Regulament organizare functionare

4.1.3. Compartimentul juridic si achizitii publice

Art. 35. Compartimentul Juridic si Achiziţii Publice se subordoneaza direct Sefului de birou şi în linie ierahica superioară secretarului comunei Valea Doftanei .Este format dintrun funcţionar public .

Art. 36. Atribuţii :

1) Juridic

 1. reprezintă interesele autoritatii publice in raporturile juridice ce se nasc din litigii referitoare la drepturile si obligatiile rezultate din raporturile juridice civile in procese de contencios administrativ in materie de expunere, comerciale, pentru acte ce privesc incuviintarea adoptiei, precum si acte de stare civila, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, a cererilor privitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale, a amenzilor prevazute de impozite si taxe locale, pentru notificari depuse in baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv, precum si alte probleme care privesc actele administratiei jurisdictionale;

 2. raspunde în termenul legal solicitarilor, cererilor sau petitiilor ce ii sunt repartizate de catre Primarul comunei Valea Doftanei;

 3. acorda asistenta juridica si legislativa personalului angajat al aparatului propriu al Consiliului local Valea Doftanei ;

 4. asigură încheierea contractelor civile a caror beneficiar este Primaria comunei Valea Doftanei;

 5. îndeplineşte atribuţiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică;

 6. reprezintă in instanta interesele comuneiValea Doftanei,ale consiliului local si ale primarului comunei Valea Doftanei;

 7. asigură asisteţta juridică a Consiliului Local şi a Primarului comunei Valea Doftanei;

2) Achiziţii publice

 1. elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;

 2. efectuează studii de piaţă, colectează oferte de preţ de la diferiţi ofertanţi si propune conducerii modalităţile de achiziţie, conform legii ;

 3. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

 4. selectează procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (licitaţie deschisa, licitaţie restrânsă, dialogul competitiv, negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cererea de oferte, concurs de solutii)în funcţie de valoarea estimată ;

 5. organizează si participă la ofertările si licitaţiile privitoare la obiectivele de investiţii din cadrul Primariei;

 6. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevăzute de OUG nr. 34 /2006 şi O.U.G. nr. 94/2007 (publicare în S.E.A.P., în Monitorul Oficial al Romaniei anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică)

 7. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

 8. transmite invitaţiile de participare, comunicările privind rezultatul aplicarii procedurii aplicate şi raspunsurile la clarificarile solicitate de ofertanţi;

 9. aplică procedurile specifice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, respectând principiile: libera concurenţă, eficienţa utilizarii fondurilor publice, transparenţa, tratamentul egal şi nediscriminarea;

 10. constituie ,păstrează şi ţine evidenţa dosarelor de achiziţie publică pentru toate contractele atribuite la nivel de instituţie;

 11. asigura comunicarea cu furnizorii de produse, servicii, lucrări pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică ;

3) Evidenţă Patrimoniu

 1. Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarâri ale Consiliului Local sau ale Primarului, pentru ţinerea şi completarea evidenţiei, valorificarea si buna administrare a domeniului public si privat al comunei Valea Doftanei , conform legii după înscrierea în evidentele contabile;

 2. Participa la toate acţiunile care vizează actualizarea evidenţei, administrarea, exploatarea, conservarea si întretinerea domeniului public şi privat al comunei Valea Doftanei;

 3. Asigura evidenta miscarilor patrimoniului apartinând primariei comunei Valea Doftanei;

 4. Conduce evidenta terenurilor fara construcţii intravilan si extravilan în colaborare cu Compartimentul de Urmanism şi de Cadastru;

 5. Urmarirea întocmirii, perfectarii si derularii contractelor de concesiune care au ca obiect bunuri din domeniul public al comunei Valea Doftanei ;

 6. Conduce si raspunde de ţinerea la zi a registrele privind evidenta ofertelor si a contractelor de concesionare, prevazute de legislatia in vigoare;

 7. Rezolva în termenul legal sesizarile primite de la cetatenii comunei referitoare la respectarea legalitatii în administrarea si exploatarea patrimoniului comunei;

 8. Constituie si exploateaza baza de date referitoare la situatia juridica a imobilelor;

 9. Propune legalizarea situatiilor juridice ale imobilelor (terenuri si cladiri) apartinând domeniului public si privat al comunei Valea Doftanei ;

 10. Conduce evidenta tuturor terenurilor, apartinând domeniului public, ocupate cu constructii ( chioscuri, tonete, terase etc.);

 11. Asigură înregistrarea în evidenţele unităţii administrativ teritoriale, a terenurilor si constructiilor care, potrivit dispozitiilor legale, sunt proprietatea comunei Valea Doftanei;

 12. Asigura elaborarea în termen a documentaţiilor pentru şedintele consiliului local, ce privesc activitatile de care raspunde;

 13. Raspunde de solutionarea în termenul prevazut de lege a corespondentei;

 14. Îndosariază şi arhivează corespondenţa curentă a postului şi o predă la sfârşitul anului la arhiva unităţii;

 15. Indeplineste şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotarâri ale consiliului local sau dispozitii ale primarului comunei Valea Doftanei ;

  1. Biroul finanţe-contabilitate

Art. 37. Biroul Finanţe- Contabilitate se subordonează sefului de birou şi în linie ierahică superioară , direct Primarului comunei Valea Doftanei. Este format din două compartimente : contabilitate şi finanţe ,format din funcţionari publici .

   1. Compartimentul contabilitate

Art. 38. Atribuţii :

 1. fundamentează, întocmeste anual si propune primarului, la termenele prevazute de lege, proiectul bugetului local al comunei Valea Doftanei, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite si consiliului local al comunei Valea Doftanei, în vederea aprobarii bugetului anual;

 2. asigura si raspunde de respectarea termenlor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice si institutiile care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului.

 3. întocmeste contul de încheiere a exercitiului bugetar si îl supune aprobarii Consiliului Local al comunei Valea Doftanei.

 4. întocmeste lunar contul de executie a veniturilor si cheltuielilor bugetare.

 5. propune, pentru aprobare, consiliului local, în urma analizelor efectuate pe baza unor studii de eficienta, virarile de credite.

 6. îsi exercită atributiile prevazute de OMF 1792/2002 în legatura cu angajarea,lichidarea,asigura ordonantarea si plata cheltuielilor,evidenta si raportarea angajamentelor legale si bugetare.

 7. conduce evidenta contabila proprie în conformitate cu prevederile legii privind finanţele publice locale, a legilor anuale ale bugetului de stat şi a monografiei privind înregistrarile în contabilitatea institutiilor publice.

 8. asigură întocmirea tuturor documentelor de decontare prin contul deschis la Trezoreria Campina.

 9. arhiveaza zilnic documentele justificative care au stat la baza încasarilor, platilor sau a altor operatiuni specifice.

 10. propune, în conditiile legii cu colaborarea inspectorul pe venituri, impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale pe timp limitat, ce trebuie stabilite de consiliul local.

 11. urmareste executia bugetului si rectificarea acestuia pe parcursul anului bugetar în conditii de echilibru bugetar

 12. participa la întocmirea darilor de seama trimestriale si anuale

 13. întocmeste statele de plata ale salariatilor din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei , indemnizatii consilieri şi alte state de plata în baza pontajelor , operând în aplicaţia electronică specifică domeniului de activitate.

 14. întocmeşte declaraţiile lunare către Casa Judeţeană De Pensii, Şomaj, Casa de Sanatate Prahova si Directia de Statistica pentru persoanele pentru care intocmeste statul de plata ;

 15. întocmeşte fişe fiscale pentru salariaţii ;

 16. ţine evidenţa mijloacelor fixe, amortizarea si reevaluarea acestora;

 17. urmareşte, verifică si centralizează contabil consumul de combustibil;

 18. întocmeste FAZ pentru auto propriu al primariei si pentru auto PSI ;

 19. ţine evidenţa angajamentelor bugetare;