Regulament organizare functionare

   1. Compartimentul finanţe

Art. 39. Atribuţii :

 1. organizează şi asigură acţiunea de stabilire şi constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice.Propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, aprobate de către consiliul Local, datorate de persoanele fizice şi juridice ;

 2. întocmeşte şi operează borderourile de debite şi scăderi privind impozitele şi taxele locale şi asigură transferarea acestora la funcţionarii cu atribuţii de încasare;

 3. urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice şi juridice, şi asigură consultanţă contribuabililor la întocmirea declaraţiilor fiscale;

 4. verifică persoanele fizice şi juridice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite sau taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite, operând după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia măsuri pentru încasarea acestora la termen;

 5. ţine evidenţa debitelor şi încasărilor din impozite şi taxe şi a modificărilor şi debitelor iniţiale pentru persoanele şi juridice, operându-le în registrul de venituri;

 6. stabileşte dimensionarea veniturilor proprii pe capitole în vederea întocmirii bugetului local. Participă la fundamentarea proiectului de buget la partea de venituri ;

 7. urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local, a dispoziţiilor Primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale care constituie venituri ale bugetului local, datorate de persoanele fizice şi juridice ;

 8. desfăşoară conform competenţei legale activitatea de executare silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor juridice şi fizice pentru neachitarea în termen a creanţelor bugetului local.Întocmeşte şi asigură respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile şi disponibilităţile băneşti realizate de debitorii bugetului local, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate şi stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora ;

 9. asigură evidenţierea corectă a operaţiunilor efectuate în numerar sau prin virament prin programul informatic.Asigură întocmirea tuturor documentelor de virare de impozite şi taxe şi alte venituri prin conturile deschise la trezorerie ;

 10. conduce evidenţa contabilă a veniturilor cu respectarea dispoziţiilor legale în domeniu.Asigură desfăşurarea procesului de înregistrare computerizată a operaţiunilor contabile;

 11. urmăreşte încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în termenul de prescripţie. Rezolvă corespondenţa cu privire la urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale;

 12. întocmeşte listele de rămăşiţă şi de suprasolviri pe feluri de impozite şi taxe;

 13. colaborează cu juristul instituţiei pentru întocmirea documentaţiilor ce stau la baza acţiunilor înaintate în instanţă în legătură cu recuperarea debitelor restante, conform legislaţiei în materie;

 14. ţine evidenţa încasărilor privind taxa pentru autovehiculele de tonaj greu şi asigură distribuirea acestora între bugete conform dispoziţiilor legale;

 15. verifică documentaţia depusă şi întocmeşte avizele de funcţionare pentru comercianţii ce desfăşoară activităţi comerciale de alimentaţie publică, precum şi pentru alte categorii de comercianţi;

 16. verifică documentaţia depusă şi întocmeşte certificatele de atestare fiscală pentru persoanele fizice şi juridice;

 17. întocmeşte ordine de plată pentru reglarea conturilor de venituri ;

 18. asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care ,conform reglementărilor legale ,le gestionează ;

 19. înmânează sub semnătură ,contribuabililor înştiinţările de plată şi dispoziţiile de impunere , reţinând dovezile cu semnătură de primire ,pe care le întocmeşte inspectorul şi referentul pe venituri ;

 20. încasează de la persoane fizice şi persoane juridice impozitele şi taxele ,debitele din amenzi,imputaţii ,despăgubiri civile,cheltuieli penale şi orice alte surse date spre încasare , stabilite pron hotărârea consiliului local sau prevăzute de actele normative în vigoare;

 21. ţine evidenţa la zi a contribuabililor în extrasul de rol şi în format electronic pentru toate impozitele şi taxele încasate ,cu debit;

 22. calculeză şi încasează majorări de întârziere în cazul plăţilor făcute după expirarea termenelor prevăzute de lege ,atât la impozitele şi taxele din programele în fomat electronic,cât şi la veniturile din închirieri şi concesiuni;

 23. întocmeşte zilnic borderourile desfăşurătoare prin înscrierea sumelor încasate ;

 24. preia zilnic încasările pe bază de borderou de la celălalt referent – încasator ;

 25. asigură aplicarea măsurilor de executare silită,colaborând cu inspectorul şi referentul pe venituri, în vederea înfiinţării popririlor pe salarii sau alte venituri realizate de contribuabili

 26. participă la întocmirea actelor de insolvabilitate ;

 27. întocmeşte registrul de casă ,zilnic;

 28. face plata salariilor şi a altor drepturi conform statelor de plată ;

 29. ridică din trezorerie numerarul ,în vederea plăţilor stabilite şi depune numerarul ori de câte ori se ajunge la plafonul de casă stabilit sau cel puţin de două ori pe săptămână;

 30. aranjeaza,numeroteaza,îndosariaza toata corespondenta compartimentului,conform nomenclatorului arhivistic si o depune,anual la arhiva Primariei  pe baza de proces verbal şi inventar.

  1. Compartimentul audit public intern

Art. 40. Se subordonează direct Primarului comunei Valea Doftanei. Compartimentul are angajat un singur salariat,funcţionar public .

Art. 41. Atribuţii :

 1. elaborează norme metodologice specifice Primăriei comunei Valea Doftanei , cu avizul organului ierarhic imediat superior în cazul entităţilor publice subordonate (D.G.F.P.P.);

 2. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

 3. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

 4. Auditorul public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

 5. Angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

 6. Plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 7. Vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

 8. Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

 9. Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

 10. Alocarea creditelor bugetare;

 11. Sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

 12. Sistemul de luare a deciziilor;

 13. Sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 14. Sistemele informatice.

 15. informează D.G.F.P.P.despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

 16. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

 17. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

 18. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;