Regulament organizare functionare

  1. Compartiment gospodărire comunală

Art. 44. Compartimentul este subordonat viceprimarului localităţii şi are încadrat personal contractual .

Art.45. Atribuţii:

 1. controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării localităţii şi în special a zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând viceprimarul sau primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii;

 2. sprijină acţiunea de colectare a deşeurilor menajere din localitate,însoţind maşinile de la societatea de salubrizare , conform graficului stabilit de autoritatea locală ;

 3. acţionează, împreună cu poliţia,politia locală , jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 4. comunică, în cel mai scurt timp posibil,viceprimarului sau primarului datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

 5. sprijină acţiunea de întreţinere a spaţiilor verzi din admninistrarea primăriei ;

 6. execută lucrări de reparaţii şi întreţinere la obiectivele de interes public(sedii primărie,cămine culturale,biblioteci comunale,stadion ,alte obiective) pentru menţinerea în stare bună a patrimoniului ;

 7. sprijina SPAACS Valea Doftanei în realizarea acţiunii de curăţire a albiilor râurilor;

 8. curaţă si amenajează rigole la drumurile de interes local ;

 9. sprijină actiunea de deszăperzire la nivelul comunei Valea Doftanei

 10. duce la îndeplinire dispozitiile primarului cu privire la desfiintarea constructiilor edificate pe domeniul public sau ale celor fără autorizaţie de construire ;

 11. sprijina SPVSU Valea Doftanei în rezolvarea situatiilor de urgenta.

 12. are în inventar buldoexavatorul şi piesele aferente acestuia ;

 13. răspunde de integritatea şi întreţinerea utilajului ;

 14. alte atribuţii stabilite în limita postului.

  1. Serviciul Public Local pentru Cultură,Tineret şi Sport

Art. 46. Acest serviciu este subordonat Consiliului Local Valea Doftanei.

Este format numai din personal contractual .

Art. 47. Atribuţii :

 1. administreaza patrimoniul cultural al caminelor culturale

 2. organizeaza manifestari cultural artistice conform programului de manegeriat public cultural;

 3. organizeaza simpozioane culturale ;

 4. tine legatura cu entitatile culturale in scopul promovarii valorilor culturale locale ;

 5. participa la festivalurile organizate in alte localitati si la care comuna Valea Doftanei este invitata ;

 6. asigură efcetuarea serviciului public de biblioteca comunală ;

 7. asigura curatenia permanenta in localulurile caminelor culturale si in jurul acestora;

 8. organizeaza activitatea muzeului de arta contemporana local si a celui de etnografie si folclor ;

 9. ţine evidenta ceremoniilor (nunţi,botezuri,etc),preda şi ia în primire sălile de festivitati cu tot inventarul;

  1. Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă

Art. 48. Acest compartiment este subordonat sefului de formaţie şi în ierarhie directa,Viceprimarului comunei Valea Doftanei.

Este format numai din personal contractual.

Art.49. Atribuţii :

 1. executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, protectie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;

 2. participa cu formatii de interventie/solicita sprijinul altor forte stabilite si aprobate pentru/la interventii în sectorul/în afara sectorului de competenta;

 3. desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila;

 4. verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc apararea împotriva incendiilor si protectia civila, în sectorul de competenta;

 5. executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii;

 6. acorda ajutor, în conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa în pericol în caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si în caz de dezastre.

 7. Ggstionează in bune conditii autospeciala din dotare

  1. Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

Art. 50. Se subordoneaza direct Sefului de birou şi în linie ierahica superioară Consiliului Local al comunei Valea Doftanei . Este format din funcţionari publici .

Art. 51. Atributii :

1. Compartiment stare civilă

 1. ţine arhiva cu registrele de stare civilă si asigura securitatea ,conservarea si folosirea legală acestora;

 2. întocmeşte registrele de stare civilă curente, nastere,casatorie,deces în doua exemplare;

 3. înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

 4. efectuează serviciul public al operatiunilor de înregistrare a faptelor de stare civila precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în condiţiile legii;

 5. asigură solemnitatea ,legalitatea si corectitudinea operatiunilor si actelor de stare civila;

 6. gestionează certificatele de stare civila si asigura eliberarea acestora la cerere;

 7. operează mentiunile de modificare a statutului civil pe marginea actelor de stare civilă;

 8. întocmeşte buletinele statistice si situatiile cu termen (lunar,trimestrial,semestrial) pe care le transmite , in timp util, Direcţiei Judeţene de Evidenta a Persoanelor ;

 9. înaintează Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor si comandamentului militar judetean buneltinele de identitate ,respective,livretele militare pe care le retin persoanelor decedate;

 10. primeşte cereri si efectueaza operatiunile administrative de schimbare a numelui(sau prenumelui) si le inainteaza Direcţiei Judeţene de Evidenta a Persoanelor pentru obţinerea avizului de principiu;

 11. face propuneri pentru introducerea de catre Primar a unor actriuni in instanta de judecata in vederea anularii,completarii,dupa caz,modificarii actelor de stare civila,a unor mentiuni sau alte inregistrari incorecte in cadrul acestora;

 12. întocmeşte documentaţia privind rectificarea actelor de stare civilă ;

 13. propune memorii impotriva hotararilor judecatoresti considerate netemeinice si nelegale care modifica statutul civil al unei persoane;

 14. depune exemplarul II,cu opis alfabetic,din registrele de stare civila,dupa completare la Consiliul Judetean ;

 15. asigura controlul decadal al actelor si operatiunilor efectuate;

 16. atribuie si distribuie C.N.P. pe toate certificatele (nastere,casatorie,deces);

 17. elibereaza certificate (duplicate) la cerere;

 18. operează mentiuni de renuntare si redobandire a cetateniei romane;

 19. transcrie acte de stare civila,înregistrate în strainatate, cu aprobarea Direcţiei Judeţene de Evidenta a Persoanei;

 20. ţine registrul de intrare-iesire de stare civilă si înregistreaza toate actele de stare civilă;

 21. înainteaza lunar buletinele statistice la Directia de Statistica;

 22. ţine evidenta actelor de stare civila si a modificarilor aparute in statutul civil al persoanelor cu ajutorul aplicatiei electonice,actualizand tot timpul baza de date;

 23. întocmeşte si eliberează livretele de familie;

 24. publică casatoriile;

 25. întocmeşte anexa pentru deschiderea procedurii succesorale

 26. face procedura pentru desfacerea casatoriilor pe cale admninistrativă ;

2. Compartiment evidenţa persoanelor

 1. actualizează Registrul local de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor,respectiv comuna Valea Doftanei ;

 2. furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor;

 3. utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

 4. furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;

 5. actualizează listele electorale permanente;

 6. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

 7. primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate şi cărţilor de alegător simple şi le înaintează Direcţiei judeţeane de evidenţă a persoanelor Prahova;

 8. primeşte de la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova cărţile de identitate şi cărţile de alegător pe care le eliberează solicitanţilor;

 9. ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate

 10. monitorizează persoanele de pe raza comunei Valea Doftanei care necesită sprijin pentru întocmirea actelor de identitate şi acte de naştere şi prezintă conducătorului instituţiei,în regim de urgenţă, rapoarte cu privire la aceste cazuri ;