Regulament organizare functionare

Art. 8 (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, functionarii publici şi angajaţii contractuali au obligatia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Primariei comunei Valea Doftanei şi a serviciilor publice de interes local. .
              (2) In activitatea lor, salariaţii Primăriei comunei Valea Doftanei şi al serviciilor publice de interes local au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, aceştia trebuie sa aiba o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

Art. 9 În exercitarea funcţiei deţinute, functionarilor publici şi personalului contractual le este interzis:

a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) sa colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) sa afişeze, în cadrul Primariei comunei Valea Doftanei şi in cadrul serviciilor publice de interes local , însemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art. 10 Salariaţii Primăriei comunei Valea Doftanei şi ai serviciilor publice de interes local nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste funcţii.

CAPITOLUL II.

PRIMARUL, VICEPRIMARUL ŞI SECRETARUL COMUNEI

VALEA DOFTANEI

2.1 PRIMARUL

Art. 11. Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El conduce serviciile publice locale şi aparatul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

Art. 12. Primarul reprezinta autoritatea executiva în realizarea autonomiei locale.

Art. 13. Primarul răspunde de buna functionare a administratiei publice a comunei Valea Doftanei , în condiţiile legii.

Art. 14. Primarul reprezinta comuna Valea Doftanei în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justitie.

Art. 15. In relatiile dintre Consiliul Local al comunei Valea Doftanei , ca autoritate deliberativa şi Primarul comunei , ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

Art. 16. Intre Prefectul Judeţului Prahova , în calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul Local şi Primarul comunei Valea Doftanei nu exista raporturi de subordonare.

Art. 17. (1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi secretarului comunei Valea Doftanei sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţă în acest domeniu ,potrivit legii .

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Primarul:

a) prezintã consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Valea Doftanei ;

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Valea Doftanei şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la alin. (1) lit. c), Primarul:

a) exercitã funcţia de ordonator principal de credite;

b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele comunei Valea Doftanei ;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial.