Regulament organizare functionare

(6) Conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, secretarul comunei are atribuţiile :

 1. îndeplineşte atribuţii de ofiţer de stare civilă dacă acestea i s-au delegat de către primar.

 2. îşi exercită atribuţiile numai în limita unităţii administrativ-teritoriale determinată prin lege.

 3. întocmeşte la cerere sau din oficiu – potrivit legii – acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare .

 4. eliberează extrase de pe actele de stare civilă, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă.

 5. ia măsuri pentru păstrarea în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea acestora,asigură păstrarea în condiţii de securitate a arhivei de stare civilă şi a listelor de coduri numerice personale precalculate.

(7) Conform Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale şi O.G. nr. 33/30.01.2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, secretarul comunei are şi atribuţiile :

 1. coordonează şi asigură ţinerea evidenţei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii.

 2. întocmeşte, împreună cu comisia de selecţionare, nomenclatorul arhivistic pentru documentele proprii.

 3. inventariază documentele proprii.

 4. eliberează ,în condiţiile prevăzute de lege, certificatele, dovezi şi adeverinţele conform reglementărilor stabilite prin O.G. nr. 33/30.01.2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale şi le semnează alături de primar.

Art. 24. Alte atribuţii ale secretarului comunei:

 1. avizează pentru legalitate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţii;

 2. urmăreşte realizarea actualizării , conform prevederilor legale, a listelor electorale permanente.

 3. coordonează activitatea compartimentului de specialitate care desfăşoară activităţi în domeniul autorităţii tutelare şi a protecţiei copilului din subordinea consiliului local.

 4. actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local conform O.G. nr. 35/30.01.2002.

 5. soluţionează petiţiile conform O.G. nr. 27/30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 6. îndeplineşte funcţia de responsabil pentru relaţia cu societatea civilă , primind propunerile, sugestiile, opiniile persoanelor interesate de proiectele de acte normative propuse .

 7. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.

 8. asigură, în cazul prevăzut de lege, înmânarea ordinului de efectuare de rechiziţii de bunuri şi chemarea persoanelor la prestarea de servicii în interes public ; ţine evidenţa bunurilor rechiziţionate sau supuse rechiziţionării; participă la inventarierea categoriilor de bunuri supuse rechiziţionării ; comunică CMZ Prahova situaţia respectivelor bunuri ;

 9. întocmeşte tabelul cuprinzând funcţiile pe care sunt încadraţi rezerviştii mobilizaţi la locul de muncă şi o înaintează spre avizare la CMZ Prahova .

Notă: În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, secretarul comunei dispune de sprijinul tuturor compartimentelor specializate, rolul său principal fiind acela de a verifica corectitudinea, legalitatea, respectarea circuitului respectivelor documente.

Art. 25. Întreaga activitate a Primăriei comunei Valea Doftanei este organizată şi condusă de către Primar, birourile şi compartimentele fiind subordonate direct acestuia sau Viceprimarului şi secretarului, care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce le revin acestora. Primarul ,prin aparatul de specialitate , pune în aplicare activităţile date în competenţa sa prin acte normative.

CAPITOLUL III.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Art. 26. (1) Aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei este organizat pe birouri , conduse de şefi birou, şi cuprinde compartimente. Anumite birouri sau compartimente sunt subordonate direct conducerii primăriei, conform organigramei aprobate de Consiliul local al comunei Valea Doftanei .

(2) Numărul minim de posturi de execuţie corespunzătoare structurilor aparatului de specialitate, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 / R a funcţionarilor publici, este:

– pentru un serviciu 7 posturi .

– pentru un birou: 5 posturi.

(3) Pentru activităţile care necesită o delimitare distinctă, iar numărul de posturi

corespunzătoare acestora este mai mic decât numărul minim necesar pentru constituirea unui birou, se organizează compartimente, în subordinea unui funcţionar public de conducere, a Primarului sau a Viceprimarului.

Art. 27. (1) Aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei şi serviciile publice de interes local cuprinde un număr de 103 posturi bugetare, din care, după natura raporturilor de serviciu, sunt 24 funcţii publice şi 79 personal contractual.

(2) După natura atribuţiilor titularului, funcţiile publice ale aparatului de specialitate se împart în : 2 demnitari , 5 funcţii de conducere şi 96 funcţii de execuţie.

Art. 28. Aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei are urmatoarea structura organizatorica :

Secretar

Biroul Administraţie publică locală,asistenţă socială si resurse umane,având ca structură functională :

-Şef birou ;

-Compartiment registrul agricol,urbanism si cadastru ;

-Compartimentul resurse umane ,asistenta sociala şi secretariat administrativ ;

-Compartimentul juridic si achizitii publice.

Biroul Finante-Contabilitate,având ca structura functională :

-Şef birou ;

-Compartiment Finanţe ;

-Compartiment Contabilitate ;

Auditor public

Politia Locală

-Compartiment gospodărire comunală

Serviciul pentru Cultură ,Tineret si Sport , având ca structura functională :

-Camin cultural,ce administreaza cele doua camine culturale si colaboreaza cu institutiile de culte si organizatii de cultura din comuna ;

-Biblioteci comunale ;

-Oficiul administrativ