Regulament organizare functionare

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă,având ca structură functională :

-Şef SVSU  ;

-Formatia SVSU .

Serviciul Public comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor ,având ca structură funcţională :

– Compartiment stare civilă ;

– Compartiment evidenţa persoanelor

Serviciul public alimentare cu apă ,canalizare şi salubritate ,serviciu public de interes local cu personalitate juridică .

Art. 29. Organizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei şi statul de funcţii sunt aprobate anual prin Hotarâre a Consiliului Local Valea Doftanei

CAPITOLUL IV.

ATRIBUŢIILE BIROURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA DOFTANEI

  1. Biroul Administraţie Publică Locală,Asistenţă Socială Şi Resurse Umane

4.1.1. Compartimentul registrul agricol,urbanism si cadastru

Art. 30. Compartimentul Registrul agricol,Urbanism si Cadastru se subordonează direct Şefului de birou şi în linie ierahică superioară secretarului comunei Valea Doftanei . Este compus din funcţionari publici .

Art. 31. Atribuţii :

1) Registrul agricol şi cadastru

 1. completează, ţine la zi si centralizeaza datele din registrul agricol pentru comuna Valea Doftanei în termenele si modalitatea prevazute de Hotararea Guvernului României nr. 1632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010 – 2014 ;

 2. asigură si participă efectiv la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar, ia masuri în condiţiile legii pentru evidenţa, apărarea, conservarea si folosirea completa si rationala a terenurilor agricole apartinand producatorilor agricoli privati si a terenurilor din administrarea Consiliului Local , raspunde de intocmirea corectă, potrivit legii, a evidentei specifice din registrul agricol;

 3. întocmeşte si eliberează adeverinţe de registru agricol, certificate de producator;

 4. furnizează date din evidenţele agricole numai persoanelor îndreptatite (titular, mostenitori legali, testamentari, abilitati prin hotarare judecatoreasca, producatori sau institutiile publice).

 5. aduce la cunostinţa cetăţenilor obligţiile cu privire la registrul agricol;

 6. culege prin sondaj de la gospodarii informatii cu privire la productia vegetala si animală;

 7. verifică prin sondaj corectitudinea datelor declarate pentru înscrierea în registrul agricol;

 8. controlează si determină aplicarea legislaţiei cu privire la creşterea, exploatarea şi ameliorarea animalelor, folosirea raţională si eficientă a culturilor furajere şi suprafetelor de pajisti naturale;

 9. comunică datele centralizate către Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova

 10. numerotează, parafează, sigilează registrul agricol şi îl înregistrează în registrul de intrare-ieşire al Primăriei comunei Valea Doftanei.

 11. sprijină personalul sanitar-veterinar abilitat pentru respectarea legislatiei cu privire la prevenirea, depistarea si combaterea bolilor la animale;

 12. întocmeşte dări de seama statistice în domeniul agricol şi al cadastrului;

 13. oferă sprijin de specialitate producatorilor agricoli pentru cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor;

 14. întocmeşte si raspunde de documentaţia privind închirierile de terenuri din proprietatea publică a comunei;

 15. colaborează, conlucrează si sprijină efectiv Comisia de aplicare a legilor fondului funciar;

 16. efectuează delimitarile necesare pentru măsuratori, stabilirea vecinătătilor pe temeiul schiţei, ampasamentului stabilit si intocmeste documente constatatoare prealabile punerii in posesie si eliberarii titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18 /1991 si a celorlalte legi ale fondului funciar;

2) Urbanism

 1. ţine evidenta lucrărilor potrivit P.U.G. Valea Doftanei;

 2. urmareşte respectarea regulamentului local de urbanism si a P.U.G.-ului;

 3. asigură respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice, culturale, de arhitectură şi a zonelor protejate şi initiază studii privind conservarea şi protejarea acestora;

 4. verifică cererile prin care se solicita certificat de urbanism, asigura elaborarea si întocmirea acestuia;

 5. verifică solicitările de autorizaţie de construire, desfiintare (certificat de urbanism, documentatie tehnica, avize legale necesare). Asigura elaborarea intocmirea si eliberarea acestui act administrativ in conformitate cu O.M.L.PAT nr. 91/1991 si legii nr. 50/1991, republicata:

 6. asigură elaborarea avizului Primariei comunei Valea Doftanei pentru Consiliul Judetean in vederea eliberarii certificatului de urbanism;

 7. ţine evidenta constucţiilor de pe raza comunei Valea Doftanei, atribuie numere acestora si elibereaza certificate de nomenclatura stradala;

 8. raspunde de rezolvarea, în termen, a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetăţenilor din domeniul de activitate;

 9. obligatoriu, periodic, face control pe raza comunei Valea Doftanei, din oficiu sau la cerere, privind disciplina in constructii, consemnand in Registrul de control deficienţele constatate, masurile ce se impun si modul de finalizare a cazurilor;

 10. constata si încheie procese-verbale de constatare a contraventiilor la legea nr. 50/1991, republicata, si aduce la cunostinta conducerii Primariei existenta constructiilor executate fara autorizatie sau cu incalcarea prevederilor acesteia.

 11. urmareşte pastrarea specificului comunei in domeniul arhitecturii si urbanismului;

 12. urmareste realizarea masurilor cu privire la protectia mediului inconjurator si îmbunatatirea aspectului orasului si participa la actiunile de prevenire a poluarii;

 13. ţine evidenţa la actiunile de constatare a pagubelor produse de calamitatile naturale, incendii, inundatii;

 14. duce la indeplinire hotararile Consiliului local si dispozitiile Primarului referitoare la urbanism si tine cont de recomandarile organelor superioare de îndrumare si control;

 15. elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul urbanismului;

 16. colaborează cu compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei sau cu organele de control şi îndrumare până la rezolvarea cazurilor;

 17. vizează spre neschimbare planurile de situaţii;

 18. întocmeşte situaţiile statistice pentru Consiliul Judetean Prahova D.G.U.A.T.L.P., ISCL PUAT Prahova;

 19. întocmeşte,înregistrează,elibereaza şi ţine evidenţa certificatelor de urbanism,autorizatiilor de construire si desfiintare,acordurilor unice.

 20. supravegează modul de realizare a construcţiilor,respectarea autorizţtiilor şi a avizelor de construire ;

 21. ţine evidenţa şi urmareşte stadiul de elaborare si avizare a documentaţiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

 22. ia masuri pentru eliminarea deficienţelor constatate în urma controalelor privind respectarea Planului Urbanistic General , a Planurilor Urbanistice Zonale si de Detaliu ;

 23. Colaborează cu Consiliul Judetean Prahova-Directia Amenajarea Teritoriului,Urbanism si Gestiunea Localitatilor.

 24. raportează Direcţiei Judeţene de Statistica şi Inspectoratului în Constructii Prahova situaţiile privind activitatea de construcţii din teritoriul administrativ ;

 25. repartizează şi pastrează corespondenţa rezolvată conform nomenclatorului artivistic. La sfarsitul fiecarui an corespondenţa se preda la arhiva.