Regulament organizare functionare

M. Drept de semnatură şi stampilă

Art. 92. În cadrul instituţiei drept de semnătură şi ştampilă au:

  • Primarul

  • Secretarul

  • Viceprimarul – pentru Primar

  • Consilier Juridic – pentru Secretar

  • Alte situatii se stabilesc prin dispozitia primarului.

Art. 93. Semnatura “ pentru “ se poate da numai în cazuri exceptionale şi numai în situaţiile în care legea nu interzice acest lucru. Prin “ caz exceptional “ se întelege concediul de odihnă al primarului, lipsa din institutie din motive de boala, pentru perfectionare profesională, de reprezentare a comunei in afara unitatii teritorial – administrative şi în toate cazurile de mai sus numai cu delegarea expresa din partea primarului.

N.Sigilii şi ştampile

Art. 94. Sigiliile Consiliul Local Valea Doftanei si Primarul comunei Valea Doftanei se pastreaza de Secretarul comunei Valea Doftanei şi se aplică numai pe actele administrative emise de cele doua autoritati administrative aratate mai sus sau unde legea impune acest lucru.

Art. 95. Ştampila cu inscripţia “Comuna Valea Doftanei” este dată spre păstrare şi folosinţă ,prin dispoziţie a primarului funcţionarului care desfăşoară activitatea de registratură şi secretariat.

Art. 96. Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi Starea civilă au ştampile proprii si au drept de semnatura şeful SPCLEP şi delegatii de stare civila stabiliti prin dispozitia primarului.

O.Programul de lucru

Art. 97.Programul de lucru zilnic al Primăriei comunei Valea Doftanei este următorul:

ZILELE SĂPTĂMÂNII

ORA ÎNCEPERE

PROGRAM

ORA TERMINARE

PROGRAM

Luni

8,00

16,00

Marţi

8,00

16,00

Miercuri

8,00

16,00

Joi

8,00

16,00

Vineri

8,00

16,00

CAPITOLUL XII.

ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SI RELAŢIILE MASS-MEDIA

Art. 98.(1) Asigurarea de către Primăria comunei Valea Doftanei a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

(2) Prin dispoziţia primarului este desemnată persoana cu atribuţii in domeniul liberului acces la informaţiile de interes public şi a comisiei de analiză privind încalcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

(3) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la instituţia publică, informaţiile de interes public.

(4) Instituţia are obligaţia să asigure la cererea tuturor persoanelor, informaţiile de interes public solicitate.

(5) Instituţia are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(6) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

(7) Lista informaţiilor de interes public se afişează la avizierul Primăriei şi se publică pe site-ul instituţiei ,prin grija persoanei desemnate cu aplicarea Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 99. Relaţiile mass-media sunt asigurate de către persoana desemnată în acest sens de către Primarul comunei valea Doftanei ,prin dispoziţie şi în conformitate cu atribuţiile stabilite în fişa postului.

CAPITOLUL XIII.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 100. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea muncii, drepturile şi obligaţiile părţilor, igiena şi securitatea muncii, disciplina muncii şi răspunderea disciplinară, civilă şi penală, precum şi cu alte legi, ordonanţe, hotărâri de guvern, ordine ale ministrului admnistraţiei şi internelor sau regulamente interne referitoare la organizarea şi funcţionarea Primăriei comunei Valea Doftanei,judeţul Prahova .

Art. 101. Modificarea prezentului Regulament va fi făcută ori de cîte ori apar modificări şi completări ale legislaţiei în domeniu.

Art. 102. Prezentul Regulament va fi aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Valea Doftanei ,judeţul Prahova şi intră în vigoare la data aprobării.

ROMANIA

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI VALEA DOFTANEI

Anexa la Hotărârea nr.17

din 11.03.2011

Preşedinte de Şedinţă

Lucian Vileford Costea

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA DOFTANEI ŞI AL SERVICIILOR PUBLICE LOCALE ÎNFIINŢATE ŞI ORGANIZATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL VALEA DOFTANEI