Regulament organizare functionare

4.1.2. Compartimentul resurse umane ,asistenţa socială şi secretariat administrativ

Art. 32.Compartimentul Resurse Umane,Asistenţa Socială şi Secretariat Administrativ se subordonează direct Şefului de birou şi în linie ierahică superioară secretarului comunei Valea Doftanei . Are în componenţă şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi beneficiarii de indemnizaţii pentru persoană cu handicap.

Art. 33. Compartimentul este format din funcţionari publici şi personal contractual.

Art. 34. Atribuţii :

1) Resurse umane

 1. propune structura organizatorică şi numărul de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului şi serviciile publice de interes local , urmând a fi supuse pentru aprobare Consiliului local ;

 2. face propuneri pentru statele de funcţii, în baza Organigramei aprobată de Consiliul local , aplicând legislaţia privind funcţia publică, gradarea şi clasificarea posturilor, pentru funcţionarii publici, conform Legii funcţionarului public, iar pentru personalul contractual legislaţia în vigoare;

 3. asigură continua reactualizare a acestor state de funcţii şi a statului de personal;

 4. asigură consiliere etică conform Legii 7/2004 pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici ;

 5. urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind salarizarea, asigurând sprijin şi indrumare, în această privinţă;

 6. pregăteşte documentaţiile pentru angajare şi desfacerea contractelor de muncă pentru salariaţii Consiliului Local Valea Doftanei;

 7. întocmeşte registrul de evidenţă al funcţionarilor publici şi registrul electronic salariaţilor(REVISAL) şi îl actualizează permanent;

 8. coordonează acţiunea de evaluarea a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin fişe de evaluare, care se întocmesc de şefii de compartimente , conform legislaţiei specifice, care se supun aprobării primarului, şi în baza cărora se stabilesc salariile şi indemnizaţiile de conducere pentru anul în curs. Evidenţa acestor fişe se va ţine în cadrul Serviciului resurse-umane;

 9. elaborează programul anual de perfecţionare profesională, centralizând propunerile făcute de şefii de compartiment urmăreşte implementarea acestuia şi colaborează cu ANFP, Centrul de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală ;

 10. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, de hotărâri încredinţate de către Consiliul Local sau Primar;

 11. creează baze de date privind funcţionarii publici din instituţie, operează modificările intervenite şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici potrivit prevederilor Statutului funcţionarilor publici;

 12. întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor profesionale ale salariaţilor din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei , inclusiv a asistenţilor persoanelor cu handicap , a carnetelor de muncă, pe care le păstrează, consemnând cronologic toate modificările intervenite în activitatea şi salarizarea personalului;

 13. întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării salariaţilor ale căror carnete de muncă sunt în evidenţa sa.

2) Asistenţă socială

 1. asigură solutionarea cererii de acordare a ajutorului social în termenul stabilit prin O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata prin Legea nr.233/2002 si Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea O.U.G.nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Indruma cetatenii cu privire la actele necesare si verifica documentatia depusa;

 2. urmareşte periodic respectarea conditiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare şi actualizeaază aceste dosare ;

 3. asigura efectuarea anchetelor sociale si a referatelor sociale dispuse de Primarul comunei Valea Doftanei şi alte instituţii (judecatorie,parchet ,politie,etc);

 4. primeşte cererile ,întocmeşte dosarele de acordare a ajutorului de urgenţă şi verifica întrunirea conditiilor legale pentru acordarea acestui ajutor ;

 5. întocmeşte statele de plata pentru ajutorul social şi ajutorul de urgenţă ;

 6. elibereaza adeverinte necesare beneficiarilor de ajutor social şi orice alte adeverinţe referitoare la activitatea de asistenţă socială;

 7. întocmeşte lunar foaia de prezenţă (pontajul) pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap , întocmeşte anual anchete sociale privind activitatea asistenţilor personali şi semestrial prezintă Consiliului Local un raport cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali şi activitatea desfăşurată de aceştia;

 8. întocmeste dosare pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-7 ani,a indemnizaţiilor de naştere ,alocatia pentru sustinerea familie , potrivit legii nr.277/2010 şi înainteză lunar la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Prahova situaţiile centralizatoare şi dispoziţiile ;

 9. realizeaza obiectivele necesare în domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, conform Legii nr. 217/2003, modificata si completata prin O.G.nr. 95/2003;

 10. întocmeste dosare pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat si gaze naturale, conform prevederilor O.U.G.nr.5/2003,cu modificările şi completările ulterioare;

 11. primeste, verifică, solutionează şi pastrează dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii persoanelor varstnice, in conditiile Legii nr. 17/2000;

 12. organizează şi controlează activitatea stabilita prin hotararile consiliului local privind locurile subventionate în cadrul programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor, conform Legii nr.76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

 13. transmite situatii statistice solicitate cu privire la activitatea de asistenţă socială;

 14. monitorizează persoanele de pe raza comunei Valea Doftanei care necesită sprijin social şi prezintă conducătorului instituţiei,în regim de urgenţă, rapoarte cu privire la aceste cazuri;

3) Secretariat

 1. primeşte şi înregistrează corespondenţa curentă a Primariei în registrul de intrare-ieşire , pe care îl numerotează, sigilează şi îl depune la arhiva după completare ;

 2. distribuie zilnic corespondenţa ,asa cum este repartizată de catre Primar,pe compartimente ;

 3. ţine gestiunea timbrelor poştale şi face justificări pentru scaderea din gestiune;

 4. execută toate operatiunile tehnice privind efectuarea corespondenţei în afara instituţiei;

 5. îndosariază şi pastreaza corespondenţa rezolvată specifică postului conform nomenclatorului artivistic şi la sarsitul fiecarui an corespondenţa se preda la arhiva pe bază de proces-verbal.

4) Arhiva institutiei

 1. asigura evidenta, pastrarea, clasarea si arhivarea in conditii corespunzatoare a documentelor primite;

 2. organizeaza arhiva in concordanta cu Procedura de arhivare si cu prevederile legale in vigoare;

 3. mentine in ordine si curatenie arhiva;

 4. asigura un acces adecvat la informatiile si documentele existente in arhiva si pastreaza toate documentele din arhiva in cele mai bune conditii.

 5. solicita conducerii dotarile necesare organizarii arhivei (mobila, rafturi, echipament anti-incendiu etc.);

 6. verifica dosarele complete primite de la compartimentele primariei si care vor fi arhivate;

 7. inventariaza documentele neinregistrate din arhiva;

 8. înregistreaza toate documentele care intra sau parasesc arhiva in Registrul de Evidenta cu respectarea prevederilor Procedurilor de arhivare ;

 9. face parte din comisia de selectionare a materialului arhivistic cu termen de predare;

 10. preda la expirarea termenelor de pastrare documentele catre unitatile abilitate, dupa obtinerea avizelor necesare;

 11. pune la dispozitia compartimentelor primariei documentele necesare in vederea rezolvarii anumitor solicitari, cu respectarea Procedurii de arhivare;

 12. transmite conducatorului institutiei riscurile identificate la nivelul activitatii desfasurate;

 13. prezinta conducatorului institutiei propuneri privind modificarea Procedurilor de Arhivare;