– HOTARARE Nr. 5 cu privire la aprobarea cesiunii si reinoirea contractului de concesiune nr. 1898/08.05.2004 incheiat intre comuna Valea Ooftanei si Ticuta Serv Sr1, catre Migab Forest SRL
– HOTARARE Nr. 4 privind aprobarea completarii HCL nr. 51/10.10.2006 cu privire la inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 3 cu privire la aprobarea darii in folosinta gratuita, pe o perioada de 3 ani, a spatiului in suprafata de 40 m.p, situat in comuna Valea Doftanei, str. Nicolae Grigorescu, nr. 561, avand destinatia de sediu societate comerciala pentru „SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL” si imputernicirea dnei Tocitu Camelia de a depune si face demersurile necesare la Registrul Comertului Prahova
– HOTARARE Nr. 2 privind incheierea unui parteneriat intre U.AT. Valea Doftanei si U.A.T Judetul Prahova , U.A.T Comunele Talea, Adunati, Secaria si Sotrile , in vederea realizarii obiectivului „infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in judetul Prahova- comunele Talea, Adunati, Secaria, sotrile, Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 1 cu privire la aprobarea oportunitatii achizitionarii a doua terenuri, unul in suprafata de 971 mp, proprietatea dlui Popa Vasile si al doilea in suprafata de 738 mp proprietatea dlui Mosor Gheorghe Nicusor, necesare construirii unei gradinite finantata din fonduri de la Ministerul Educatiei Nationale prin programul Reforma Educatiei Timpurii Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova Vazand:

 

– HOTARARE Nr. 96 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al comunei Valea Doftanei, in domeniul public al aceluiasi titular al dreptului de proprietate
– HOTARARE Nr. 95 privind modificarea art. 2, lit b) din HCL nr. 82/27 .11.2020 cu privire la aprobarea numarului burselor si cuantumul acestora pentru elevii Liceului Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, in anul scolar 2020-2021
– HOTARARE Nr. 94 cu privire la acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Biroului Politie Locala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei pentru perioada ianuarie-iunie 2021 si a Regulamentului de acordare
– HOTARARE Nr. 93 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 92 privind modificarea anexei numarul 1, aprobata la articolul 1, parte integranta din HCL nr. 88/27 .11.2020 ,,cu privire la aprobarea vanzarii si a documentatiei pentru vanzare (caietul de sarcini, fisa de date a procedurii, contract cadru continand clauze obligatorii, formulare si modele de documente) prin licitatie publica, a terenurilor din patrimoniul privat al comunei Vales Doftanei, conform anexei nr. 1, a rapoartelor de eva/uare, cat si stabilirea a 2 membri titulari si 2 membri supleanti care sa faca parte de comisia de licitatie”
– HOTARARE Nr. 91 cu privire la aprobarea achizitionarii unui autoturism si stabilirea persoanelor care il vor conduce
– HOTARARE Nr. 90 cu privire la modificarea programului de investitii publice pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 89 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 88 cu privire la aprobarea vanzarii si a documentatiei pentru vanzare (caietul de sarcini, fisa de date a procedurii, contract cadru continand clauze obligatorii, formulare sl modele de documente) prin licitatie publica, a terenurilor din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, conform anexei nr. 1, a rapoartelor de evaluare, cat si stabilirea a 2 membri titulari si 2 membri supleanti care sa faca parte de comisia de licitatie.
– HOTARARE Nr. 87 cu privire la aprobarea revocarii Hotararii nr. 67 din 30.07.2020 cu privire la aprobarea documentatiei pentru concesionarea, inchirierea sau vanzarea prln licitatie publica a terenurilor din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, a rapoartelor de evaluare, a caietului de sarcini cadru si a contractului cadru, cat si stabilirea comisiei de llcitatie si cea de solutionare a contestatiilor
– HOTARARE Nr. 86 cu privire la aprobarea completarii anexei la HCL nr. 35/30.04.2020 referitor la oportunitatea vanzarii unor terenuri din patrimoniul prlvat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale, precum si a amenzilor pentru anul 2021
– HOTARARE Nr. 84 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Valea Doftanei in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC), pentru anul scolar 2020-2021, in cadrul institutiilor invatamantului preuniversitar de stat din Comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 83 privind delegarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Valea Doftanei, pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic „Carol I”, pentru anul 2020-2021
– HOTARARE Nr. 82 privind aprobarea numarului burselor si cuantumul acestora pentru elevii Liceului Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, in anul scolar 2020-2021
– HOTARARE Nr. 81 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 80 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 79 privind alegerea viceprimarului comunei Valea Doftanei, Judet Prahova
– HOTARARE Nr. 78 privind aprobarea denumirilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Valea Doftanei, judet Prahova si aprobarea componentei acestora
– HOTARARE Nr. 77 privind alegerea presedintelui de sedinta
– HOTARARE Nr. 76 cu privlre la predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltirii ,1 Administratiei prin Compania Nattonala de lnvestitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului ,1 asigurarea conditiilor in vederea executirii oblectivulul de lnvestitii „Refacere drum acces strada Lacului In comuna Valea Doftanel, judet Prahova „
– HOTARARE Nr. 75 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici-faza DALI, pentru obiectivul de investitli „Refacere drum acces strada Lacului in comuna Valea Doftanei, judet Prahova „
– HOTARARE Nr. 74 cu privire la aprobarea Studiilor de fezabiliatate (SF)/ DALI si a indicatorilor tehnico-economici, pentru urmatoarele obiective de investitii: Refacere strada Lacului;0,300km, Refacere drumuri locale-patru zone;4,700 km, Zona ,,Podu Musitii” (str. Castelului)-1,000 km, Zona ,,Piciorul Manzului” (str. G-ral Eremia Grigorescu, str. Soseaua Nordului)-1,000 km;Zona Poduri-Cotul lui lepure” (str. Calea Brasovului, str. Sorica, str. Rasaritului, str. MS Mihai 1)-2,000 km;Zona ,,Cioparceni” (str. Calea Mogosoaiei)-0,700 km,Refacere poduri peste paraul Ermeneasa si peste paraul Doftana (pod Musita),Refacere strada Malul Negrasului;0,200 km, Refacere pod Cartier Negras-lslaz Negras
– HOTARARE Nr. 73 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 72 cu privire la aprobarea completarii anexei la HCL nr. 35/30.04.2020 referitor la oportunitatea vanzarii unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 71 privind asocierea comunei Valea Doftanei cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public ,,Proiect tehnic si Executie betonare strazi Rozelor si Nichita Stanescu-comuna Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 70 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 69 cu privire la predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de lnvestitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare, dotare si extindere a Caminului Cultural, sat Tesila, str. Calea Doftanei, nr. 413, comuna Valea Doftanei, T 47, P 286, jud. Prahova”
– HOTARARE Nr. 68 cu privire la aprobarea documentatel tehnlco-economlce pentru lnvestii la „Reabilitare, modernizare, dotare extindere a Caminului Cultural, sat Telsila, str. Calea Doftanei, nr. 413, comuna Valea Doftanei, T 47, P 286, jud. Prahova”
– HOTARARE Nr. 67 cu privire la aprobarea documentatiei pentru concesionarea, inchirierea sau vanzarea prin licitatie publica a terenurilor din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, a rapoartelor de evaluare, a caietului de sarcini cadru si a contractului cadru, cat si stabilirea comisiei de licitatie si cea de solutionare a contestatiilor
– HOTARARE Nr. 66 cu privire la analizarea activitatii desfasurata de catre SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 65 cu privire la aprobarea modificarii HCL nr. 4/30.01 .2020 (modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 25/28.03.2019)
– HOTARARE Nr. 64 cu privire la aprobarea modificarii HCL nr.8/19.02.2020 (modificarea HCL nr. 98/26.11.2018 privind infiintarea unui club sportiv de drept public in comuna Valea Doftanei), in sensul ca se inlocuieste presedintele comisiei de disciplina, numit la art. 16, in persoana dlui Seier Doru cu domnul Dragan Viorel
– HOTARARE Nr. 63 cu privire la aprobarea darii in administrare a amplasamentului aductiunii de apa CioparceniCoceana, catre SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 62 cu privire la aprobarea introducerii in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei a amplasamentul conductei de aductiune a apei situat in Cioparceni-Coceana
– HOTARARE Nr. 61 cu privire la aprobarea Studiului de fezabiliatate (SF) si a indicatorilor tehnnico-economici, pentru obiectivul de investitii ,,Pod Ermeneasa”
– HOTARARE Nr. 60 cu privire la modificarea programului de investitii publice pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 59 privind avizarea ,,Regulamentului de organizare si func1ionare a serviciului public de salubrizare a localita1ilor din jude1ul Prahova – revizuit 2019″ si acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Valea Doftanei domnul Savu Daniel
– HOTARARE Nr. 58 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 57 cu privire la aprobarea Studiului de fezabiliatate (SF) si a indicatorilor tehnicoeconomici, pentrul obiectivul de investitii „Amenajare rigola si trotuare in lungul drumurilor existente in comuna Valea Doftanei, judet Prahova (str. BenzinariePod Draganescu, str. Floare de Colt- Capul Satului)”,
– HOTARARE Nr. 56 privind aprobarea completarii HCL nr. 51/10.10.2006 cu privire la inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 55 cu privire la aprobarea completarii anexei la HCL nr. 36/30.04.2020 referitor la oportunitatea inchirierii unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 54 cu privire la aprobarea completarii anexei la HCL nr. 35/30.04.2020 referitor la oportunitatea vanzarii unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 53 cu privire la acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Biroului Politie Locala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 52 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de functii si a numarului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei si ale serviciilor publice locale infiintate si organizate in subordinea Consiliului Local Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 51 cu privire la aprobarea imputernicirii secretarului general al UAT Valea Doftanei, dna Cordos Corina, de catre Consiliul Local Valea Doftanei, in vederea semnarii in fata notarului public a tuturor documentelor ce privesc bunurile proprietate publica si privata a comunei Valea Doftanei.
– HOTARARE Nr. 50 cu privire la mandatarea reprezentantului UAT Valea Doftanei, in vederea semnarii actului aditional nr. 7 la contractul nr. 1792/13.09.2016 ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2-Boldesti Scaieni si 6-Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 49 cu privire la aprobarea modificarii HCL nr. 45/30.08.1999 cu privire la inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului public al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 48 privind trecerea bunului situat in str. Malul Negrasului, sat Traisteni, comuna Valea Doftanei, tarla 66, parcela A830/3 in suprafata de 500 mp, cu nr. cada1stral 23016, din domeniul privat al comunei Valea Doftanei, in domeniul public al ac1eluiasi titular al dreptului de proprietate
– HOTARARE Nr. 47 privind trecerea unor imobile-terenuri din domeniul public al comunei Valea Doftanei in domeniul public al judetului Prahova
– HOTARARE Nr. 46 cu privire la interzicerea camparii cu rulote, autorulote, corturi si orice alte mijloace destinate camparii, pe domeniul public si privat al UAT Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 45 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici- DALI pentru obiectivul de investitii „Betonare strazi:Rozelor si Nichita Stanescu in comuna Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 44 cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de picnic/agrement in comuna Valea Doftanei, zona Popas Paltinu
– HOTARARE Nr. 43 privind aprobarea unor masuri referitoare la modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 42 cu privire la modificarea anexei aferenta HCL nr. 34/30.04.2020
– HOTARARE Nr. 41 privind aprobarea completarii HCL nr. 51/10.10.2006 cu privire la inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 40 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 39 cu privire la completarea HCL nr. 11/16.02.2018, modificata si completata prin HCL nr. 108/18.12.2018, referitoare la aprobarea Regulamentului cadru privind vanzarea, constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei Valea Doftanei si concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 38 cu privire la stabilirea modului de reprezentare in instanta a litigiilor aflate in curs de judecata ale comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 37 cu privire la aprobarea oportunitatii concesionarii terenului” Rapa Ghenii” in suprafata de 31439 mp;
– HOTARARE Nr. 36 cu privire la aprobarea oportunitatii inchirieri unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 35 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 34 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al comunei Valea Doftanei, in domeniul public al aceluiasi titular al dreptului de proprietate
– HOTARARE Nr. 33 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr.32 cu privire la acceptul sponsorizarii de la Directia Silvica Prahova cu 200 bucati puieti din speciile forestiere, care vor fi plantati pentru amenajari peisagistice, de-a lungul drumului DJ 102 i si in alte spatii publice si private ale comunei Valea Doftanei.
– HOTARARE Nr.31 cu privire la punerea in aplicare a modificarii politicii tarifare pe perioada starii de urgenta, respectiv trecerea de la tarif la taxa si mandatarea reprezentantului in vederea Aprobarii in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova”, a actului aditional aferent.
– HOTARARE Nr.30 privind aprobarea completarii HCL nr. 51/10.10.2006 cu privire la inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.29 cu privire la necesitatea intabularii si dezmembrarii unor imobile ce fac parte din domeniul privat al localitatii (proiect)
– HOTARARE Nr.28 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr.27 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strazi Cornului si Dulgherilor in comuna Valea Doftanei,Judet Prahova”
– HOTARARE Nr.26 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici- SF pentru obiectivul de investitii „Amenajarea si punerea in valoare peisagistica a terenului aferent cladirii Primariei Tesila”
– HOTARARE Nr.25 cu privire la trecerea imobilului (cladire) in suprafata de 167,00 mp si a terenului in suprafata de 266,00 mp, aflat in domeniul privat al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in domeniul privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.23 cu privire la validarea mandatului consilierului local supleant, Tocitu Gheorghe, din partea PNL si depunerea juramantului
– HOTARARE Nr.24 cu privire la modificarea comisiei de specialitate pentru munca si protectia sociala, protectia copilului, juridica si de disciplina, administratie publica, protectia mediului, agricultura si comert din cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.22 cu privire la validarea mandatului consilierului local supleant, Bucur Vasile, din partea PNL si depunerea juramantului
– HOTARARE Nr.21 cu privire la modificarea componentei comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.20 privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Montana Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.19 privind aprobarea oportunitatii cumpararii imobilului constructie -benzinarie si amenajari, amplasat pe terenul proprietatea UAT Valea Doftanei, in suprafata de 2.530 m.p, situat in satul Traisteni, comuna Valea Doftanei si concesionat catre SC Nail Prodpan lmpex SRL, in baza contractului de concesiune nr. 4133/10.12.2001, pe o perioada de 49 de ani, in vederea amenajarii unei remize de pompieri.
– HOTARARE Nr.18 cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui Oceanu Adrian lulian, din partea PNL
– HOTARARE Nr.17 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Liceului Tehnologic „Carol I ” comuna Valea Doftanei, judetul Prahova , in cadrul Programuluipilot de acordare a unui suport a/imentar pentru pre§co/arii §i e/evii din 150 de unita/i de inva/amant preuniversitar de stat, aprobat prin OUG nr.9104.02. 2020
– HOTARARE Nr.16 cu privire la luare act de demisia consilierilor locali Tintea Adrian Nicolae si Clinci Viorel si vacantarea posturilor de consilieri locali ale acestora Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova:
– HOTARARE Nr.15 privind aprobarea completarii HCL nr. 51/10.10.2006 cu privire la inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.14 cu privire la aprobarea darii in folosita gratuita pe o perioada de 3 ani a imobilului apartinand domeniului public de interes local al comunei Valea Doftanei, situat instr. Radu Paisie Vada, nr. 1181, sat Tesila, comuna Valea Doftanei, intre UAT Valea Doftanei si IPJ Prahova Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova:
– HOTARARE Nr.13 se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de 3 ani, a spatiilor in suprafata de 12,06 mp, respectiv 14. 21 mp, situate la parter, in cladirea Dispensarului Uman Tesila, cu datele de identificare din anexa nr 1, parte integranta din prezenta hotarare, catre cabinetele individuale Savulescu Gabriela si lordache lonel, in vederea folosirii acestora pentru prestarea serviciilor medicale
– HOTARARE Nr.12 cu privire la darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 3 ani, a spatiului aferent Dispensarului Uman Traisteni, situat in sat Traisteni, str Tacerii, nr. 81 , in suprafata totala de 73.82 m.p cabinetelor medicale individuale ale medicilor de familie Savulescu Gabriela si Bratila Cristina
– HOTARARE Nr.11 cu privire la rezilierea contractelor de comodat incheiate intre UAT Valea Doftanei si cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie Savulescu Gabriela si Bratila Cristina pentru spatiul aferent Dispensarului Uman Traisteni
– HOTARARE Nr.10 privind aprobarea unor masuri referitoare la modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.9 cu privire la aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social
– HOTARARE Nr.8 privind modificarea HCL nr. 98/26.11.2018 privind infiintarea unui club sportiv de drept public in comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.7 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICll DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI, pe anul 2020
– HOTARARE Nr.6 privind aprobarea programului de investitii pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023 ce se vor realiza din sursele bugetului local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr.5 Privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2020
– HOTARARE Nr.4 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 25/28.03.2019
– HOTARARE Nr.3 cu privire la acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Biroului Politie Locala din aparatul de special itate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.2 cu privire la stabilirea retelei scolare pentru anul 2020-2021 la nivelul comunei Valea Doftanei Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova
– HOTARARE Nr.1 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta familiei dlui Tocitu llie-Razvan, in suma de 5000 lei, pentru acoperirea pagubelor produse in incendiul din data de 18.12.2019

 

– HOTARARE Nr. 99 privind stabilirea modului in care se asigura paza unitatiilor de invatamant din comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 98 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru investitia “Reabilitare, recompartimentare a dispensarului de medicina umana Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 97 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice fara personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, judet Prahova
– HOTARARE Nr. 96 privind aprobarea cumpararii prin negociere directa a terenului in suprafata de 500 m.p., situat in intravilanul comunei Valea Doftanei, sat Traisteni, nr. cadastral 23016, m vederea construirii unei parcari si aprobarea raportului de evaluare intocmit in acest sens.
– HOTARARE Nr. 95 cu privire la aprobarea oportunitatii cumpararii terenului in suprafata de 500 mp, situat in intravilanul comunei Valea Doftanei, sat Traisteni, nr. cadastral 23016, proprietatea dlui Frincu Alexandru Mirel
– HOTARARE Nr. 94 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.03/22.01.2019
– HOTARARE Nr. 93 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2020
– HOTARARE Nr. 92 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2019
– HOTARARE Nr. 91 cu privire la modificarea art. 2 din Hotararea nr. 62/23.07.2019 privind asocierea comunei Valea Doftanei cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public “Proiect tehnic+Executie Amenajare rigola si trotuare in lungul drumurilor existente in comuna Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 87 privind modificarea art. 16 al HCL nr. 98/26.11.2018 privind infiintarea unui club sportiv de drept public in comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 86 cu privire la desemnarea viceprimarului comunei Valea Doftanei, dl Oceanu Adrian Iulian, ca reprezentant al comunei Valea Doftanei, judet Prahova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova-Zona 6 Valea Doftanei, in vederea aprobarii tarifelor diferentiate conform fiselor de fundamentare
– HOTARARE Nr. 85privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de functii si a numarului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei si ale serviciilor publice locale infiintate si organizate in subordinea Consiliului Local Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 84cu privire la aprobarea Rcgulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Valea Doftanei, judet Prahova
– HOTARARE Nr. 83 cu privire la rectificarea bugetului local al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL pe anul 2019
– HOTARARE Nr. 82 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2019
– HOTARARE Nr. 81 cu privire la modificarea HCL nr. 50/30.05.2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire Sala de sport cu tribuna 180 de locuri, comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, judetul Prahova”
– HOTARARE Nr. 80 cu privire la alocarea unui spatiu pentru a servi ca sediu social « Asociatiei Parintilor din Valea Doftanei, ascciatie nou infiintata
– HOTARARE Nr. 79 privind delegarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local Valea Doftanei, pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic “Carol I”, pentru anul 2019-2020
– HOTARARE Nr. 78 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Valea Doftanei in Comisia pentru evaluarea §i asigurarea calitafii (CEAC), pentru anul scolar 2019-2020, In cadrul institutiior Invatamantului preuniversitar de stat din Comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 77 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici- DALI pentru obiectivul de investitii “Punere in siguranta pod peste Paraul Florei prin refacere prag de fund, comuna Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 76 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici- DALI pentru obiectivul de investitii “Recompartimentare si extindere sediu Primarie Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 75 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati – Studiu de fezabilitate conform OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii “Construire vestiare si gradene pentru stadionul Traisteni in comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, punct Podui Ristii”
– HOTARARE Nr. 74 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2019
– HOTARARE Nr. 73  privind validarea Dispozitiei Primarului Comunei Valea Doftanei nr. 186/25.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe luna Septembrie 2019
– HOTARARE Nr. 72 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire Sala de sport cu tribuna 180 de locuri, comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, judetul Prahova”
– HOTARARE Nr. 71 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2019
– HOTARARE Nr. 70 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurat de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestrul I al anului 2019
– HOTARARE Nr. 69  cu privire la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
– HOTARARE Nr. 68 cu privire la modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei si pentru serviciile publice infiintate si organizate in subordinea Consiliului Local Valea Doftanei, ca urmare a finalizarii perioadei de stagiu
– HOTARARE Nr. 67 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 18/28.02.2019 cu privire la acordarea normei de hrana pentru personalul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 66 privind stabilirea datei pentru organizarea celei de – a XVI11-a editii a Festivalului Cascavelei, a tarifelor pe standurile comerciale si expozitionale, suprafata acestora si valoarea estimata privind costurile de organizare ale Festivalului
– HOTARARE Nr. 65 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2019
– HOTARARE Nr. 64 privind stabilirea datei pentru organizarea primei editii a Festivalului Gratarelor Popas Paltinu-Valea Doftanei, a tarifelor pe standurile comerciale si expozitionale, suprafata acestora si valoarea estimata privind costurile de organizare, precum si Regulamentul de organizare si desfasurare a festivalului
– HOTARARE Nr. 63 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici- DALI pentru obiectivul de investitii “Reparatii aparari de mal pod peste raul Doftana punct Peste Vale, comuna Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 62 privind asocierea comunei Valea Doftanei cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public „Proiect tehnic+Executie Amenajare rigola si trotuare in lungul drumurilor existente in comuna Valea Doftanei”
– HOTARARE Nr. 61 cu privire la modificarea programului investitii publice pe anul 2019
– HOTARARE Nr. 60 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2019
– HOTARARE Nr. 59 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Valea Doftanei la 30.06.2019
– HOTARARE Nr.58 cu privire Ia rezilierea/nerezilierea contractului de delegare nr. KPHB0074114/10.02.2017 din culpa operatorului de salubritate SC ROSAL GRUP SA si mandatarea unei persoane in scopul exprimarii votului in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor
– HOTARARE Nr.57 privind supunerea spre aprobare a indicatorilor tehnico-economici (DALI) pentru obiectivul de investitii „Reparatii si refaceri cinci captari de apa, pet. Vornicu, Cotofana, Valea lui Sterp, Mogosoaia-Negras, Valea Ursilor”
– HOTARARE Nr.56 cu privire Ia aprobarea unor masuri referitoare Ia modificarea statu lui de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.55 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 51/10.10.2006 cu privire Ia inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.54 cu privire la revocarea HCL nr. 42/18.04.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul in suprafata de 225 mp, situat in comuna Valea Doftanei, jud Prahova, identificat prin numar cadastral 23851 in favoarea SC RCS&RDS, in vederea instalarii unor echipamente si instalatii pentru statii de comunicatii mobile
– HOTARARE Nr.53 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 33/28.03.2019 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 13/28.02.2019 privind introducerea in intravilan prin noul PUG a suprafetei de 23 ha pe versantul Zanoaga
– HOTARARE Nr.52  privind aprobarea situatiilor financiare anuale la inchiderea exercitiului financiar de la 31 decembrie 2018 pentru SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL
– HOTARARE Nr.51 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1770/03.06.2006 pentru spatiul in care functioneaza Ghiseul Postal Traisteni
– HOTARARE Nr.50 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire Sala de sport cu tribuna 180 de locuri, comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, judetul Prahova”
– HOTARARE Nr.49 cu privire la modificarea programului de investitii publice pe anul 2019
– HOTARARE Nr.48 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2019
– HOTARARE Nr.47 cu privire la realizarea unui parc de relaxare, picnic si agrement, in parteneriat cu SC HIGHLIGHT AGENCY SRL, in numele , URSUS BREWERIES SA, in zona Doftana Popas
– HOTARARE Nr.46 cu privire la acceptul sponsorizarii de la Directia Silvica Prahova cu 150 bucati molid argintiu cu dimensiunea de 2,5-3 m, din pepiniera Valea Seaca, care vor fi plantati pe domeniul public al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.45 cu privire la modificarea si completarea HCL nr.84/16.11.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, conducerea, indrumarea, coordonarea intregii activitati de gospodarire si infrumusetare, de pastrare a ordinii si a curateniei
– HOTARARE Nr.44 cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 16/28.02.2019 privind manifestarile cultural-artistice pentru anul 2019
– HOTARARE Nr.43 privind privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1611/04.03.2009 pentru terenul in suprafata de 53 mp situat in punctul Lunca Negras
– HOTARARE Nr.42 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul in suprafata de 225 mp, situat in comuna Valea Doftanei, Jud Prahova, identificat prin numar cadastral 23851 in favoarea SC RCS&RDS, in vederea instalarii unor echipamente si instalatii pentru statii de comunicatii mobile
– HOTARARE Nr.41 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 86/29.10.2018 cu privire la stabilirea conditiilor tn care se scorda catre S.C. RCS & RDS S.A. dreptul de acces pe terenul m suprafata de 144,00 mp, domeniul privat al Comunei Valea Doftanei, in vederea instalarii de infrastructure de comunicatii electronice, conform dispozitiilor Legii nr. 159/2016, modificata prin HCL. nr. 26/28.03.2019
– HOTARARE Nr.40privind aprobarea completarii HCL nr. 51/10.10.2006 cu privire la inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.39 privind transformarea unui post de natura contractuala in functie publica de executie din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.38 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI, pe anul 2019
– HOTARARE Nr.37 cu privire la modificarea HCL nr. 01/22.01.2019 privind acordarea subventiei catre SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL pentru diferenta de pret, fundamentat, aprobat si in cele din urma suspendat de catre Consiliul Local Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.36 privind aprobarea programului de investitii pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022 ce se vor realiza din sursele bugetului local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite
– HOTARARE Nr.35 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2019 si a estimarilor bugetare pe anii 2020-2022
– HOTARARE Nr.34 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anii precedent in anul curent
– HOTARARE Nr.33 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 13/28.02.2019 privind introducerea in intravilan prin noul PUG a suprafeţei de 23 ha pe versantul Zanoaga
– HOTARARE Nr.32 cu privire la incetarea contractelor de inchiriere pentru spatiile din cadrul Dispensarului de medicina umana Tesila
– HOTARARE Nr.31 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru vanzarea terenului in suprafaţa de 30.878 mp din comuna Valea Doftanei, sat Tesila, Tarla 40, Parcela F535
– HOTARARE Nr.30 cu privire la aprobarea regulamentului privind procedura de eliberare a certificatului pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar si procesului verbal de identificare a imobilului de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Valea Doftanei, judetul Prahova
– HOTARARE Nr.29 cu privire la aprobarea documentaţiei de capturare, transport si gestionare a câinilor fara stapan ( Regulament, caiet de sarcini, Plan de acţiune, model contract), precum si contractarea serviciilor respective, la nivelul comunei
– HOTARARE Nr.28 cu privire la aprobarea componentei echipei mobile in vederea intervenţiei de urgenta in cazurile de violenta domestica
– HOTARARE Nr.27 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR) al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova
– HOTARARE Nr.26 cu privire ia modificarea art. 1 alin.(1, 2) al Hotararii Consiliului Local Valea Doftanei nr. 86/29.10.2018
– HOTARARE Nr.25 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Valea Doftanei nr. 19/28.02.2019 privind modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Clubului Sportiv Montana Valea Doftanei, anexa la Hotararea nr. 98/26.11.2018 privind infiintarea unui club sportiv de drept public in comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.24 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru investiţia “Amenajare rigola si trotuare in lungul drumurilor existente in comuna Valea Doftanei, jud. Prahova”
– HOTARARE Nr.23 cu privire la aprobarea numărului burselor şi cuantumul acestora pentru elevii Liceului Tehnologic ’’Carol I” Valea Doftanei, în anul şcolar 2018-2019
– HOTARARE Nr.22 privind modificarea Hotar arii Consiliului Local nr. 8/28.02.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, precum si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru investiţia “Modernizare drumuri locale in comuna Vaiea Doftanei, jud. Prahova – Proiect 3 ”
– HOTARARE Nr.21 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 7/28.02.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, precum si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru investiţia “Reabilitare, recompartimentare a dispensarului de medicina umana Vaiea Doftanei ”
– HOTARARE Nr.20 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 4/22.01.2019 privind incetarea contractului de asociere a Comunei Valea Doftanei cu SC FERMA IP VALEA DOFTANEI si aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafeţei de pasune din muntele Valea Neagra
 – HOTARARE Nr.19 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Montana Valea Doftanei, anexă la Hotărârea nr.98/26.11.2018 privind înfiinţarea unui club sportiv de drept public în comuna Valea Doftanei
 – HOTARARE Nr.18 cu privire la acordarea normei de hrana pentru personalul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
 – HOTARARE Nr. 17  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al comunei Valea Doftanei
 – HOTARARE Nr.16  privind aprobarea manifestărilor cultural-artistice pentru anul 2019
 – HOTARARE Nr. 15 cu privire ia aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social
 – HOTARARE Nr. 14 cu privire la stabilirea reţelei şcolare pentru anul 2019-2020 la nivelul comunei Valea Doftanei
 – HOTARARE Nr. 13
 – HOTARARE Nr. 12 privind aprobarea documentaţiei de alipire pentru teren zona Galmee si teren zona Prislop
 – HOTARARE Nr. 11 privind aprobarea completării HCL nr. 51/10.10.2006 cu privire la inventarul bunurilor ce aparţin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
 – HOTARARE Nr. 10 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru investiţia „Modernizare străzi – Malul Negrasului, Paducelului, Biruinţei, La Munteanu, Irisului, Muzicanţilor in comuna Valea Doftanei, jud. Prahova”
 – HOTARARE Nr. 9 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru investiţia “Amenajare cu imbracaminti asfaltice străzi pietruite – str. Pictor Negulici, Aleea Nucilor; Maiui cu Fiori, Arinului, Brumareieior, Tăcerii in comuna Vaiea Doftanei – jud. Prahova”
 – HOTARARE Nr. 8 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, precum si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru investiţia “Modernizare drumuri locale in comuna Valea Doftanei, jud. Prahova – Proiect 3 ”
  – HOTARARE Nr. 7 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, precum si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru investiţia “Reabilitare, recompartimentare a dispensarului de medicina umana Valea Doftanei ”
  – HOTARARE Nr. 6  cu privire la modificarea HCL nr. 03/22.01.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajiştilor permanente din proprietatea privata a comunei Valea Doftanei in sensul stabilirii preţului pentru izlaz si faneata, contractului cadru pentru izlaz si faneata si lotizării pentru izlazuri
   – HOTARARE Nr. 5 cu privire la aprobarea modificării HCL nr. 03/22.01.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajiştilor permanente din proprietatea privata a comunei Valea Doftanei
   – HOTARARE Nr. 4 cu privire la încetarea contractului de asociere a Comunei Valea Doftanei cu SC FERMA IP VALEA DOFTANEI si aprobarea inchirerii prin atribuire directa a suprafeţei de pasune din muntele Valea Neagra
   – HOTARARE Nr. 3 privind aprobarea închirierii prin atribuire directa a pajiştilor permanente din proprietatea privată a comunei Valea Doftanei
   – HOTARARE Nr. 2 privind aprobarea unui aport de capital la SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL, pentru dotări privind buna funcţionare a serviciului
   – HOTARARE Nr. 1 privind acordarea subvenţiei către SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL pentru diferenţa de pret, fundamentat, aprobat si in cele din urma suspendat de către Consiliul Local Valea Doftanei

– HOTARARE Nr.110 Privind asocierea comunei Valea Doftanei cu Consiliul Judeţean Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public “Achiziţie grup pompare cu ţeava de racordare si materiale auxiliare pentru extindere reţea apa potabila”
– HOTARARE Nr.109 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Valea Doftanei în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Carol I” Valea Doftanei – HOTARARE Nr.107 Privind proiectul de hotărâre cu privire la modificarea statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei şi pentru serviciile publice înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional
– HOTARARE Nr.106 cu privire Ia completarea HCL nr. 90/29.10.2018 privind modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali ai Consiliului Local Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.105 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, stabilirea unor cote adiţionale pentru anumite categorii de impozite şi taxe locale pentru anul 2019
– HOTARARE Nr.104 privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul comunei Valea Doftanei şi a normelor deprocedură instituite în acest sens
– HOTARARE Nr.103 Privind oportunitatea închirierii prin atribuire directă a păşunilor Comunale, situate în extravilanul comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova
– HOTARARE Nr.102 Privind aprobarea proiectului de Amenajament pastoral al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova – 2018
– HOTARARE Nr.101 cu privire Ia rectificarea bugetului SGL Valea Doftanei pe anul 2018
– HOTARARE Nr.100  cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2018
– HOTARARE Nr.99 cu privire la transferul drumului auto forestier Purcăreaţa din bazinul forestier Prislop în lungime de 3.3 km şi suprafaţa de 19.800 mp din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al comunei Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.98 cu privire la transferul drumului auto forestier Purcăreaţa din bazinul forestier Prislop în lungime de 3.3 km şi suprafaţa de 19.800 mp din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al comunei Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.97 privind înfiinţarea unui club sportiv de drept public în comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.96 la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării si a documentaţiei pentru vânzare prin licitaţie publică cu strigare a terenului situat în comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni, punctul Lazul Morii, din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova, a Raportului de evaluare (preţul minim de pornir) si a Caietului de sarcini
– HOTARARE Nr.95 cu privire la schimbul de terenuri din domeniul privat al comunei Valea Doftanei pentru înfiinţarea unui islaz comunal, situate în punctul Lazul Morii pe Valea Negraşului, sat Trăisteni şi Ghimpoasa-Zilişte, sat Teşila, comuna Valea Doftaei, judeţ Prahova
– HOTARARE Nr.94 cu privire la schimbul de terenuri din domeniul privat al comunei Valea Doftanei pentru înfiinţarea unui islaz comunal, situate în punctul Lazul Morii pe Valea Negraşului, sat Trăisteni şi Ghimpoasa-Zilişte, sat Teşila, comuna Valea Doftaei, judeţ Prahova
– HOTARARE Nr.93 Cu privire la completarea hotărârii nr. 80/29.10.2018 privind asocierea comunei Valea Doftanei cu Consiliul Judeţean Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public„Achiziţie şi instalare rezervor apă potabilă – sat Teşila”.
– HOTARARE Nr.91 cu privire la modificarea programului de investiţii publice pe anul 2018
– HOTARARE Nr.90 cu privire la modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru consilieri locali ai Consiliului Local Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.89 cu privire la rezilierea contractelor de inchiriere pentru suprafeţele de pajişti alpine aflate in domeniul privat al comunei Valea Doftanei, incheiate in anul 2014
– HOTARARE Nr.88 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru vanzarea unui/unor teren/terenuri din domeniul privat al comunei Valea Doftanei in vederea realizării unui parc de distracţie si a unor spatii de cazare, in punctul Lazul Morii situate pe Valea Negrasului, sat Traisteni, Jud Prahova
– HOTARARE Nr.87 Privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri referitoare la statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.86 Privind stabilirea condiţiilor în care se scordă către S.C. RCS & RDS S.A. dreptul de acces pe terenul în suprafaţă de 144,00 mp, domeniul privat al Comunei Valea Doftanei, în vederea instalării de infrastructură de comunicaţii electronice, conform dispoziţiilor Legii nr. 159/2016
– HOTARARE Nr.85  Privind iniţierea demersurilor pentru un Plan Urbanistic General nou al comunei Valea Doftanei, judeţ Prahova
– HOTARARE Nr.84 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta pentru familiile afectate de incendiul produs la imobilul situat in comuna Valea Doftanei, sat Tesila, Bradet, nr. 212, Jud. Prahova
– HOTARARE Nr.83 privind aprobarea vanzarii si a documentaţiei pentru vanzare prin licitaţie publica cu strigare a terenurilor trecute in patrimoniul Primăriei Valea Doftanei conform HCL nr.76/24.09.2018, conform anexei nr. 1, a rapoartelor de evaluare a terenurilor si a caietului de sarcini cadru
– HOTARARE Nr.82 privind aprobarea vanzarii si a documentaţiei pentru vanzare prin licitaţie publica cu strigare a terenului situat ,in comuna Valea Doftanei, sat Tesila, punct „Popas- Vladisor” in suprafaţa de 12464 mp din act (masurata 12463), din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova, a raportului de evaluare (preţul minim de pornire) si a caietului de sarcini
– HOTARARE Nr.81privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru vanzarea prin licitaţie publica cu strigare a terenului situat in comuna Valea Doftanei, sat Tesila, punct „Popas- Vladisor” in suprafaţa de 12464 mp din act (masurata 12463), din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova
– HOTARARE Nr.80 Privind asocierea comunei Valea Doftanei cu Consiliul Judeţean Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public |„Achiziţie şi instalare rezervor apă potabilă- sat Teşila,,
– HOTARARE Nr.79  cu privire la modificarea programului de investiţii publice pe anul 2018
– HOTARARE Nr78 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2018
– HOTARARE Nr.77 Privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea revocării HCL nr.52/20.06.2018 cu privire la completarea patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.76 privind proiectul de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 51/10.10.2006 privind inventarul bunurilor ce aparţin patrimoniului privat al comunei Valea Doftaneiei
– HOTARARE Nr.75 cu privire la modificarea programului de investiţii publice pe anul 2018
– HOTARARE Nr.74 privind supunerea spre aprobare a INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI- Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire vestiare şi gradene pentru stadionul Trăisteni în comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni, punct Podul Riştii”
– HOTARARE Nr.73 privind implementarea proiectului „Construire vestiare si gradene pentru stadionul Trăisteni in comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni, punct Podul Ristii”
– HOTARARE Nr.72 cu privire la modificarea articolului I, referitor la numirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Locală Valea Doftanei S.R.L. din Hotărârea nr.64 din 31.08.2018
– HOTARARE Nr.71 privind încheierea Protocolului de colaborare cu Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate
– HOTARARE Nr.70 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2018
– HOTARARE Nr.68 HOTĂRÂRE privind delegarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Valea Doftanei, pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Carol I”.
– HOTARARE Nr.67 privind modificarea HCL nr. 57/30.07.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economicipentru obiectivul de investiţii, “Intervenţia, amenajarea şi punerea în valoare peisagistică a zonei centrale în satul Trăisteni, comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova”
– HOTARARE Nr.66 privind completarea hotărârii Consiliului local al comunei Valea Doftanei HCL nr.42/11.06.2018, cu articolul privind instalarea unui stand nou, cu denumirea “La Stână”.
– HOTARARE Nr.65 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru admiterea formei contractului de cesiune pentru contractul de închiriere locuinţă nr. 5237/03.08.2009
– HOTARARE Nr.64 privind numirea unui nou membru, împuternicirea dnei. Tocitu Camelia de a depune acte la Registrul Comerţului, modificarea actului constitutiv şi majorarea de capital a societăţii
– HOTARARE Nr.63 privind revocarea dlui. Şti Her Albert-Sorin. din funcţia de Preşedinte al Consiliului de administraţie din cadrul SC Servicii de Gospodărire Locală Valea Doftanei S.R.L
– HOTARARE Nr.62 privind supunerea spre aprobare a indicatorilor telinico-economici (studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi – Malul Negraşului, Păducelului, Biruinţei, La Munteanu, Irisului, Muzicanţilor în comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova”
– HOTARARE Nr.61 cu privire la modificarea programului investiţii publice pe anul 2018
– HOTARARE Nr.60 cu privire la aprobarea Strategiei integrată de dezvoltare a comunei Valea Doftanei 2017-2023, în forma actualizată
– HOTARARE Nr.59 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2018
– HOTARARE Nr.58 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ cu personalitate juridică din comuna Valea Doftanei,Judeţul Prahova din Grup Şcolar “Carol I “ în Liceul Tehnologic “Carol I “
– HOTARARE Nr.57 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „INTERVENŢIA, AMENAJAREA SI PUNEREA IN VALOARE PEISAGISTICA A ZONEI CENTRALE IN SA TUL TRAISTENI**, COMUNA VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA
– HOTARARE Nr.56 cu privire rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.55 privind majorarea capitalului social al S.C.SERVICIIDE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI S.R.L.
– HOTARARE Nr.54 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru anumite categorii de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.53 cu privire la completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Valea Doftanei nr.42/2018 privind stabilirea datei pentru organizarea celei de-a XVII-a ediţii a Festivalului Caşcavelei,a tarifelor pe standurile comerciale şi expoziţionale,suprafaţa acestora şi valoarea estimată privind costuriele de organizare ale festivalului
– HOTARARE Nr.52 cu privire aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, recompartimentare a Dispensarului de medicina umana Valea Doftanei” după finalizarea procedurii de achiziţie publică
– HOTARARE Nr.51 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA – PROIECT 3” după finalizarea procedurii de achiziţie publică
– HOTARARE Nr.50 cu privire stabilirea si aprobarea destinaţiei terenurilor neatribuite în urma licitaţiei publice pentru vânzarea terenurilor din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei aprobată prin H.C.L. nr.15 din 16.02.2018
– HOTARARE Nr.49 cu privire la repetarea procedurii de licitaţie publica cu strigare pentru închirierea imobilului – Sala de Festivităţi aferenta Căminului Cultural Tesila fără modificarea preţului şi cu modificarea destinaţiei imobilului din documentaţia de atribuire aprobată prin H.C.L. nr.26/27.03.2018
– HOTARARE Nr.48 pentru luarea unor masuri de urgenta privind aprovizionarea cu apa a populaţiei din Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.47 cu privire la modificarea preturilor la apa potabila livrata in comuna Valea Doftanei, precum si a tarifului de canalizare, folosite de către SGL Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.46 privind aprobarea completării HCL nr. 51/10.10.2006 cu privire la inventarul bunurilor ce aparţin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.45 cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice
– HOTARARE Nr.44 cu privire la aprobarea unor masuri referitoare la modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr.43 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2018
– HOTARARE Nr.42 BIS privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului

– HOTARARE Nr. 42 privind stabilirea datei pentru organizarea celei de – a XVII-a ediţii a Festivalului Cascavelei, a tarifelor pe standurile comerciale si expozitionale, suprafaţa acestora si valoarea estimata privind costurile de organizare ale Festivalului

– HOTARARE Nr. 41 privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii al SGL Valea Doftanei, in conformitate cu legislaţia in vigoare si noile solicitări făcute in vederea obţinerii licenţei

– HOTARARE Nr. 40 privind aprobarea unor investiţii solicitate de SGL Valea Doftanei, in urma raportului si referatelor prezentate

– HOTARARE Nr. 39 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind vanzarea unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, in urma solicitărilor unor cetateni care au detinut proprietăţile respective in chirie

– HOTARARE Nr. 38 privind stabilirea modului de administrare a izlazurilor comunale si a suprafeţelor de terenuri faneata din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei

– HOTARARE Nr. 37 cu privire la aprobarea unor masuri referitoare la modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei

– HOTARARE Nr. 36 cu privire la modificarea programului investiţii publice pe anul 2018

– HOTARARE Nr. 35 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2018

– HOTARARE Nr. 34 cu privire la prelungirea duratei contractului de asociere nr. 2933/30.03.2011 incheiat intre Consiliul Local Valea Doftanei si FERMA IP VALEA DOFTANEI SRL

– HOTARARE Nr. 33 privind completarea HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea licitaţiilor publice deschise privind închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor proprietate publică/privată a comunei Valea Doftanei

– HOTARARE Nr. 32 privind aprobarea efectuarii studiului de oportunitate in vederea vanzarii terenului situat in comuna Valea Doftanei, sat Tesila , pct. Popas Vladisor in suprafa1a de 12200 mp

– HOTARARE Nr. 31 privind modul de acţiune în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, ca urmare a gestionării serviciului de apă şi canalizare de către S.C. SGL Valea Doftanei S.R.L. şi Hotărârii nr. 113 din data 12.02.2018 a ADI APA Prahova

– HOTARARE Nr. 30 cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2018 pentru beneficiarii venitului minim garantat

– HOTARARE Nr. 29 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI S.R.L.

– HOTARARE Nr. 28  privind aprobarea pregătirii şi promovării proiectului „Modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale pentru invăţămîntulpreşcolar la Liceul Tehnologic “Carol I” Valea Doftanei, Comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova”

– HOTARARE Nr. 27  privind aprobarea pregătirii şi promovării proiectului Modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţămîntul obligatoriu la Liceul Tehnologic “Carol /” Valea Doftanei, Comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova”

– HOTARARE Nr. 26 cu privire la aprobarea documentaţiei pentru închirierea prin licitaţie publică cu strigare a Salonului de Festivităţi situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila

– HOTARARE Nr. 25 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2018

– HOTARARE Nr. 24 privind aprobarea modificării Contractului de Delegare de gestiune a Serviciilor de Apă şi Canalizare nr. 7887/01.08.2017

– HOTARARE Nr. 23 privind aprobarea nivelului cotei de dezvoltare pentru sistemul de canalizare ce va fi aplicată la tariful serviciilor furnizate de către S.C. Servicii de Gospodărie Locală S.R.L. în comuna Valea Doftanei

– HOTARARE Nr. 22privind aprobarea nivelului cotei de dezvoltare pentru sistemul de tratare şi distribuţie a apei ce va fi aplicată la tariful serviciilor furnizate de către S.C. Servicii de Gospodărie Locală S.R.L. în comuna Valea Doftanei

– HOTARARE Nr. 21 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI S.R.L.

– HOTARARE Nr. 20 cu privire la stabilirea destinaţiei autoturismului, a locului de parcare si a persoanelor care il vor conduce

– HOTARARE Nr. 19 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei şi din serviciile publice locale înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei pentru anul 2018

– HOTARARE Nr. 18 privind aprobarea Raportului de Evaluare întocmit de S.C. SEVAL S.R.L. în vederea închirierii Salonului de Festivităţi situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila

– HOTARARE Nr. 17 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valea Doftanei a terenului in suprafaţa de 172 m.p., Tarla 71, Parcela F322, situat in comuna Valea Doftanei, str. Calea Baiului, f.n.

– HOTARARE Nr. 16 privind aprobarea schimbului de teren în suprafaţă de 2542 mp aparţinând domeniului privat al comunei Valea Doftanei, cu o suprafaţa egală formată din două loturi, respectiv Lot 1 în suprafaţă de 1227 mp-T.72, F.979 şi Lot 2 în suprafaţă de 1315 mp-T.72, F.980, aparţinând SC Naval Comimpex conform rapoartelor de evaluare întocmite de SC Seval

– HOTARARE Nr. 15 cu privire la aprobarea^tlocumentaţiei închirierii/vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenurilor în suprafaţă de 81737 m.p. din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, situate în satele Teşila si Trăisteni, zona Industrială, a rapoartelor de evaluare ale terenurilor, a caietelor de sarcini, stabilirea preţului minim de pornire la licitaţie pentru închiriere/vânzare, a pasului ofertă de licitaţie, a comisiei de licitaţie, a contractului cadru.

– HOTARARE Nr. 14 privind modificarea şi completarea HCL nr. 84/26.10.2017 privind stabilirea ca oportună a închirierii prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 64636 m.p. din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, situate în satul Teşila, zona Industrială

– HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 20/ 29.03.2014 pentru completarea patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei

– HOTARARE Nr. 11 privind aprobarea aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice deschise privind închirierea, concesionarea şi vânzarea bunurilor proprietate publică/privată a comunei Valea Doftanei

– HOTARARE Nr. 10 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei si ale serviciilor publice locale înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului local al comunei Valea Doftanei

– HOTARARE Nr. 9 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2018 şi a estimărilor bugetare pe anii 2019-2021

– HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al exerciţiului financiar al anului 2017

– HOTARARE Nr. 7 privind aprobarea programului de investiţii pentru anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021 ce se vor realiza din sursele bugetului local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite

– HOTARARE Nr. 6 privind validarea si depunerea jurământului unui consilier tal \n cadiul Consiliului Local Valea Doftanei

– HOTARARE Nr. 5 privind supunerea spre aprobare a indicatorilor tehnico-economici (studiul de fezabilitate) si aprobarea cotei de cofinantare din bugetul local pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA – PROIECT3” si anularea Hotararii nr. 80/26.10.2017

– HOTARARE Nr. 4 privind supunerea spre aprobare a indicatorilor tehnico-economici (DALI) si aprobarea cotei de cofinantare din bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, recompartimentare a Dispensarului de medicina umana Valea Doftanei” si anularea Hotararii nr. 81/26.10.2017

– HOTARARE Nr. 3 cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local Valea Doftanei nr. 99/18.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

– HOTARARE Nr. 2 cu privire la validarea Dispoziţiei nr. 406 din 22.12.2017 emisa de către Primarul comunei Valea Doftanei cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017

– HOTARARE Nr. 1 cu privire la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Valea Doftanei,a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017

   – HOTARARE Nr. 83 cu privire la modificarea programului investiţii publice pe anul 2017.
   – HOTARARE Nr. 82 privind supunerea spre aprobare a indicatorilor tehnico-economici (DALI) pentru obiectivul de investiţii “APARAR! DE MAL PENTRU PUNERE IN SIGURANŢA DRUMURI LOCALE, CASE DE LOCUIT, REŢELE DE UTILITA TI PUBLICE, COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDEŢUL PRAHOVA”
    – HOTARARE Nr. 81 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (DALI) pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, recompartimentare a Dispensarului de medicina umana Valea Doftanei”
    – HOTARARE Nr. 80 privind supunerea spre aprobare a indicatorilor tehnico-economici (studiul de fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA – PROIECT 3”
   – HOTARARE Nr. 79 cu privire la aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren in suprafaţa de 6009 m.p. din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, situat in Tesila, zona Prund Doftana (parc industrial), Tarla 51, parcela 692, din UAT Valea Doftanei,a raportului de evaluare al imobilului (teren), a caietului de sarcini, la stabilirea preţului minim de pornire la licitaţia pentru inchiriere, a comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei ,a pasului oferta de licitaţie şi a documentaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei
   – HOTARARE Nr. 78 cu privire la completarea patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
   – HOTARARE Nr. 77 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Valea Doftanei in Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, judeţul Prahova,pentru anul şcolar 2017-2018
   – HOTARARE Nr. 76 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Valea Doftanei în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul instituţiilor învăţământului preuniversitar de stat din localitatea Valea Doftanei
   – HOTARARE Nr. 75 privind aprobarea transmiterii în folosinţă S.C.’’Servicii de Gospodărire Locală Valea Doftanei ” SRL a utilajului Buldoexcavator JCB 4 CX proprietatea comunei Valea Doftanei prin încheierea unui contract de împrumut de folosinţă
   – HOTARARE Nr. 74 cu privire la aprobarea numărului burselor şi cuantumul acestora pentru elevii Liceului Tehnologic ’’Carol I ” Valea Doftanei,în semestrul I al anului şcolar 2017-2018
   – HOTARARE Nr. 73 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALA VALEA DOETANEI S.R.L.
   – HOTARARE Nr. 72 privind desfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubrizare Valea Doftanei organizat în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei
   – HOTARARE Nr. 71 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2017
   – HOTARARE Nr. 65 cu privire la aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2017-2018 la nivelul comunei Valea Doftanei
  – HOTARARE Nr. 64 privind rectificarea bugetului loca! a! comunei Valea Doftanei pe anul 2017
 – HOTARARE Nr. 63 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Amenajare zonă de relaxare cu parc de joaca pentru copii in Valea Doftanei,satul Traisteni”
– HOTARARE Nr. 62 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Amenajare zonă de relaxare cu parc de joaca pentru copii in Valea Doftanei,satul Teşila”
 – HOTARARE Nr. 61 cu privire la aprobarea vinzarii prin licitaţie publică cu strigare a terenului in suprafaţa de 956 m.p.si a construcţiei aflate pe acesta, situat in Valea Doftanei, satul Tesila, str.Emilian Cojocarescu,nr.125-126, tarla 47,parcela 296, a raportului de evaluare al imobilului (teren+constructie) ,la stabilirea preţului minim de pornire la licitaţie pentru vinzarea acestuia ,a comisiei de licitaţie ,a pasului ofertă de stabilire a preţului de vinzare si la modalitatea de plata a acestuia.
– HOTARARE Nr. 60 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Pod Peste Vale “ in comuna Valea Doftanei,judeţul Prahova
– HOTARARE Nr. 59 cu privire la aprobarea „Planului de acţiune privind gestionarea câinilor fara stapan la nivelul comunei Valea Doftanei „ Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, Judeţul Prahova:
– HOTARARE Nr. 58 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiilor dneiTocitu Camelia si dlui Doaga Viorel, cu domiciliul in corn Valea Doftanei, satTraisteni, str Constituţiei, jud Prahova, in vederea refacerii locuinţei comune distruse in urma unui incendiu
– HOTARARE Nr. 57 cu privire la completarea si modificarea programului investiţii publice pe anul 2017
– HOTARARE Nr. 56 privind aprobarea completării si modificării contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare din comuna Valea Doftanei, Jud Prahova
– HOTARARE Nr. 55  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al comunei Valea Doftanei Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova
– HOTARARE Nr. 54 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2017
 – HOTARARE Nr. 53 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei si a serviciilor publice locale înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei si modificarea statului de funcţii al acestora
 – HOTARARE Nr. 43 cu privire la aprobarea preţului de achiziţie prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 450 m.p.aferent actualului cimitir public situat in Valea Doftanei, satul Traisteni, str.Tacerii, lângă cimitirul Parohiei Bisericii cu hramul Sfinţii.Voievozi din comuna Valea Doftanei,satul Trăisteni,în scopul extinderii cimitirului existent
 – HOTARARE Nr. 42 privind asocierea comunei Valea Doftanei cu judeţul Prahova in vederea realizării obiectivului de interes public « Modernizare drumuri locale-proiect 1- str. Republicii,str.Floare de Colt,str.Constitutiei,str.Muzicantilor,str.Calea Braşovului,str.Calea Traisteniului si Drumul Judeţean 101T(str.Setul,str.Craitelor si str.Ghimpoasei) in comuna Valea Doftanei »
 – HOTARARE Nr. 41 cu privire la insusirea notificarii-cadru privitoare la ducerea la îndeplinire a contractelor de inchiriere pentru pajiştile alpine pe perioada 2014-2018 si constituirea unor comisii speciale pentru verificarea respectării contractelor de inchiriere pentru pajiştile permanente inchiriate din patrimonial copmunei Valea Doftanei.:
 – HOTARARE Nr. 40 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico -economice privind lucrările de balastare a unor drumuri comunale in comuna Valea Doftanei
 – HOTARARE Nr. 39 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru vânzarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 100 m.p. din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei,situat în satul Trăisteni.str.Calea Baiului ,FN, din tarlaua 47,parcela 332 Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova
 – HOTARARE Nr. 38 pentru la aprobarea studiului de oportunitate cu privire la necesitatea întocmirii unui plan de lucrări necesar efectuării lucrărilor de întreţinere a izlazurilor comunale din comuna Valea Doftanei judeţul Prahova
 – HOTARARE Nr. 37 cu privire la desfiinţarea pieţelor agroalimentare din satele Teşila şi Trăisteni
 – HOTARARE Nr. 36 cu privire la modificarea tarifelor aferente Contractului nr.1792/13./09.2016 de delegare a gestiunii de colectare,transport si transfer a deşeurilor municipale in zonele 2 Boldesti-Scaeni si 6 Valea Doftanei
 – HOTARARE Nr. 35 cu privire la însuşirea programului de activităţi cultural- artistice pe anul 2017 şi aprobarea organizării unor evenimente culturale cu finanţare din bugetul local al comunei Valea Doftanei
 – HOTARARE Nr. 34 cu privire la aprobarea cumpărării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 450 m.p.aferent actualului cimitir public situat in Valea Doftanei, satul Traisteni, str.Tacerii, lângă cimitirul Parohiei Bisericii cu hramul Sfinţii.Voievozi din comuna Valea Doftanei,satul Trăisteni.în scopul extinderii cimitirului existent şi revocarea Hotărârii nr.28 din 19.04.2017 a Consiliului Local Valea Doftanei
 – HOTARARE Nr. 33 cu privire la completarea programului investiţii publice pe anul 2017
 – HOTARARE Nr. 12 Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru inchirierea pajistilor neatribuite ,aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 2017-2023
 – HOTARARE Nr. 11 Cu privire la modificarea sau abrogarea unor prevederi din Hotararea nr.74 din 19.12.2016 pentru aprobarea taxelor si impozitelor locale precum si stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile pe anul 2017
 – HOTARARE Nr. 10 Cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru inchirierea unui teren situat in satul Traisteni, str.Calea Brasovului , pct.Slon din comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
 – HOTARARE Nr. 9 Cu privire la aprobarea inchirierii prin negociere directa cu SC Naval Comimpex SRL Valea Doftanei a terenului in suprafata de 1967 m.p. situat in Valea Doftanei, satul Traisteni, str.Calea Brasovului, nr.801A, tarla 68,parcela 979.
 – HOTARARE Nr. 8 Cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru cumpararea unui teren aferent actualului cimitir public situat in Valea Doftanei, satul Traisteni,str.Tacerii, langa cimitirul Parohiei Bisericii cu hramul Sfintii.Voievozi din comuna Valea Doftanei, satul Traisteni
 – HOTARARE Nr. 7 Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VALEA DOFTNEI, JUD PRAHOVA-PROIECT 3”
 – HOTARARE Nr. 6 Cu privire la imputernicirea dnei Tocitu Camelia Daniela in calitate de administrator al Societatii Comerciale „Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei „SRL in vederea deschiderii unui cont curent la Banca Comerciala Carpatica SA, dreptul la prima semnatura cat si efectuarea oricaror operatiuni bancare, in numele Consiliului Local Valea Doftanei
 – HOTARARE Nr. 5 Cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Valea Doftanei in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, judetul Prahova
 – HOTARARE Nr. 4 Privind constatarea incetarii, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Tocitu Camelia Daniela, precum si declararea vacantarii locului de consilier local
 – HOTARARE Nr. 3 cu privire la completarea si modificarea Hotaririi nr.76 din 19.12.2016 pentru înfiinţarea Societăţii Comerciale “Servicii de Gospodărire Locală Valea Doftanei “SRL cu completările şi modificările ulterioare
 – HOTARARE Nr. 2 cu privire la validarea Dispoziţiei nr. 486/27.12.2016 emisa de caîre Primarul comunei Valea Doftanei cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2016
– HOTARARE Nr. 63 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2015
– HOTARARE Nr. 62 privind acordarea unor facilitati fiscale
– HOTARARE Nr. 61 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2015
– HOTARARE Nr. 60 privind asocierea comunei Valea Doftanei cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public „Infiintare parc aferent Gradinitei Rusu nr.3- comuna Valea Doftanei ”
– HOTARARE Nr. 59 cu privire la redefinirea pozitiei 3 de la capitolui 67-Cultura,recreere, religie din programul de investitii publice pe anul 2015 aprobat cu Hotarirea nr.8 din 12.02.2015 a Consiliului Local Valea Doftanei,cu completarile si modificarile ulterioare
– HOTARARE Nr. 55 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2016
– HOTARARE Nr. 53 cu privire la acordarea unui mandat special domunlui Manea l.lon,reprezentantul comunei Valea Doftanei in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova
– HOTARARE Nr. 52 cu privire la desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local Valea Doftanei in Consiliul de Administraţie al instituţiilor invaţămantului preuniversitar de stat din localitatea Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 51 cu privire la stabilirea chiriei pentru inchirierea unei suprafete de 3 m.p. teren din curtea Şcolii Generale Erou inv.lonel Drăgănescu-Trăisteni
– HOTARARE Nr. 50 cu privire la distriburiea gratuită a unor pubele de colectarea deşeurilor menajere
– HOTARARE Nr. 49 privind asocierea comunei Valea Doftanei cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public Modernizare drumuri locale – str. I.L.Caragiale, Gaterului şi Brădesei-in comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 48 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2015
– HOTARARE Nr. 47 cu privire la adoptarea unui plan de esalonare la plata a obligatilor restante la bugetul local a SC TOP RESORTS SRL,cu sediul in Valea Doftanei,satul Tesila,Fdt.Cerbului nr.780B, Judetul Prahova
– HOTARARE Nr. 46 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2015
– HOTARARE Nr. 45 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport scolar
– HOTARARE Nr. 44 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2015
– HOTARARE Nr. 38 cu privire la stabilirea datei pentru organizarea celei de-a XIV-a ediţii a Festivalului Cascavelui şi a tarifelor pentru inchirierea spatiilor comerciale si expozitionale din interiorul acestuia
– HOTARARE Nr. 37 cu privire la adoptarea unui plan de esalonare la plata a obligatilor restante la bugetul local al SC Top Resorts SRL Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 35 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2015
– HOTARARE Nr. 34 cu privire la modificarea programului de invesiţii pentru anul 2015 ce se vor realiza din sursele bugetului local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite;
– HOTARARE Nr. 33 privind numirea inlocuitorului Primarului comunei Valea Doftanei pentru semnarea contractului de finantare din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala Subprogramul „Modernizarea Satului Romanesc”,Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene,drumuri de interes local,rerspectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova:
– HOTARARE Nr. 32 cu privire la aprobarea vinzarii prin negociere directa a terenulu i in suprafata de 1378 m.p. situat in Valea Doftanei,satul Traisteni ,str .Calea Brasovului , taria 72,parcela 979/2,NC.23971 ,a raportului de evaluare al imobilului (teren) ,la stabilirea pretului minim de pornire la negocierea pentru vinzarea acestuia , a comisiei de negociere a pretului de vinzare si la modalitatea de plata a acestuia .
– HOTARARE Nr. 31 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2015
– HOTARARE Nr. 29 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii .Amenajare drum comunal-Varianta ocolitoare Cheia Tesilei-Ermeneasa in comuna Valea Doftanei judetul Prahova
– HOTARARE Nr. 28 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii .Actualizare proiect -Reproiectare Modernizare drumuri locale in comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova pentru străzile :Republicii,Constituţiei, Muzicanţilor, Floare de Colţ,Calea Traisteniului,Calea Braşovului,Şeţul,Crăiţelor şi Ghimpoasei
– HOTARARE Nr. 27 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii .Actualizare proiect -Reproiectare Modernizare drumuri locale in comuna Valea Doftanei judetul Prahova pentru străzile: I.LCaragiale,Gaterului si Brădesei
– HOTARARE Nr. 26 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta
– HOTARARE Nr. 25 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2015
– HOTARARE Nr. 24 cu privire la ajustarea tarifelor de prestaţie pentru serviciul de salubritate pentru anul 2015 generate de indicele de inflaţie ,de creşterea salariului minim brut pe tara şi de indicele de creştere a gradului de colectare a deşeurilor menajere
– HOTARARE Nr. 23 cu privire la aprobarea achiziţionării serviciului de paza in unităţile de invatamint de pe raza comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 22 cu privire la adoptarea unui plan de eşalonare la plata a obligaţilor restante la bugetul local a SC PRIMO-ABC-CONSULT SRL
– HOTARARE Nr. 21 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care expiră in cursul anului 2015 şi incheierea de contracte noi pentru cele expirate avand ca obiect terenurile agricole din domeniul privat al comunei Valea Doftanei, pană la definitivarea lucrărilor de inscriere in cartea funciară
– HOTARARE Nr. 20 cu privire la aprobarea reţelei unităţilor de invăţămant preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2015-2016 la nivelul comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 19 cu privire la aprobarea contului de incheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2014
– HOTARARE Nr. 18 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2015
– HOTARARE Nr. 17 cu privire la anularea Hotararii nr.6 din 19.01.2015 a Consiliului Local Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 16 privind aderarea si participarea comunei VALEA DOFTANEI , judetul Prahova la parteneriatul constituit prin ,Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Dealurile Sultanului”in vederea implementarii unei strategii de dezvoltare locala prin PNDR 2014-2020, masura 19.Dezvoltare locala- LEADER-
– HOTARARE Nr. 15 cu privire la completarea patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 14 cu privire la acordarea unui cadou in sumă neimpozabilă de 150 lei salariatelor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei şi din serviciile publice infiinţate şi organizate in subordinea Consiliului Local Valea Doftanei cu ocazia zilei de 8 Martie din anul 2015
– HOTARARE Nr. 13 cu privire la aprobarea procesului verbal de negocierea pretului inchirierii unor suprafete de pajisti permanente din trupurile Negraş şi Prislop,aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021
– HOTARARE Nr. 12 privind respingerea proiectului de hotarire pentru aprobarea studiului de oportunitate pentru inchirierea pajistilor aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021
– HOTARARE Nr. 11 cu privire la stabilirea chiriei pentru inchirierea salii de curs Centrul de Documentare si Informare din cadrul Liceului Tehnologic Carol I Valea Doftanei.
– HOTARARE Nr. 8 cu privire la aprobarea programului de invesiţii pentru anul 2015 si estimarile pentru anii 2016-2018 ce se vor realiza din sursele bugetului local al comunei Valea Doftanei sau din alte surse legal constituite;
– HOTARARE Nr. 7 cu privire la aprobarea contractului privind inchirierea unor suprafete de pajisti permanente din trupurile Negras si Prislop, aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021 , la stabilirea comisiei de negociere a pretului inchirierii si la modificarea art.5 din Hotarirea Consiliului Local Valea Doftanei nr.48 din 23.09.2014
– HOTARARE Nr. 6 privind validarea unui mandat de consilier local
– HOTARARE Nr. 5 cu privire la alegerea unui membru al comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 4 privind constatarea incetarii, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Piele Iulian, precum si declararea vacantarii locului de consilier local
– HOTARARE Nr. 3 privind constatarea incetarii, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Costea Lucian Vileford, precum si declararea vacantarii locului de consilier local
– HOTARARE Nr. 2 cu privire la modificarea art.1 din Hotarirea nr.57/22.10.2014,privind aprobarea studiului de fezabilitate, a documentatiei de atribuire,a regulamentului serviciului si a contractului cadru pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Valea Doftanei, jud. Prahova
– HOTARARE Nr. 1 cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014
– HOTARARE Nr. 72 privind aprobarea cotizatiei lunare a comunei Valea Doftanei, judetul Prahova la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Turistica Durabila Muntii Baiului-Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 71 cu privire la completarea Hotaririi nr.66 din 15.11.2013 a Consiliului Local Valea Doftanei pentru atribuirea suprafetei de 382 m.p., teren situat in comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, str.I.L.Caragiale, pentru construirea unei locuinte proprietate privata personala, conform Legii nr. 15/2003, pentru domnul Oseaca Marius Vasile
– HOTARARE Nr. 70 cu privire la completarea si modificarea pozitiei nr.43 din anexa nr.1 Ia Hotarirea nr. 20 din 29.03.2014 a Consiliului Local Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 69 cu privire Ia aprobarea studiului de oportunitate pentru vanzarea unui teren in suprafat de 2725 m.p. din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, situat in satul Traisteni,str.Calea Brasovului (varianta)
– HOTARARE Nr. 68 cu privire la respingerea proiectului de hotarire pentru aprobarea contractului privind inchirierea unor suprafete de pajisti permanente din trupurile Negra si Prislop, aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doflanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021 , la stabilirea comisiei de negociere a pretului inchirierii si la modificarea art.5 din Hotarirea Consiliului Local Valea Doftanei nr.48 din 23.09.2014
– HOTARARE Nr. 67 privind scutirea de Ia plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pe anul 2014 pentru unele persoane ale caror venituri lunare sunt mai mici decit salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatia de somaj sau ajutor social
– HOTARARE Nr. 66 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2014
– HOTARARE Nr. 65 privind numirea inlocuitorului Primarului comunei Valea Doftanei in ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR – PRAHOVA” pentru cazurile cand acesta nu poate participa la Adunarile Generate ale Asociatiei
– HOTARARE Nr. 64 cu privire Ia stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
– HOTARARE Nr. 63 cu privire la modificarea a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 62 privind acordarea normei de hrana pentru personalul Poliliei Locale a comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 61 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2014
– HOTARARE Nr. 60 privind aprobarea asocierii comunei VALEA DOFTANEI , jude!ul Prahova cu alte autoritati locale si reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile, in vederea constituirii GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Asociatia Plaiurile Ramidavei” – LEADER, axa 4 PNDR-
– HOTARARE Nr. 59 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica in raza administrativa a comunei Valea Doftanei si stabilirea orarului de functionare pentru unitatile ce desfasoara acest tip de activitate
– HOTARARE Nr. 58 privind numirea inlocuitorului Primarului comunei Valea Doftanei in ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA” pentru cazurile cand acesta nu poate participa la Adunarile Generale ale Asociatiei
– HOTARARE Nr. 57 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a documentatiei de atribuire si a contractului cadru pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Valea Dottanei, jud. Prahova
– HOTARARE Nr. 56 privind asocierea comunei Valea Doftanei cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public „Modernizare drum comunal Traisteni-Valea Seaca”
– HOTARARE Nr. 55 privind asocierea comunei Valea Doftanei cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public „Amenajare zona centra la sat Tesila-Valea Dottanei”
– HOTARARE Nr. 54 cu privire la aprobarea cumpararii unei suprafete de 1454 mp teren,in vederea extinderii cimitirului nr.2 din satul Tesila-Setu
– HOTARARE Nr. 53 privind modificarea si completarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat contract cu operatorul de servicii de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia in comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 52 cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta
– HOTARARE Nr. 51 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2014
– HOTARARE Nr. 50 cu privire la modificarea programului de investitii pentru anul 2014 al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 49 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania nationala de Investitii „C.N.I” S.A , a amplasamentului si asigurarea conitiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „reabilitare camin cultural Tesila, comuna valea Doftanei, Jud. Prahova
– HOTARARE Nr. 48 pentru inchirierea unor suprafete de pajisti permanente in trupurile Negras si Prislop, aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 2015 – 2021
– HOTARARE Nr. 47 privind scutirea de plata taxei pentru salubrizare pentru unele persoane defavorizate din comuna valea Doftanei, Jud. Prahova
– HOTARARE Nr. 46 cu privire Ia rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2014
– HOTARARE Nr. 45 cu privire Ia stabilirea taxelor speciale pentru inchirierea standurilor de prezenare si comercializare a produselor locale ,a produselor traditionale ,manufacturiale sau de alta natura ,fructelor ,legumelor, a locurilor expozitionale si a celor de alimentatie publica si divertisment in cadrul incintei de desfasurare a celei de- a Xlll-a editii a Festivalului Cascavelei 2014
– HOTARARE Nr. 44 cu privire la aprobarea platii cu cardul al impozitelor si taxelor locale si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma platii online a taxelor si impozitelor utilizind cardul bancar in sistemul national electronic
– HOTARARE Nr. 43 privind aprobarea inchirierii terenului aferent statiei de carburanti situat in satul Traisteni, din comuna Valea Doftanei,detinut de SC Noil Prodpan lmpex SRL in calitate de concesionar cu contractu! de concesiune nr.4133/10.12.20001
– HOTARARE Nr. 42 cu privire la modificarea a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 41 pentru aprobarea studiului de oportunitate pentru intocmirea documentatiei privind realizarea amenajamentelor pastorale pe toate pajistile proprietatea privata a comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 40 pentru respingerea Proiectului de hotarire cu privire la stabilirea unor masuri pentru pasunatul animalelor in pajistile alpine in anul 2014
– HOTARARE Nr. 39 Pentru respingerea Proiectului de hotarire cu privire la revocarea Hotaririi nr.17 din 03.03.2014
– HOTARARE Nr. 38 cu privire Ia modificarea a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 37 cu privire Ia aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2014
– HOTARARE Nr. 36 cu privire Ia rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2014
– HOTARARE Nr. 35 cu privire Ia aprobarea unui studiu de oportunitate pentru inchirierea unor suprafete de pajisti aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Dottanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2019
– HOTARARE Nr. 34 cu privire Ia aprobarea studiului de oportunitate pentru vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri in suprafata de totala de 8830 m.p. din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei,situat in satul Traisteni, str.Calea Brasovului (varianta)
– HOTARARE Nr. 19 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, a regulamentului procedurii de licitatie, a pretului minim de inchiriere, a incarcaturii minime, a documentatiei de atribuire, caietului de sarcini, contractului de inchiriere-model cadastru, calendarului procedurii si a comisiei de evaluare a ofertelor, comisiei de solutionare a contestatiilor, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietea privata a comunei Valea Doftanei in suprafata de 2970,0321 ha
– HOTARARE Nr. 18 Privind aprobarea regulamentului de pasunat pentru pajistile din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 17 cu privire Ia revocarea Hotararii nr.82 din 23.12.2013 a Consiliului Local Valea Doftanei prin care se ia act de incetarea de drept, a unui mandat de consilier local s i se declara vacant locul consilierului in cauza
– HOTARARE Nr. 16 cu privire Ia constituirea unei comisii speciale de analiza si verificare a serviciului de salubritate pe teritoriul comune i Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 15 privind completarea Hotaririi nr.64 din 15.Noiembrie 2013 a Consiliului Local Valea Doftanei pentru aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 14 Cu privire la acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 10000 de lei,din bugetullocal,persoanelor care au implinit si vor implini varsta de 100 de ani,domiciliate in comuna Valea Doftanei,Judetul Prahova
– HOTARARE Nr. 13 cu privire la acordarea unui cadou in suma neimpozabila de 150 lei salariatelor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei si din serviciile publice infiintate si organizate in subordinea Consiliului Local Valea Doftanei cu ocazia zilei de 8 Martie pentru anul 2014
– HOTARARE Nr. 12 cu privire la ajustarea tarifelor de prestatie pentru serviciul de salubritate pentru anul 2014 generate de indicele de inflatie si de indicele de crestere a gradului de colectare a deseurilor menajere
– HOTARARE Nr. 11 cu privire Ia aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2014
– HOTARARE Nr. 10 cu privire la aprobarea participarii comunei Valea Doftanei ca membru fondator in Asociatia de Dezvoltare Turistica Durabila ,Muntii Baiului-Valea Prahovei”
– HOTARARE Nr. 7 cu privire la aprobarea baremurilor consumului de apa in sistem pausal si a preturilor apei potabile Ia nivelul comunei Valea Doftanei pentru anul 2014
– HOTARARE Nr. 2 cu privire Ia aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , pentru anul colar 2014-2015 Ia nivelul comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 1 cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013

ent

– HOTARARE Nr. 84 cu privire la stabiiirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
– HOTARARE Nr. 83 cu privire Ia aprobarea contului de lncheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2013
– HOTARARE Nr. 82 prin care se ia act de lncetarea de drept, a unui mandai de consilier local si se declara vacant locul consilierului in cauza
– HOTARARE Nr. 81 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru inchirierea pajistilor aflate in patrimonial privat al comuneiValea Doftaneisi in administrarea consiliului local, peperioada 2014-2018
– HOTARARE Nr. 80 cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru schimbarea categoriei de folosinta a uno rsuprafete de teren situate in Valea Doftanei,sat Traisteni,indentificate in Tarla 32 ,parcela 303,306,699 cu nr.cad.23652, inscris in cartea Funciara a U.A.T.Valea Doftanei la nr.23652 sistabilirea unor noi destinatii de exploatare a acestora
– HOTARARE Nr. 79 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii « Piata Agroalimentara in comuna Valea Doftanei »
– HOTARARE Nr. 78 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii « Infiintare parc in punctul Rusu »
– HOTARARE Nr. 77 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii « Reabiltare,Recompartimentare a Dispensarului de Medicina Umana Valea Doftanei »
– HOTARARE Nr. 76 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii « Modernizare baza sportiva in comuna Valea Doftanei-Tesila »
– HOTARARE Nr. 75 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii « Amenajare zona centrala »
– HOTARARE Nr. 74 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii « Reabilitare Acoperis si Instalatie Termica la Scoala cu Clasele I-VIII Traisteni,Valea Doftanei »
– HOTARARE Nr. 73 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Valea Doftanei în perioada 2014-2020;
– HOTARARE Nr. 72 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2013
– HOTARARE Nr. 64 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 52 privind scoaterea din administrarea Liceului Tehnologic Carol I Valea Doftanei a unui spaţiu şi terenului aferent in vederea schimbării de destinaţie
– HOTARARE Nr. 51 privind stabilirea unor măsuri pentru urgentarea finalizării proiectului „TRANSBAIUL”
– HOTARARE Nr. 50 privind stabilirea perioadei de 6-7-8 septembrie 2013 pentru desfăşurarea celea de-a XII-a ediţii a Festivalului Caşcavelei şi aprobarea taxelor pentru inchirierea spaţiilor comerciale şi expoziţionale in cadrul Festivalului Caşcavelei.
– HOTARARE Nr. 49 privind aprobarea deplasării in străinatate a primarului,viceprimarului comunei Valea Doftanei şi a preşedintelui Comisiei pentru activitati social-culturale,invatamant ,sanatate si familie ,turism şi sport din cadrul Consiliului Local Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 48 privind aprobarea deplasarii in străinatate a Primarului Comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 47 cu privire la cesiunea Contractului de asociere in participaţiune nr.4119/2179 din 14.07.2006 incheiat intre COMUNA VALEA DOFTANEI,judetul Prahova PRIN CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI si SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL si in favoarea S.C.ADGIVA CONST S.R.L. Draganesti,Jud.Prahova
– HOTARARE Nr. 46 cu privire la aprobarea structurii organizatorice ,a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei şi pentru serviciile publice infiinţate şi organizate in subordinea Consiliului Local Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 45 cu privire la completarea patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 44 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie „Modernizare punţi pietonale Ghimpoasa si Peste Vale”
– HOTARARE Nr. 43 cu privire la aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Valea Doftanei pe trimestrul II ,anul 2013
– HOTARARE Nr. 42 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2013
– HOTARARE Nr. 40 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care expiră in cursul anului 2013 şi reinoirea contractelor de inchiriere expirate avind ca obiect terenurile agricole din domeniul privat al comunei Valea Doftanei , pină la definitivarea lucrărilor de inscriere in cartea funciară
– HOTARARE Nr. 39 privind aprobarea inventarierii si trecerii in domeniul privat al comunei Valea Doftanei, a terenului in suprafata de 2801mp.identificat in Tarla 74 , Parcela F 1011,intravilan, localitatea Valea Doftanei,satul Traisteni,str.I.L.Caragiale FN, judetul Prahova
– HOTARARE Nr. 38 cu privire la aprobarea achiziţionării serviciului pentru dezinfectie,dezinsectie si deratizare a spatiilor publice aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 37 cu privire la constituirea consiliului consultativ pentru respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului
– HOTARARE Nr. 36 privind aprobarea procedurilor si criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacante de Sef Serviciu Alimentare cu Apa Canalizare si Salubritate Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 35 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de Alimentare cu Apa ,Canalizare si Salubritate Valea Doftanei ,aprobarea baremurilor consumului de apa in sistem pausal si al modelului contractului de furnizare /prestare
– HOTARARE Nr. 34 cu privire la aprobarea achizitionarii serviciului de paza in unitatile de invatamant de pe raza comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 33 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Lucrari de betonare strazi: Irisului, Soarelui, Clabucetului, I.L.Caragiale, Valea Negrasului”
– HOTARARE Nr. 32 privind aprobarea asocierii comunei Valea Doftanei, Judetul Prahova cu comuna Clinceni, judetul Ilfov
– HOTARARE Nr. 31 privind numirea inlocuitorului Primarului comunei Valea Doftanei pentru semnarea contractului de finantare din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala Subprogramul „Modernizarea Satului Romanesc”,Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene,drumuri de interes local,rerspectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova:
– HOTARARE Nr. 30 cu privire la aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii aferent institutiilor invatamantului preuniveritar de stat din comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 29 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor (pasunilor alpine) din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, a Referatului privind oportunitatea inchirierii , a Regulamentului procedurii de licitatie, Rapoartelor de evaluare, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini , Contractului de inchiriere model cadru, Calendarului procedurii si a Comisiei de evaluare a ofertelor, Comisiei de solutionare a contestatiilor, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor(pasunilor alpine), aflate in proprietatea privata a comunei Valea Doftanei in suprafata de 3067,0321 ha
– HOTARARE Nr. 28 cu privire la trecerea unor bunuri din patrimoniul public ,in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 27 privind revocarea Hotararii nr.25/2013 a Consiliului Local Valea Doftanei cu privire la asocierea in participatiune a Consiliului Local Valea Doftanei cu Asociatia Crescatorilor de Animale Tesila Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 26 privind revocarea Hotararii nr.20/2013 a Consiliului Local Valea Doftanei privind stabilirea unor masuri pentru exploatarea rationala si mentinerea potentialului de productie a pajistilor de pe raza comunei Valea Doftanei,pentru anul 2013 si in continuare
– HOTARARE Nr. 25 cu privire asocierea in participatiune a Consiliului Local Valea Doftanei cu Asociatia Crescatorilor de Animale Tesila Valea Doftanei,in vederea exploatarii si administrarii pajistilor din Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 24 privind aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru personele fizice si juridice care nu au incheiat contract cu operatorul de servicii de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia in Comuna Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 23 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei si din serviciile publice locale infiintate si organizate in subordinea Consiliului Local Valea Doftanei , pentru anul 2013
– HOTARARE Nr. 22 cu privire la aprobarea structurii organizatorice ,a numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei si pentru serviciile publice infiintate si organizate in subordinea Consiliului Local Valea Doftanei pentru anul 2013
– HOTARARE Nr. 21 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016
– HOTARARE Nr. 20 privind stabilirea unor masuri pentru exploatarea raţionala şi mentinerea potenţialului de productie a pajiştilor de pe raza comunei Valea Doftanei,pentru anul 2013 si in continuare
– HOTARARE Nr. 19 cu privire la cu privire comasarea suprafetei cu care comuna Valea Doftanei s-a asociat cu S.C.Ferma I.P. in scopul realizarii proiectului de infiintare a fermei pilot pentru cresterea si promovarea in Valea Doftanei a rasei de bovine Valdostana in trupul de pasune Valea Neagra si modificarea contractului de asociere
– HOTARARE Nr. 18 cu privire la stabilirea destinatiei terenului in suprafata de 10 000 m.p. situat in tarlaua 34,parcela Pd 328/1 si 328/2 ca zona speciala pentru activitatile de picnic
– HOTARARE Nr. 17 cu privire la aprobarea efectuarii lucrarilor de inscriere in cartea funciara a localitatii comunei Valea Doftanei a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 16 cu privire la asocierea Comunei Valea Doftanei cu Uniunea Artistilor Plastici – Filiala Ploiesti in vederea realizarii proiectului cultural Tabara internationala de creatie plastica Valea Doftanei,Judetul Prahova -2013
– HOTARARE Nr. 15 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 1770/2003 incheiat cu Compania Nationala Posta Romana ,Oficiul Judetean de Posta Prahova pentru spatiul din incinta Primariei comunei Valea Doftanei,satul Traisteni si stabilirea cuantumului chiriei lunare/m.p.
– HOTARARE Nr. 14 cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2013
– HOTARARE Nr. 13 cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , pentru anul scolar 2013-2014 la nivelul comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 12 cu privire la acordarea unui ajutor in sumă neimpozabilă de 150 lei salariatelor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei si din serviciile publice infiinŃate si organizate in subordinea Consiliului Local Valea Doftanei cu ocazia zilei de 8 Martie pentru anul 2013
– HOTARARE Nr. 11 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitătii de audit public intern
– HOTARARE Nr. 10 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea suprafeţelor de păşune alpină proprietatea comunei Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 9 privind modificarea şi completarea art.30 din regulamentul de organizare , administrare şi funcţionare al cimitirelor de pe teritoriul administrativ al comunei Valea Doftanei aprobat cu Hotararea nr.69 din 31.11.2012
– HOTARARE Nr. 8 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta
– HOTARARE Nr. 7 cu privire la aprobarea achiziţionării unui autoturism Dacia Duster pentru Poliţia Locală Valea Doftanei
– HOTARARE Nr. 6 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare Cămin Cultural Teşila
– HOTARARE Nr. 5 Cu privire la aprobarea inchirierii unui birou din cadrul sediului Serviciului Public de Alimentare cu Apa,Canalizare şi Salubrizare Valea Doftanei,catre SC Servicii de Salubritate Bucuresti, operatorul de salubritate din comuna Valea Doftanei.
– HOTARARE Nr. 4 Cu privire rezilierea contractului de concesiune nr.1899 din 28.05.2004 incheiat intre Consiliul Local al comunei Valea Doftanei si S.C.Micafor SRL Valea Doftanei.
– HOTARARE Nr. 3 Cu privire la stabilirea destinatiei spatiului in suprafaţa de 6,50 m.p.din cadrul Dispensarului Uman Teşila ca spaţiu anexă a cabinetului stomatologic şi aprobarea inchirierii acestuia medicului stomatolog ce detine cu chirie cabinetul stomatologic
– HOTARARE Nr. 2 Cu privire la aprobarea concesionarii suprafeţei de 10,0 ha teren din patrimoniul comunei Valea Doftanei,situat in satul Traisteni,str.Calea Baiului-Izlaz Prislop şi a caietului de sarcini al concesiunii
– HOTARARE Nr. 1 Cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local,a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012
– HOTARARE Nr. 95 CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013
– HOTARARE Nr. 88 CU PRIVIRE LA COMPLETAREA PATRIMONIULUI PRIVAT AL COMUNEI VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 87 CU PRIVIRE LA APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE AL UNOR BUNURI IMOBILE DIN COMUNA VALEA DOFTANEI,SATUL TESILA SI STABILIREA PRETULUI MINIM DE VINZARE AL ACESTORA
– HOTARARE Nr. 86 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI VALEA DOFTANEI PE ANUL 2012
– HOTARARE Nr. 85 CU PRIVIRE LA APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2012
– HOTARARE Nr. 84 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA, CONDUCEREA, INDRUMAREA, COORDONAREA INTREGII ACTIVITATI DE GOSPODARIRE SI INFRUMUSETARE, DE PASTRARE A ORDINII SI A CURATENIEI IN COMUNA VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 82 CU PRIVIRE LA APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU CONCESIONAREA UNEI SUPRAFETE DE 10,0 HA TEREN DIN PATRIMONIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA DOFTANEI,SITUAT IN SATUL TRAISTENI, STR.CALEA BAIULUI-IZLAZ PRISLOP
– HOTARARE Nr. 81 CU PRIVIRE LA APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU PENTRU CONCESIONAREA UNOR TERENURI DIN PATRIMONIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA DOFTANEI,SITUATE IN SATUL TRAISTENI,STR.CALEA TRAISTENIULUI(VARIANTA)
– HOTARARE Nr. 80 CU PRIVIRE LA APROBAREA DEZMEMBRARII SUPRAFETEI DE 1692 M.P.TEREN CU NUMARUL CADASTRAL 20074 PENTRU PUNEREA IN APLICARE A HOTARARII CU PRIVIRE TRANSMITEREA FARA PLATA DIN PATRIMONIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA DOFTANEI SI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL VALEA DOFTANEI IN PROPRIETATEA PAROHIEI TESILA 2 CU HRAMUL SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA A SUPRAFETEI DE 292 M.P TEREN
– HOTARARE Nr. 79 CU PRIVIRE TRANSMITEREA FARA PLATA DIN PATRIMONIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA DOFTANEI SI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL VALEA DOFTANEI IN PROPRIETATEA PAROHIEI TESILA 2 VALEA DOFTANEI, CU HRAMUL SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA A SUPRAFETEI DE 292 M.P TEREN
– HOTARARE Nr. 78 CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA SUPRAFETEI DE 397 M.P., TEREN SITUAT IN COMUNA VALEA DOFTANEI, SAT TRAISTENI, STR.I.L.CARAGIALE, PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PRIVATA PERSONALA, CONFORM LEGII NR. 15/2003, PENTRU DOMNUL IOSIF ADRIAN-CONSTANTIN
– HOTARARE Nr. 77 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 4238/1994
– HOTARARE Nr. 76 PRIVIND SCOATEREA DIN ADMINISTRAREA LICEULUI TEHNOLOGIC CAROL I VALEA DOFTANEI A UNOR SPATII SI TERENURI
– HOTARARE Nr. 75 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI VALEA DOFTANEI PE ANUL 2012
– HOTARARE Nr. 74 CU PRIVIRE LA STINGEREA CREANTELOR PE CARE SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA,CANALIZARE SI SALUBRIZARE VALEA DOFTANEI LE ARE FATA DE CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI SI ANULAREA SUMELOR DIN EVIDENTELE FISCALE ALE PRIMARIEI VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA:
– HOTARARE Nr. 73 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI ’’REPARATII LA RETEAUA DE CANALIZARE PRIN INLOCUIREA CONDUCTEI EXISTENTE CU ALTE ELEMENTE DE CANALIZARE DE ACELEASI TIPO-DIMENSIUNI ’’.
– HOTARARE Nr. 72 PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL OPERATORULUI REGIONAL AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
– HOTARARE Nr. 71 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII şI APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
– HOTARARE Nr. 70 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI VALEA DOFTANEI CU – CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA SI ALTE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDETUL PRAHOVA IN ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA”
– HOTARARE Nr. 69 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR DIN PATRIMONIUL COMUNEI VALEA DOFTANEI DE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 68 CU PRIVIRE LA APROBAREA TRANSFERULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE DE LA S.C.FARMACIA HYGEEA S.R.L.CAMPINA CăTRE S.C.FARMACIA HYGEEA S.R.L. VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 67 CU PRIVIRE LA APROBAREA VANZARII APARTAMENTELOR DIN BLOCURILE DE LOCUINTE A-A1 DIN COMUNA VALEA DOFTANEI, SATUL TESILA.
– HOTARARE Nr. 66 CU PRIVIRE LA APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 1412 DIN 27.05.1996 INCHEIAT INTRE PRIMăRIA COMUNEI VALEA DOFTANEI SI M.D. IORDACHE GHEORGHE,PENTRU TERENUL IN SUPRAFATADE 10000 M.P.
– HOTARARE Nr. 65 CU PRIVIRE LA APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA VALEA DOFTANEI PRIN CONTRACT DE CONCESIUNE
– HOTARARE Nr. 64 CU PRIVIRE LA DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL VALEA DOFTANEI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTIILOR INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT DIN LOCALITATEA VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 63 CU PRIVIRE LA DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL VALEA DOFTANEI IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII IN CADRUL INSTITUTIILOR INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT DIN LOCALITATEA VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 62 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI VALEA DOFTANEI PE ANUL 2012
– HOTARARE Nr. 61 PRIVIND ACCEPTUL SI SUSTINEREA PARTICIPARII BIBLIOTECII COMUNALE VALEA DOFTANEI-TESILA LA PROGRAMUL NATIONAL BIBLIONET
– HOTARARE Nr. 60 CU PRIVIRE LA APROBAREA INTOCMIRII UNUI STUDIU DE FEZABILITATE SI A UNEI DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INFIINTAREA UNUI PARC IN COMUNA VALEA DOFTANEI,SATUL TESILA,STR.CALEA DOFTANEI, NR.304
– HOTARARE Nr. 59 CU PRIVIRE LA APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO ECONOMICE PENTRU INVESTITIA EXTINDERE CLADIRE SEDIU PRIMARIE TESILA
– HOTARARE Nr. 58 CU PRIVIRE LA APROBAREA INTOCMIRII UNEI DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU REABILITAREA SPATIULUI IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA ASOCIATIA TINERILOR-VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 57 CU PRIVIRE LA APROBAREA ACHIZITIONARII UNEI CENTRALE TERMICE PE COMBUSTIBIL SOLID (LEMN) PENTRU SERVICIUL LOCAL DE SITUATII DE URGENTA
– HOTARARE Nr. 56 CU PRIVIRE LA APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO ECONOMICE PENTRU INVESTITIA EXTINDERE ADUCTIUNE APA IN SATUL TESILA-CAPTARI VORNICU SI ERMENEASA
– HOTARARE Nr. 55 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 54 PRIVIND INSUSIREA STEMEI COMUNEI VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 53 PRIVIND INCUVINTAREA TRANSMITERII DREPTULUI DE CONCESIUNE ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2530 MP SITUAT IN PCT.VARIANTA-TRAISTENI-VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 52 CU PRIVIRE LA APROBAREA SITUATIILOR DEOSEBITE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENTA
– HOTARARE Nr. 51 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA HOTARARII NR.3 DIN 21.01.2011 A CONSILIULUI LOCAL VALEA DOFTANEI PRIVIND INFIINTAREA ,ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA
– HOTARARE Nr. 46 CU PRIVIRE LA STABILIREA DESTINATIEI DE FOLOSIRE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 10000 M.P. SITUAT IN VALEA DOFTANEI, SATUL TESILA,STR.CALEA TRAISTENIULUI
– HOTARARE Nr. 45 CU PRIVIRE LA APROBAREA DEVIZULUI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII
– HOTARARE Nr. 44 CU PRIVIRE LA APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
– HOTARARE Nr. 43 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA DOFTANEI SI PENTRU SERVICIILE PUBLICE INFIINTATE SI ORGANIZATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL VALEA DOFTANEI CA URMARE A SUSTINERII EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL
– HOTARARE Nr. 42 CU PRIVIRE LA STABILIREA UNOR TAXE LOCALE
– HOTARARE Nr. 41 CU PRIVIRE LA STABILIREA TAXELOR PENTRU INCHIRIEREA SPATIILOR COMERCIALE SI EXPOZITIONALE DIN INTERIORUL SPATIULUI DE ORGANIZARE A CELEI DE-A XI-A EDITII A FESTIVALULUI CASCAVELEI
– HOTARARE Nr. 40 CU PRIVIRE LA STABILIREA DESTINATIEI SUMEI DE 5000 LEI DE LA CAPITOLUL VENITURI PROPRII PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII
– HOTARARE Nr. 39 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI VALEA DOFTANEI PE ANUL 2012
– HOTARARE Nr. 38 CU PRIVIRE LA APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2012
– HOTARARE Nr. 37 PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA ART.3 DIN ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.23 DIN 03.05.2012 (CONTRACTUL DE PASUNAT)
– HOTARARE Nr. 8 CU PRIVIRE LA UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2011, REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR
– HOTARARE Nr. 7 CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI VALEA DOFTANEI PE ANUL 2012
– HOTARARE Nr. 6 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE AFERENT PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA, A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRECUM SI A DOCUMENTELOR IMPUSE DE GHIDUL SOLICITANTULUI IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR NERAMBURSABILE PENTRU PROIECTUL „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA”
– HOTARARE Nr. 5 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI VALEA DOFTANEI CU ORASUL AZUGA SI ORASUL BUSTENI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII : „DRUM DE LEGATURA INTRE ORASUL AZUGA,ORASUL BUSTENI SI COMUNA VALEA DOFTANEI AVAND DENUMIREA TRANSBAIULUI IN SCOPUL PROMOVARII TURISMULUI MONTAN LA NIVELUL JUDETULUI PRAHOVA ”
– HOTARARE Nr. 4 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI A CONTRACTULUI CADRU PENTRU DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL COMUNEI VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA
– HOTARARE Nr. 3 CU PRIVIRE LA PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI AL REGULAMENTULUI DE URBANISM LOCAL AL COMUNEI VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 2 CU PRIVIRE LA APROBAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT, PENTRU ANUL SCOLAR 2012-2013 LA NIVELUL COMUNEI VALEA DOFTANEI
– HOTARARE Nr. 1 CU PRIVIRE LA TRANSFERUL UNOR SUME DE BANI PENTRU INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2011
Sari la conținut