Regulament organizare functionare

 

CAPITOLUL I.

DISPOZIŢII GENERALE

    1. Definire şi descriere

Art. 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Primăriei comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova şi al serviciilor publice de interes local a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici ,republicată, a Legii 53/2003 Codul Muncii şi al altor acte normative în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea.

Art. 2. (1) Primăria comunei Valea Doftanei,Judeţul Prahova este o instituţie publică organizată ca o structură funcţională cu activitate permanentă, formată din Primar, Viceprimar, Secretarul comunei şi Aparatul de specialitate al primarului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

(2) În subordinea Consiliului Local Valea Doftanei sunt înfiinţate servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispun.

(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

(4) Personalul din aparatul de specialitate al primarului, are calitatea de funcţionar public si este numit de primar, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată.

(5) Personalul din aparatul de specialitate al primarului, care efectuează activităţi de secretariat, activităţi administrative, protocol, gospodărire, întreţinere – reparaţii si de deservire, este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplica legislaţia muncii (Legea 53/2003 – Codul Muncii).

(6) În serviciile publice de interes local este angajat personal cu contract individual de muncă .

Art. 3. Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor angajaţilor instituţiei, indiferent de statutul lor : funcţionari publici sau personal contractual ,indiferent de durata sau tipul contractului de muncă ,inclusiv persoanelor aflate în delegaţie sau detaşare – şi numai cu respectarea prevederilor Codului Muncii ,Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi a altor legi speciale pentru anumite categorii de salariaţi (poliţia locală ,evidenţa persoanei).

Art. 4. Normele de conduită profesională a functionarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici ,iar pentru personalul contractual de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici,personalul contractual , precum si pentru persoanele care ocupa temporar un post în cadrul Primariei comunei Valea Doftanei şi in serviciile publice de interes local . Întregul personal are obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile generale şi permanete de conduită socială şi profesională .

Art. 5. Principiile generale care guverneaza conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Primariei comunei Valea Doftanei şi din serviciile publice de interes local sunt următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia fiecare salariat are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decăt interesul personal,în exercitarea funcţiei lor;

  c) asigurarea egalitatii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia salariaţii au îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situaţii identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform caruia salariaţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţa, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) impartialitatea şi independenţa, principiu conform caruia salariaţii instituţiei sunt

obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutra faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;

f) integritatea morală, principiu conform caruia salariaţilor instituţiei le este interzis să

solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea functiei publice sau contractuale pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;

g) libertatea gândirii şi a exprimarii, principiu conform caruia funcţionarii publici şi angajaţii contractuali pot sa-si exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform caruia în exercitarea functiei şi in indeplinirea atributiilor de serviciu salariaţii instituţiei trebuie sa fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform caruia activităţile desfaşurate de salariaţii instituţiei , în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

Art. 6 (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual din Primăria comunei Valea Doftanei şi din serviciile publice de interes local au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei publice.

 (2) În exercitarea serviciului public, functionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, impaţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art.7 (1) Functionarii publici şi personalul contractual din Primăria comunei Valea Doftanei şi din serviciile publice de interes local au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul instituţiei , precum şi de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Functionarilor publici şi angajaţilor contractuali le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea Primariei comunei Valea Doftanei şi a serviciilor publice de interes local , cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) să facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de solutionare şi în care Comuna Valea Doftanei are calitatea de parte;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decat cele prevazute de lege;

d) să dezvaluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei , daca aceasta dezvaluire este de natura sa atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali , precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) – d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu/ muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

Sari la conținut