Regulament organizare functionare

  1. Serviciul Public Alimentare cu Apă,Canalizare şi Salubritate

Art.52 Se subordonează direct şefului de serviciu şi în linie ierahică superioară Consiliului Local al comunei Valea Doftanei . Este format din personal contractual .

Art.53 Acest serviciu are personalitate juridică ,este format din personal contractual şi funcţionează conform regulamentului de organizare si funcţionare propriu.

SCAPITOLUL V.

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI

SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Art. 54. În scopul aplicării şi respectării regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea, conducerea instituţiei, asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin intermediul responsabilului cu atribuţii şi în domeniul protecţiei muncii, care constă în:

a. instructajul introductiv general care se face următoarelor categorii de persoane:

 • noilor angajaţi în muncă, ( funcţionari publici, personal contractual);

 • celor transferaţi în instituţie de la alte entităţi publice potrivit legii;

 • celor veniţi ca detaşaţi;

 • studenţilor pentru practica profesională;

Scopul instructajului este de a informa despre activităţile specifice primăriei şi principalele măsuri de protecţie a muncii care trebuiesc respectate în timpul lucrului.

b. instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general, de către conducătorul direct al locului de muncă şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor de prevenire specifice locului de muncă pentru categoriile de personal enunţate anterior precum şi pentru personalul transferat de la un loc de muncă la altul în cadrul instituţiei.

c. instructajul periodic se face de către responsabilul cu protecţia muncii, în scopul aprofundării normelor de protecţie a muncii, în intervalele de timp stabilite de Normele generale de protecţie a muncii.

Art. 55. Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime de securitate şi sănătate, salariaţii instituţiei au următoarele obligaţii:

 1. să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de aplicare a acestora;

 2. să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie cât şi a colegilor;

 3. să aducă la cunoştinţă conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

 4. să utilizeze corect şi să nu lase nesupravegheate echipamentele tehnice din dotarea instituţiei;

 5. să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice.

Art. 56. Aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii precum şi a măsurilor organizatorice întreprinse de instituţie va fi asigurată de fiecare persoană încadrată în muncă, pe parcursul întregii perioade de derulare a contractului de muncă.

Art. 57. (1)În cazul producerii unor evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va informa imediat conducătorul compartimentului din care acesta face parte.

(2)Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii.

(3)Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă şi invers

CAPITOLUL VI.

REGULI PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

Art. 58. În scopul aplicării şi respectării regulilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor conducerea Primăriei comunei Valea Doftanei are următoare obligaţii şi răspunderi:

 1. să stabilească responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul instituţiei.

 2. să reactualizeze dispoziţiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să înrăutăţească siguranţa la foc.

 3. să numească prin ordin, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat cu natura, complexitatea, volumul şi riscurile de incendiu,din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Valea Doftanei;

 4. să verifice, prin cadrele tehnice sau persoanele cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor, cuprinderea în documentaţiile tehnice de proiectare si execuţie a obiectivelor de investiţii noi şi a lucrărilor de modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinaţie a celor existente, a măsurilor, instalaţiilor şi sistemelor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare conform reglementărilor tehnice, urmărind periodic stadiul şi modul de realizare a acestora pentru finalizarea lor înaintea punerii in funcţiune a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

 5. să asigure elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor şi verifică, prin specialiştii desemnaţi, modul de cunoaştere şi capacitatea de punere în aplicare a acestora .

 6. să asigure instruirea salariaţilor proprii şi a colaboratorilor externi, verificând prin persoanele desemnate, modul de cunoaştere şi respectare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor pe care le desfăşoară

 7. să verifice periodic, prin cadrele tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor sau ceilalţi specialişti desemnaţi, modul de cunoaştere şi de respectare a normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

 8. să asigure alocarea distinctă în planurile anuale de venituri şi cheltuieli a mijloacelor financiare necesare achiziţionării, reparării, întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru susţinerea celorlalte activităţi specifice apărării împotriva incendiilor (atestări, certificări, avizări, autorizări etc.).

Art. 59. Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor fiecare salariat, indiferent de natura angajării are, în procesul muncii, următoarele obligaţii principale:

 1. să cunoască şi să respecte normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi sarcinile de prevenire şi stingere specifice locului de muncă;

 2. să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor;

 3. să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

CAPITOLUL VII.

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

Art. 60. În cadrul instituţiei, în relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.

Art. 61. (1)Orice salariat care prestează o muncă în cadrul instituţiei, beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.

(2)Din acesă perspectivă instituţia , asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe motiv că acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorie socială sau defavorizată ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia, manifestată în următoarele domenii:

 • încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;

 • stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;

 • acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;

 • formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;

 • aplicarea măsurilor disciplinare;

CAPITOLUL VIII.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII ŞI ALE SALARIAŢILOR

8.1 Drepturile şi obligaţiile conducerii

Art. 62. Conducerea Primăriei comunei Valea Doftanei asigură buna organizare a întregii activităţi, în vederea realizării obiectivelor şi atribuţiilor stabilite conform prevederilor legale în vigoare, stabilind în acest sens normele de disciplina muncii, obligaţiile personalului, precum şi răspunderea acestuia pentru încălcarea atribuţiilor de serviciu.

Art. 63. Conducerea Primăriei, are datoria să ia toate măsurile în vederea:

 1. asigurării desfăşurării activităţi în condiţii de securitate, sănătate şi igienă;

 2. asigurării spaţiilor, dotărilor şi mijloacelor necesare desfăşurării activităţii;

 3. asigurării stabilitatăţii în muncă a salariaţilor, astfel încât raportul de serviciu sau contractul individual de muncă, după caz, să nu poată înceta decât în cazurile prevăzute de lege şi respectând întocmai prevederile legale în viguare;

 4. să nu permită nici o discriminare între salariaţii instituţiei, pe criterii politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, stare materială, origine socială sau de orice altă natură;

 5. organizării timpul de muncă în raport de specific, de necesităţi, de asigurarea funcţionalităţii instituţiei şi de respectarea duratei normale a timpului de lucru şi de odihnă, conform prevederilor legale în vigoare;

 6. asigurării, cu prioritate, a plaţii lunare a drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, în cuantumurile, la termenele şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale învigoare;

 7. asigurării protecţiei personalului împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj, cărora le-ar putea fi victimă acesta, în exercitarea atribuţiilor;

 8. asigurării condiţiilor necesare perfecţionării, pregătirii profesionale şi promovarea salariaţilor în raport cu pregătirea şi rezultatele obţinute;

 9. eliberării, la solicitarea salariatului, unui document care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă sau în specialitate, după caz;

 10. asigurării supravegheii medicale a salariaţilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

 11. asigurării drepturilor referitoare la protecţia maternităţii la locul de muncă, în conformitate cu legislaţia specială

 12. asigurării in conformitate cu prevederile legale în vigoare a exercitării dreptului la asociere sindicală sau în organizaţii profesionale, având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului salariaţilor;

8.2 Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

Art. 64. Salariaţii Primăriei comunei Valea Doftanei au următoarele drepturi:

 1. să li se asigure stabilitate în muncă, astfel încât raportul de serviciu sau de muncă să înceteze sau să fie modificat doar în cazurile prevăzute de lege;

 2. să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţia muncii, de indemnizaţie de asigurări sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă, de pensie şi de alte drepturi privind asigurările sociale prevăzute de lege;

 3. să primească, pentru activitatea depusă, drepturile salariale stabilite potrivit legii, în raport cu pregătirea profesională, activitatea depusă şi importanţa acesteia;

 4. să se asocieze în condiţiile legii, în sindicate sau organizaţii profesionale având ca scop reprezentarea intereselor profesionale, promovarea pregătirii profesionale;

 5. să-şi exercite în condiţiile legii, dreptul la grevă;

 6. să li se asigure repaus săptămânal şi concediu de odihnă anual plătit, în condiţiile legii;

 7. să beneficieze de concediu de studii sau fără plată, în condiţiile legii;

 8. să primească sprijin şi înlesniri pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale;

 9. să beneficieze de egalitate de şanse şi tratament conform legii.

Art. 65. (1) Salariaţii instituţiei au obligaţia de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit fişei postului, raportului de serviciu, contractului individual de muncă, dispoziţiilor date de şefii ierarhici superiori;

(2) Principalele obligaţii ale salariaţilor instituţiei, funcţionari publici şi personal contractual sunt cele prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) cu modificările şi completările ulterioare ,în Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici ,iar pentru personalul contractual de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,precum şi în celelalte acte normative in vigoare. Ei au obligaţia :

 1. să-şi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu;

 2. să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii activităţii instituţiei;

 3. să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

 4. să respecte programul de lucru stabilit şi să folosească cu eficienţă timpul de muncă;

 5. să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să manifeste colegialitate şi colaborare în relaţii cu colegii de serviciu;

 6. să execute întocmai şi la timp atribuţiile de serviciu ce le revin;

 7. să păstreze secretul de serviciu şi confidenţialitatea, în legătură cu faptele. informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

 8. să se prezinte la serviciu într-o ţinută decentă şi într-o stare fizică corespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor ce le revin;

 9. să-şi perfecţioneze pregătirea profesională;

 10. să respecte normele de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor sau a oricăror altor situaţii care ar putea pune în primejdie patrimoniul instituţiei, viaţa şi integritatea corporală a sa sau a altor persoane;

 11. să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite de lege;

 12. să prezinte şi să îşi actualizeze declaraţia de avere potrivit legii;

 13. să rezolve în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;

 14. să nu aibă interes material sau de orice altă natură cu angajatorii în exercitarea atribuţiilor;

 15. să nu introducă, distribuie şi să nu consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene şi să nu efectueze acte de comerţ în incinta instituţiei;

 16. să respecte prevederile legale privind circuitul documentelor în instituţie.

CAPITOLUL IX.

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Art. 66 . (1) Salariaţii pot adresa conducerii instituţiei, în nume propriu, cereri sau reclamaţii individuale privind încălcarea drepturilor lor prevăzute în actele de numire în funcţiile publice şi respectiv contractele individuale de muncă.

(2) Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor Primarul emite dispoziţie de numire a unei comisii care să cerceteze şi să analizeze detaliat toate aspectele sesizate.

(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a salariatului la registratura instituţie, pe baza raportului comisiei, se comunică în scris răspunsul către petiţionar.

(4) Semnarea răspunsului se face de către primar. În răspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.

(5) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului, nu se iau în considerare.

CAPITOLUL X.

REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ŞI PROCEDURA DISCIPLINARĂ

Art. 67. (1) Orice acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către salariaţii Primăriei comunei Valea Doftanei , prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege, regulamentul de ordine interioară, raportul de serviciu, contractul individual de muncă sau dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale in vigoare.

10.1 Abateri disciplinare

(2) Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:

 1. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

 2. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

 3. desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului în timpul orelor de program;

 4. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;

 5. solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei;

 6. lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;

 7. părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea şefilor ierarhici;

 8. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte;

 9. exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;

 10. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege;

 11. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau legi speciale.

Art. 68. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, se aplică următoarele sancţiuni disciplinare, prevăzute de legislaţia în vigoare: