Regulament organizare functionare

10.2 Sancţiuni disciplinare

A.Pentru funcţionarii publici:

 1. mustrarea scrisă;

 2. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

 3. suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;

 4. retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an;

 5. destituirea din funcţia publică.

Art. 69 . (1)Constatarea, cercetarea, aplicarea şi contestarea sancţiunilor disciplinare se face, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotarârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina .

(2)Comisia de disciplina competentă să desfăşoare procedura disciplinară este cea constituită pentru autoritatea sau institutia publica in cadrul careia este numit functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara la data savarsirii faptei sesizate.
(3) Comisia de disciplina inainteaza raportul de propunere a sanctiunii disciplinare aplicabile sau, dupa caz, raportul de clasare a sesizarii persoanei care are competenta legala de aplicare a sanctiunii disciplinare la momentul inaintarii acestui raport. 

(4) Activitatea comisiei de disciplină are la bază urmatoarele principii:
a) prezumţia de nevinovatie, conform caruia functionarul public este considerat nevinovat pentru fapta sesizata ca abatere disciplinara comisiei de disciplina atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;

b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia functionarul public are dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativa;

c) contradictorialitatea, conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a asigura persoanelor aflate pe pozitii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
d) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;
e) legalitatea sanctiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;

f) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;

g) celeritatea procedurii, conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a procedurilor prevazute de lege ;

h) obligativitatea opiniei, conform caruia fiecare membru al comisiei de disciplina are obligatia de a se pronunta pentru fiecare sesizare aflata pe rolul comisiei de disciplina.
(5) Comisia de disciplina isi desfasoara activitatea numai in baza unei sesizari, in limitele si raportat la obiectul acesteia.

(6) Competentele comisiei de disciplina se realizeaza prin exercitarea de catre membrii comisiei a atributiilor care le revin, cu respectarea principiilor independentei, stabilitatii în cadrul comisiei, integritatii, obiectivitatii si impartialitatii in analizarea faptelor si luarea deciziilor.

(7) Refuzul unui membru al comisiei de disciplina de a-si exprima opinia sau abtinerea de la vot pe parcursul cercetarii administrative constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii.

B. Pentru pesonalul contractual

 1. avertismentul scris;

 2. suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioada ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

 3. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăşi 60 de zile;

 4. reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

 5. reducerea salariului de baza şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

 6. desfacerea disciplinară a contractului individual de munca.

Art. 70. Sancţiunea disciplinară se stabilişte avându-se în vedere următoarele:

 1. împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

 2. gradul de vinovăţie a salariatului;

 3. consecinţele abaterii disciplinare;

 4. comportarea generală în serviciu a salariatului;

 5. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art. 71. Constatarea, cercetarea, aplicarea şi contestarea sancţiunilor disciplinare se face, potrivit Codului Muncii (Legea nr.53/2003) cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 72. Răspunderea materială, contravenţională şi penală a salariaţilor instituţiei, se face conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL XI.

REGULI GENERALE

A. Loialitatea faţă de instituţie

Art. 73. Statutul de angajat presupune ca fiecare salariat să pună toate cunoştinţele şi abilităţile profesionale în slujba instituţiei în care lucrează şi să facă tot ce le stă în putinţă pentru a promova interesele Pimăriei comunei Valea Doftanei,Judeţul Prahova .

Art. 74. Loialitatea şi ataşamentul faţă de obiectivele instituţiei vor fi apreciate şi vor determina – împreună cu performanţele individuale – evaluarea activităţii.

Art. 75. Neimplicarea salariaţilor în mod direct sau indirect în activităţi care ar putea prejudicia imaginea Primăriei comunei Valea Doftanei .

B. Resursele materiale

Art. 76. Resursele materiale aflate la dispoziţia salariaţilor reprezintă bunuri ale instituţiei şi nu pot fi utilizate în scopuri personale.

C. Legitimaţia de angajat şi ecusonul de serviciu

Art. 77. Documentul care atestă statutul de angajat al Primăriei comunei Valea Doftanei este legitimaţia care trebuie să fie vizată de conducerea instituţiei. Pierderea acesteia trebuie anunţată în cel mai scurt timp posibil la Biroul admnistraţie publică locală , asistenţă socială şi resurse umane şi publicarea pirderii în cel puţin o publicaţie locală.

Art. 78. Toţi salariaţii din compartimentele care desfăşoară relaţii cu publicul au obligaţia,conform H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea „Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activiteatea de relaţii cu publicul”, să poarte ecuson de serviciu .

D. Date personale

Art. 79. Angajaţii au obligaţia să anunţe în termen de 5 (cinci) zile, la Biroul admnistraţie publică locală ,asistenţă socială şi resurse umane , asupra oricărei modificări privind:

 • adresa şi numărul de telefon;

 • starea civilă;

 • preschimbarea actului de identitate.

 • pierderea legitimaţiei sau a ecusonului

E. Ţinuta vestimentară

Art. 80. Ţinuta vestimentară trebuie să fie adecvată unei instituţii publice care să reflecte seriozitate, decenţă şi respect faţă de cetăţeni.

F. Concedii

Art. 81.(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual, au dreptul, potrivit prevederilor legale în vigoare, la concediu de odihnă, 21 zile pentru o vechime în activitate mai mică de 10 ani şi 25 zile pentru o vechime în activitate mai mare de 10 de ani, la concedii medicale şi la alte concedii.

(2)Concediul de odihnă se acordă la cerere şi se efectuează în baza planificării aprobată de către Primarul comunei Valea Doftanei .

(2.1)Planificarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor, pe baza propunerilor structurilor organizatorice, asigurându-se continuitate în îndeplinirea atribuţiilor compartimentelor.

(2.2)Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. Primarul poate aproba rechemarea salariatul din concediu de odihnă pentru interese urgente, care îi impun prezenţa la locul de muncă.

(2.3)Urmărirea încadrării în programarea aprobată şi a efectuării concediilor se face de către Compartimentul Resurse Umane.

(3) Concediul medical se acordă pe baza certificatului medical potrivit prevederilor legale incidente.

(3.1)Certificatele de concediu medical eliberate de către instituţiile sanitare sau medicii abilitaţi, vizate de către cabinetul de medicina muncii, se prezentă Biroului administraţie publică locală,asistenţă socială şi resurse umane şi se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, din fondurile prevăzute în acest scop.

(4)Alte concedii se acordă pentru evenimente familiale deosebite, numărul zilelor libere plătite fiind stabilite prin lege, precum şi pentru efectuarea de studii, pe baza solicitării beneficiarului, cu prezentarea dovezilor producerii evenimentelor sau desfăşurării cursului respectiv.

Art. 82. Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată potrivit legii.

G. Competenţe

Art. 83. (1) Competenţele (limitele în care se pot lua decizii) sunt cele prevăzute în fişa postului. Se va aprecia faptul că salariaţii îsi vor asuma răspunderi proprii în limitele competenţelor care le-au fost delegate. Iniţiativa şi capacitatea de a lucra independent constituie criterii de care se va ţine seama în evaluarea performanţelor individuale.

(2) Salariaţii se vor asigura că nu-şi depăşesc competenţele stabilite pentru postul ocupat.

H. Relaţiile de colaborare

Art. 84. În cadrul Primăriei comunei Valea Doftanei , salariaţii trebuie să aibă comportament adecvat, amabil şi colegial bazat pe relaţii de colaborare şi informare reciprocă.

I. Relaţiile ierarhice

Art. 85. Conducerea primăriei comunei Valea Doftanei,Judeţul Prahova promovează relaţiile ierarhice bazate pe efortul comun orientat către realizarea obiectivelor sale. Şefii structurilor de specialitate poartă răspunderea pentru buna desfăşurare a activităţilor din sectorul pe care îl coordonează.

Art. 86. Toţi salariaţii instituţiei au obligaţia să îndeplinească la termen şi în condiţii bune toate sarcinile încredinţate de către secretar sau şefii structurilor de specialitate şi să respecte dispoziţiile primarului .

Art. 87. Disponibilitatea de a răspunde solicitărilor şi asumarea responsabilităţilor va fi apreciată în mod corespunzător la evaluarea performantelor individuale.

J. Relaţiile cu presa

Art. 88. Relaţiile cu presa sunt asigurate de către persoana desemnată prin dispoziţie scrisă de către primar.

K. Menţinerea ordinii

Art. 89. Fiecare salariat are obligaţia să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în spaţiile de folosinţă comună.

Art. 90. Echipamentele, aparatura, mobilierul şi autoturismul şi utilajele trebuie întreţinute într-o stare de funcţionare şi curăţenie adecvată, potrivit instrucţiunilor de utilizare.

L.Forma documentelor emise de instituţie

Art. 91. Documentele emise de Primaria comunei Valea Doftanei, vor cuprinde : antet

(judeţul,localitatea,denumirea instutiţiei,adresa,comuna,sat,nr.) numar de înregistrare, conţinutul documetului , numele si prenumele Primarului, Secretarului sau al persoanelor autorizare să semneze anumite categorii de documente , iar persoanele care întocmesc şi redacteaza aceste documente se vor vor trece în colţul din stânga jos al pagini.Ex: Înt.xx/Red yy şi se va nota pe fiecare document în cîte exemplare a fost redactat şi unde este comunica .