Regulament organizare functionare

(5) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la alin. (1) lit. d), Primarul:

a) coordoneazã realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local;

b) ia mãsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) ia măsuri pentru organizarea executãrii şi executarea în concret a activitãţilor din domeniile prevãzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001/R/A;

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunei Valea Doftanei ;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeanã în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetãţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, Primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din judeţul Prahova , precum şi cu Consiliul Judeţean Prahova.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea Primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia Primarului, având anexat contractul de management.

Art. 18. Primarul mai îndeplineşte şi alte atribuţii conform legilor în vigoare.

Art. 19. În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual .Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate,după caz.

2.2. VICEPRIMARUL

Art. 20. Viceprimarul este subordonat Primarului şi este înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega din atribuţiile sale.

Art. 21. Atribuţiile Viceprimarului sunt stabilite prin dispoziţia primarului.

2.3. SECRETARUL

Art. 22. Secretarul comunei Valea Doftanei are relaţii de colaborare cu Primarul şi Viceprimarul şi de coordonare cu acele compartimente care, prin prezentul regulament, se află în subordonarea sa directă.

Art. 23. Atribuţiile secretarului comunei Valea Doftanei:

(1) În ceea ce priveşte competenţele faţă de funcţionarea Consiliului Local Valea Doftanei  şi relaţia cu Primarul localităţii :

Secretarul comunei Valea Doftanei participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin urmatoarele atribuţii principale, privitoare la şedinţele consiliului local :

 1. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;

 2. asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

 3. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la sedinţe a consilierilor;

 4. numară voturile si consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de sedinţă;

 5. informează pe preşedintele de şedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotărâri a consiliului local;

 6. asigură întocmirea procesului verbal şi înregistrarea video a şedinţei, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecarei şedinte procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care îl supune aprobării consiliului.

 7. asigură întocmirea dosarelor de sedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

 8. urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata. Îl informează pe presedintele de sedinţă cu privire la asemenea măsuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le consideră ilegale;

 9. prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuză să contrasemneze hotarârile pe care le consideră ilegale;

 10. contrasemnează, în condiţiile legii si ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

 11. poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a

şedintelor ordinare ale consiliului local;

 1. acordă membrilor consiliului asistenţă si sprijin de specialitate în desfaşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al primarului .

 2. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

 3. avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului.

 4. asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ.

 5. asigură comunicarea către instituţiile , autorităţile şi persoanele interesate a actelor emise de către consiliul local sau de primar, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede alt termen.

 6. ţine registrul de avere şi interese al aleşilor locali şi comunică prin persoana desemnată Agenţiei Nationale de Integritate o copie a acestor acte.

 7. îndeplineşte orice alte atribuţii date de Consiliul local al Comunei Valea Doftanei, Primarul comunei , precum şi cele prevăzute în legi, ordonanţe, hotărâri de Guvern, etc.

Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau însarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

Secretarul comunei, în caz de dizolvare a Consiliului Local şi în absenţa Primarului şi Viceprimarului asigură rezolvarea problemelor curente ale comunei, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, până la constituirea noului consiliu local.

(2 ) În ceea ce priveşte competenţele faţă de aplicarea Legii fondului funciar :

 1. participă la şedinţele comisiei de fond funciar şi îndeplineşte funcţia de secretar al comisiei de fond funciar.

 2. asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale de fond funciar pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

 3. preia şi înregistrează într-un registru special cererile şi alte documente probatorii

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere.

 1. transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale de fond funciar pentru a fi analizate.

 2. legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu acte originale, în condiţiile legii.

 3. redactează procesele verbale ale şedinţei comisiei locale de fond funciar , care vor fi semnate de către membrii comisiei.

 4. aduce la cunoştinţă celor interesaţi hotărârile hotărârile comisiei judeţene de fond funciar.

 5. primeşte şi transmite comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate împreună cu punctul de vedere al comisiei locale de fond funciar .

 6. participă la întocmirea situaţiilor definitive privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren.

 7. înaintează spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive împreună cu documentaţia necesară precum şi punctul de vedere al comisiei locale.

 8. arhivează documentele comisiei locale de fond funciar conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată şi completată cu Legea 1/2009 , secretarul comunei, împreună cu comisia desemnată în acest sens, are următoarele atribuţii :

 1. primeşte notificările depuse de către persoanele care solicită restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv.

 2. verifică documentele şi înregistrează dosarele solicitanţilor separat pentru fiecare caz în parte, într-un registru special.

 3. întocmeşte dosare, numerotate şi sigilate pentru fiecare persoană în parte.

 4. avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului cu privire la soluţionarea

notificărilor.

 1. convoacă persoanele îndreptăţite precum şi orice alte persoane în vederea clarificării unor situaţii privind solicitările de restituire a imobilelor.

 2. trimite instituţiilor interesate situatii centralizatoare împreună cu copiile documentelor primite de la persoanele solicitate.

(4) Conform Legii nr. 16/1994, legea arendării, secretarul comunei are atribuţiile :

 1. înregistrează într-un registru special contractele de arendare.

 2. arhivează copiile contractelor de arendare.

 3. urmăreşte înregistrarea în registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractele de arendare.

(5) Conform Hotărârii Guvernului României nr. 1632 din 29 decembrie 2009

privind registrul agricol pentru perioada 2010 – 2014, secretarul comunei are următoarele atribuţii :

 1. coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol.

 2. îşi dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în registrul agricol.

 3. aduce la cunoştinţă publică dispoziţiile legale privind registrul agricol.

 4. semnează centralizatoarele alături de primarul comunei.

 5. urmăreşte evidenţa certificatelor de producător agricol , precum şi modul de eliberare al acestor documente.